Homosexualita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Mužský homosexuálny pár – Gejovia
Ženský homosexuálny pár – Lesby

Homosexualita (synonymá pozri nižšie) môže byť:

Homosexuálna orientácia je sprevádzaná rovnakými citovými a partnerskými vzťahmi ako pri heterosexualite. V roku 1992 bola homosexualita vylúčená zo zoznamu chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (MKCH 10), ale už dávno predtým (MKCH 8) bola v tomto zozname uvedená medzi chorobnými prejavmi, u ktorých je sporné, či nimi vôbec sú.

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Homosexualita vo význame 1. (a 3.) sa označuje aj rôznymi opisnejšími názvami (porovnaj synonymá uvedené v článku sexuálna preferencia), najmä homosexuálna orientácia, homosexuálna preferencia, homosexuálne zameranie a homosexuálne založenie. Niektoré z takýchto opisnejších výrazov nie sú celkom významovo neutrálne, napr. výraz homosexuálna preferencia môže naznačovať, že ide o cielenú voľbu, a výraz homosexuálne založenie môže naopak naznačovať, že ide o vrodený nemenný stav.

Synonymami slova homosexualita sú slová homoerotizmus, homofília, inverzia, rovnakopohlavnosť a u mužov aj komaskulácia, tieto slová však majú aj ďalšie, mierne či značne odlišné významy. Historicky homosexualita od stredoveku (väčšinou) spolu so zoofíliou spadala pod termín sodomia.

Mužská homosexualita (zriedkavejšie homosexualita vôbec) sa nazýva aj dnes už zriedkavým výrazom uranizmus, ktorý zaviedol Carl Heinrich Ulrich v roku 1862. Ženská homosexualita sa nazýva lesbizmus a (so sekundárnym významom lesbická láska) staršie aj tribadia, tribadizmus alebo sapfizmus.

Človek charakterizovaný homosexualitou sa nazýva homosexuál alebo gay/gej (k slovu gay pozri samostatný článok). V neodborných kontextoch sa slovom homosexuál niekedy označuje len mužský homosexuál (teda sa používa ako opak slova lesbička). Žena charakterizovaná homosexualitou sa nazýva lesbička alebo slangovo lesba, leska či lesbičanka. Synonymom slova homosexuál/gay je slovo teplý (lesb.: teplá), ako aj slangové výrazy teploš (lesb.: teploška), buzerant (lesb.: buzerantka), buziš (lesb.: buziška), buzo, buko, termoš (lesb.: termoška), homo, homoš (lesb.: homoška) a najnovšie aj queer. Viaceré z týchto slangových výrazov sa niekedy hodnotia ako vulgárne. Slová prihriaty a prihorený označujú buď homosexuála alebo človeka s homosexuálnymi sklonmi.[2]

Všeobecná charakteristika homosexuality (významy 1. a prípadne 3.)[upraviť | upraviť zdroj]

Homosexualita sa zvyčajne prejavuje celoživotne v citovej, vzťahovej i genitálnej rovine. Za priaznivých okolností býva spojené so schopnosťou vytvárať plnohodnotný citový vzťah s osobou alebo osobami toho istého pohlavia, porovnateľný s citovými vzťahmi heterosexuálne zameraných osôb rôzneho pohlavia. Za nepriaznivých okolností môže viesť k neurotizácii, asociálnemu spôsobu života alebo k samovražde homosexuálne zameranej osoby a k rôznym formám spoločenského odmietania, stigmatizácie alebo i k vážnemu ohrozeniu jej života zo strany spoločenského okolia.

Prejavy a typy homosexuality[upraviť | upraviť zdroj]

Homosexualita sa zvyčajne prejavuje citovou náklonnosťou, intenzívnejším prežívaním, alebo potrebou citovo významných vzťahov k osobám rovnakého pohlavia, schopnosťou sa do nich zamilovať, zvyčajne tiež špecificky vyššou genitálnou reaktivitou alebo túžbou po fyzickej blízkosti alebo orgazmických aktivitách vo vzťahu k nim.

Zo zvyčajnej definície homosexuality vyplýva, že homosexuálna reaktivita, ak je nedominantnou vlastnosťou popri silnejšej heterosexuálnej reaktivite, pod pojem homosexuality nespadá. V iných teóriách býva pojmom homosexualita označená i nedominantná vlastnosť, ktorá je napríklad v Kinseyho poňatí v rôznej miere zastúpená vo všetkých jedincoch v populácii.

