Manažment (činnosť)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Manažment (zriedkavo menežment alebo menedžment) alebo manažérstvo alebo manažering (z angl. management od to manage "riadiť, narábať" < tal. maneggiare = "narábať" < ľud. latin. manidiare = "narábať" < lat. manus „ruka“) je ekonomický termín, charakterizuje proces vedenia a smerovania celej alebo časti organizácie (často podniku, pozri aj manažment), zriedkavo aj celej ekonomiky, prostredníctvom nasadenia a manipulácie zdrojov (ľudské, finančné, materiálne, intelektuálne alebo nehmatateľné). Je možné tiež zohľadniť manažment z funkcionálneho hľadiska ako činnosť pravidelného merania množstva a úpravy pôvodného plánu a ako činnosti vykonané za účelom dosiahnutia cieľa. To sa vzťahuje aj na prípady, kedy sa plánovanie neuskutočňuje. Účelnému manažmentu môže predchádzať a nahradiť ho situačný manažment. Definície rozličných ekonómov sa rôznia a často zohľadňujú iné aspekty manažmentu. Nasleduje ich zoznam.

Definície[upraviť | upraviť kód]

 • zdôrazňujúce úlohu vedenia ľudí:
  • "Manažment je proces vytvárania a udržiavania určitého prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne v skupinách a účinne/efektívne dosahujú vybrané ciele" (H. Koontz, H. Weihrich)
  • "Manažment znamená vykonávanie úloh prostredníctvom práce iných" (American Management Association)
  • "Manažment je vykonávanie vecí prostredníctvom ostatných ľudí" (E. Dale, J. Hays)
 • zdôrazňujúce špecifické funkcie vykonávané riadiacimi pracovníkmi:
  • "Manažment je proces plánovania, organizovania, vedenia a kontroly organizačných činností zameraných na dosiahnutie organizačných cieľov" (K. H. Chung)
  • "Manažment sú typické činnosti, ktoré manažér vykonáva, ako je rozhodovanie, organizovanie, plánovanie, kontrolovanie, vedenie ľudí, koordinovanie, motivovanie atď." (K. Muller)
 • zdôrazňujúce predmet štúdia a jeho cieľ:
  • "Manažment je oblasť štúdia, ktorá sa venuje stanoveniu postupov, ako čo najlepšie dosiahnúť ciele organizácie" (S. P. Robbins)
  • "Manažment je proces optimalizácie využitia ľudských, materiálových a finančných zdrojov k dosiahnutiu organizačných cieľov (J. A. Pearce, R. B. Robinson)
  • "Manažment možno chápať ako proces vytvárania a ďalšieho aktívneho rozvíjania podnikateľsky orientovaného správania sa organizácie" (L. Vodáček)
 • celkový pohľad:
  • "Manažment je dynamický poces, v ktorom sa manažéri v podmienkach neustále sa meniaceho prostredia snažia prostredníctvom ľudského potenciálu organizácie dosahovať jej ciele pri hospodárnom a účinnom využívaní obmedzených zdrojov" (J. Papula)
  • "Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť. Odbornosť v riadení je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby podnik fungoval úspešne" (P. F. Drucker)
  • "Manažment je proces práce s a prostredníctvom ľudí pre dosiahnutie organizačných cieľov v meniacom sa prostredí" (R. Kreitner)
  • "Manažment je podnikateľsky orientované a z marketingu vychádzajúce riadenie podniku, zabezpečujúce jeho prosperitu (J. Štefánik)
  • "Manažment je súbor prístupov, názorov, skúseností, odporúčaní a metód, ktoré vedúci pracovníci (manažéri) používajú na zvládnutie špecifických činností (manažérskych funkcií), smerujúcich k dosiahnutiu sústavy cieľov organizácie" (L. Vodáček)

Obsah pojmu[upraviť | upraviť kód]

 • vykonávateľmi manažérskych funkcií sú ľudia (manažéri)
 • je aplikovateľný na množstvo organizačných jednotiek (priemyselné a nepriemyselné podniky, ich organizačné časti)
 • je aplikovateľný na rôzne úrovne riadenia (podnik, divíziu, prevádzku, dieľnu, kolektív)
 • je aplikovateľný na rôzne činnosti (obchodná, technická, výrobná, personálna)
 • poslaním je dosiahnutie stanovených cieľov

Manažérske funkcie[upraviť | upraviť kód]

Manažérské funkcie sú:

 • plánovanie (stanovuje ciele a postupy na ich dosiahnutie),
 • organizovanie (určuje ľuďom ako majú zaisťovať plánované úlohy),
 • formovanie personálu (určenie nárokov na potrebných pracovníkov, ich výber a rozmiestnenie),
 • vedenie ľudí (priame a nepriame usmerňovanie zamestnancov tak, aby včas a efektívne plnili určené úlohy),
 • kontrola (proces sledovania, rozboru, hodnotenia a prijímania záverov v súvislosti s odchýlkami medzi plánom a realizáciou).

Manažérske schopnosti (Managment skills)[upraviť | upraviť kód]

Manažérske schopnosti je súbor schopností, ktoré musí ovládať každý manažér. Slúžia na vedenie pracovníkov k dosiahnutiu podnikových cieľov. Do základných manažérskych schopností zaraďujeme komunikáciu.Sú to schopnosti manažérov potrebné na vykonávanie aktivít v podniku.Odborná príprava je osobne dôležitá pre prvostupňových manažérov.
Manažérske schopnosti sa dajú získať, a to postupným tréningom manažérov.

Oblasti, kategórie a implementácie manažmentu[upraviť | upraviť kód]

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

V slovenčine a češtine[upraviť | upraviť kód]

 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O: Management. Olomouc: Rubico, 2001, 642 s. ISBN 80-85839-45-8
 • CRAINER, S.: Kompendium managementu (50 knih, které změnily management). Praha: Computer Press, 1988. 196 s. ISBN 80-7226-109-6
 • COLEMAN, R. - BARRIE, G.: 525 způsobů jak se stát lepším manažerem. Praha: Management Press, 1993. 381 s. ISBN 80-85603-27-6
 • DONELLY, J. H. - GIBSON, J. L. - IVANCEVICH, J. M.: Management. Praha: Grada, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3
 • HITTMÁR, Š.: Manažment. Žilina: EDIS, 2006. 301 s. ISBN 80-8070-558-5.
 • KAMP, Di: Manažer 21. století Praha: Grada, 2000. 216 s. ISBN 80-247-0005-0
 • KOONTZ, H. - WEIHRICH, H.: Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 664 s. ISBN 80-85605-45-7
 • MÍKA, V.T.: Manažment. Úvod do riadenia organizácie v podmienkach rizika a v krízových situáciách. Žilina: EDIS, 2013. 177 s. ISBN 978-80-554-0760-9.
 • MILGROM, P. - ROBERTS, J.: Modely rozhodování v ekonomii a managementu. Praha: Grada, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-411-8
 • SEDLÁK, M.: Základy manažmentu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2012. 330 s. ISBN 978-80-8078-455-3.
 • TRUNEČEK, J. a kol.: Management I. Praha: Ediční oddělení VŠE, 1995. 221 s. ISBN 80-7079-929-3