Najbežnejšími typmi homosexuality sú mužská androfília a ženská gynekofília (gynofília). V teoretickom modeli, ktorý rozlišuje len dve erotické zamerania, teda sexuálnu orientáciu, býva pod pojmom homosexuality zaradené i pedofilné erotické zameranie na osoby rovnakého pohlavia. Homosexualita sa zvyčajne kladie do protikladu k heterosexualite, prípadne tiež k bisexualite.

Vnímanie homosexuality v spoločnosti a medicíne[upraviť | upraviť zdroj]

Zákony o homosexualite vo svete

V minulosti bola homosexualita v závislosti od čias a geografickej lokality považovaná buď za zvrátenosť a/alebo duševnú chorobu (najmä v západnej kultúrnej sfére na konci 19. storočia) alebo bola vnímaná ako normálny prejav (napríklad v starovekom Grécku, Inkovia, viaceré tichomorské kultúry, v období začiatku západoeurópskeho kresťanského stredoveku a podobne). Najmä v moslimských krajinách (podľa šaríje sa dodnes trestá smrťou) a spravidla v krajinách s nízkym stupňom ekonomického rozvoja je negatívne vnímaná alebo sú príslušné osoby prenasledované. K prejavom homosexuality má negatívny postoj aj katolícka cirkev. Dnes vo veľa krajinách OECD existujú tzv. registrované partnerstvá alebo homosexuálne manželstvá aj s adopciou detí.

Zhruba od 3. štvrtiny 19. storočia do 3. štvrtiny 20. storočia bola homosexualita uvádzaná v odborných monografiách a neskôr v systematických klasifikácií ako jedna z duševných porúch. Počnúc rokom 1973 však najvýznamnejšie americké a následne svetové, európske aj ázijské psychiatrické organizácie na základe zmeny spoločenskej situácie a vedeckých výskumov[3] od tohto konceptu postupne ustúpili.[4]

Homosexuáli ako rodičia[upraviť | upraviť zdroj]

Hoci sa niekedy v politických debatách a laickom diskurze objavujú tvrdenia, že heterosexuálne páry sú prirodzene lepšími rodičmi ako páry rovnakého pohlavia, alebo že deti lesbičiek či gejov si vedú horšie ako deti vychovávané heterosexuálnymi rodičmi, tieto tvrdenia nemajú žiadnu oporu vo vedeckej literatúre.[3][5][6][7][8] Empirický výskum dokumentuje, že sexuálna orientácia osôb neovplyvňuje pravdepodobnosť zneužívania detí.[9][8][10][11]

Príčiny[upraviť | upraviť zdroj]

Už od vzniku pojmu existovali vedľa seba rôzne poňatia homosexuality, od hypotéz predpokladajúcich úplné genetické predurčenie cez poňatie prisudzujúce rozhodujúci vplyv vnútromaternicovému vývoju alebo rodinným podmienkam a výchovným vplyvom. Sexuálna orientácia sa vo svojej podstate javí ako biologická, predurčená komplexne súhrou genetických faktorov (napríklad chromozómový zväzok Xq28) a raného maternicového prostredie, a preto nie je osobnou voľbou.[12][13] Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz na podporu tvrdenia, že skúsenosti z včasného detstva, výchova, sexuálne zneužitie, trauma alebo iné závažné životné udalosti ovplyvňujú sexuálnu orientáciu[13][12][14] Takéto domnienky v súčasnosti pramenia z nesprávnych informácií a predsudkov.[15] Neexistujú žiadne vedecké štúdie, ktoré by preukazovali alebo vyvracali úspešnosť konverzných metód usilujúcich o zmenu sexuálnej orientácie. Niektoré štúdie dokazujú rizikovosť týchto metód.[16]

Právne uznanie partnerstva vo svete[upraviť | upraviť zdroj]

Manželstvá rovnakého pohlavia

██ Žiadne informácie

██ Homosexuálne manželstvá povolené

██ Registrované partnerstvá povolené

██ Cudzie homosexuálne manželstvá uznávané

██ Registrované partnerstvá nepovolené

██ Minimálny trest

██ Dlhý trest

██ Doživotie vo väzení

██ Trest smrti

Právne uznanie partnerstva ľudí rovnakého pohlavia je možné kategorizovať do troch hlavných skupín:

 • manželstvo – práva, zodpovednosť a právne uznanie párov rovnakého pohlavia sú rovnaké ako u heterosexuálnych párov
 • registrované partnerstvo alebo registrované spolužitie – partneri majú špecifické, vymenované práva, zodpovednosť a právne uznania; tieto práva môžu byť podobné alebo takmer identické s právami heterosexuálnych párov
 • neregistrované spolužitie – práva a povinnosti automaticky vzniknú po určitej dobe spolužitia

V Európe možnosť homosexuálneho manželstva existuje v Holandsku, Belgicku, Islande, Nórsku, Švédsku, Dánsku, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Anglicku, Walese a Škótsku. Registrované partnerstvá sú v Severnom Írsku, Írsku, Fínsku, Nemecku, Česku, Slovinsku, Andorre, Malte, Luxembursku, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku. V Chorvátsku od roku 2003 je povolené neregistrované spolužitie. Momentálne sa o zavedení zákonnej regulácie vzťahov osôb rovnakého pohlavia uvažuje aj v Estónsku a diskusie prebiehajú aj na Slovensku. Adopcie detí sú povolené v Spojenom kráľovstve, Švédsku, Dánsku, Holandsku, Belgicku a v Španielsku. Mimo Európu sú manželstvá vrátane adopcií v Kanade a v Juhoafrickej republike. Homosexuálne manželstvá sú povolené aj v Argentíne, Brazílii, Uruguaji, Novom Zélande, v niektorých regiónoch Mexika a v niektorých štátoch USA. Registrované partnerstvá možno uzavrieť v niektorých štátoch USA, v Kolumbii, Ekvádore a Austrálii. V Izraeli sú uznávané registrované partnerstvá uzavreté v inom štáte.

Partnerstvo v európskych krajinách[upraviť | upraviť zdroj]

Manželstvá / Registrované partnerstvá

██ Manželstvá rovnakého pohlavia

██ Registrované partnerstvá

██ Neregistrované spolužitia

██ Neexistuje politická zhoda

██ Neuznávanie alebo nevedno

██ Manželstvá rovnakého pohlavia zakázané

 • Belgicko – Od 4. januára 2000 existuje možnosť registrovaného partnerstva – tzv. zmluva o legálnom spolužití. Od roku 2003 možnosť uzatvorenia manželstva s výnimkou priznania rodičovských práv pre partnerov rodičov detí a od 1. decembra 2005 možnosť adopcie. Poslanci schválili návrh zákona, ktorý umožní párom rovnakého pohlavia osvojovať si deti. A to aj vrátane adopcií zo zahraničia.
 • Česko – Od 1. júla 2006 existuje v Česku registrované partnerstvo.
 • Dánsko – Od 7. júna 1989 registrované partnerstvo v Dánsku garantuje rovnaké práva ako párom žijúcim v manželstve s výnimkou možnosti adoptovať dieťa, ktoré nie je dieťaťom jedného z partnerov. Od mája 1999 aj možnosť adopcie biologického potomka jedného z partnerov v registrovanom partnerstve. Od 15. júna 2012 môžu homosexuáli uzatvárať manželstvo aj v kostoloch.
 • Francúzsko – Od 15. novembra 1999 existuje registrované partnerstvo – tzv. občiansky pakt solidarity, špecifikované práva a povinnosti, platné ako pre heterosexuálne tak i pre homosexuálne páry, nie je možné zdieľať rodičovské práva, adoptovať dieťa partnera alebo spoločne adoptovať nepríbuzné dieťa.
 • Fínsko – Od 1. marca 2002 možnosť registrovaného partnerstva garantuje podobné práva ako heterosexuálnym manželským párom.
 • Grónsko – Od roku 1996 v Grónsku existuje možnosť registrovaného partnerstva.
 • Holandsko – od 1979 – neregistrované spolužitie; od 1. januára 1998 – možnosť registrovaného partnerstva – homosexuálne i heterosexuálne páry majú rovnaké práva i povinnosti, s výnimkou prevzatia rodičovských práv; od 1. apríla 2001 možnosť uzavrieť manželstvo (ako prvý štát na svete), s výnimkou možnosti adoptovať deti zo zahraničia.
 • Chorvátsko – Od 14. júla 2003 – neregistrované spolužitie – občiansky zväzok, ktorý garantuje homosexuálnym párom rovnaké práva ako majú heterosexuálne spolu žijúce páry.
 • Island – 1. júla 1996 – registrované partnerstvo – garantuje plné práva a povinnosti rovnako ako manželstvo, umožňuje vzájomnú adopciu detí, s výnimkou spoločnej adopcie dieťaťa.
 • Írsko – 2005 – v parlamente bol iniciovaný zákon o registrovanom partnerstve.
 • Litva – 22. decembra 2005 – zakázané homosexuálne manželstvo.
 • Lotyšsko – 18. december 2005 – lotyšský parlament "zakázal" manželstvo homosexuálnych párov formou zmeny v ústave dodatkom článku 110 ústavy v podobe vety: "Štát chráni manželstvo – spojenie medzi mužom a ženou."
 • Luxembursko – 12. máj 2004 – registrované partnerstvo.
 • Maďarsko – zákon o registrovanom partnerstve vstúpil do platnosti v roku 2009.
 • Nemecko – 1. august 2001 – registrované partnerstvo – registrovaní partneri môžu zmeniť svoje priezviská, majú podobné práva z hľadiska daňových zákonov ako v manželstve, právne ako sociálne výhody; od roku 2004 je možná adopcia biologického potomka jedného z partnerov
 • Nórsko – 30. apríl 1993 – registrované partnerstvo – garantuje párom rovnaké práva ako v manželstve; od roku 2001 – umožnenie pestúnskej starostlivosti homosexuálnym párom
 • Poľsko – silné mocenské katolícke sily vystupujú ostro proti právam gayov a lesbičiek
 • Portugalsko – 15. marec 2001 – neregistrované spolužitie – poskytuje spoločne žijúcim párom určité obmedzené práva, platí to i pre heterosexuálne páry (napr. dedičstvo, prenájom bytu)
 • Rakúsko – 2003 – neregistrované spolužitie – vzniklo v dôsledku rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, homosexuálnym párom sa dostáva rovnakých práv ako heterosexuálnym párom; 3. november 2006 – mesto Viedeň plánuje získavať homosexuálne páry k starostlivosti o nezaopatrené deti, čím chce riešiť nedostatok opatrovateľov. Od 1. januára 2010 možnosť registrovaného partnerstva
 • Rusko – Od roku 1993 je homosexualita legálna.
 • Slovinsko – 22. júl 2005 – registrované partnerstvo – tento zákon pokrýva len majetkové práva, neprináša ďalšie práva v oblasti sociálneho zabezpečenia; zákon nadobudol účinnosť až v roku 2006
 • Spojené kráľovstvo – neregistrované spolužitie párov rovnakého pohlavia je uznávané a sú im priznané špecifické práva, možnosť registrovaného partnerstva s rovnakými právami a povinnosťami ako v manželstve (Severné Írsko – od 19. december 2005, Škótsko – od 20. decembra 2005, Anglicko, Wales – od 21. decembra 2005)
 • Španielsko – neregistrované spolužitie je schválené je v autonómnych oblastiach (Katalánsko – 1998, Baskicko – 2002, Navarra – 2000 a Aragónsko – 1999); od 30. júna 2005 – majú homosexuálne páry právo uzavrieť manželstvo a získavajú i rovnaké práva ako heterosexuálne páry, vrátane možnosti spoločnej adopcie detí
 • Švédsko – od 1988 neregistrované spolužitie; od 1. januára 1995 možnosť registrovaného partnerstva (rovnoprávne s manželstvom, vrátanie práva na spoločnú adopciu detí); od 1. januára 2003 vo Švédsku ako prvé na svete majú homosexuálne páry možnosť medzinárodnej adopcie dieťaťa; od 1. júna 2005 možnosť legálneho umelého oplodnenia pre páry lesbických žien; 27. september 2005 – vrcholný orgán švédskej luteránskej cirkvi Kyrkomötet určil, že gay a lesbické páry môžu absolvovať i cirkevný "akt požehnania".
 • Taliansko – Od 6. decembra 2006 registrované partnerstvo. Mesto Padova uznalo registráciu homosexuálnych i heterosexuálnych párov.

Homosexualita v literatúre[upraviť | upraviť zdroj]

V starovekej Číne pochádza prvý doložený obšírnejší opis homosexuálneho vzťahu (medzi dvoma mužmi) z 3. stor. pred Kr. z knihy Chan Fej-c'. Opisuje sa tam vzťah kniežaťa Linga (vládol v štáte Wej v 6. storočí pred Kr.) a istého Mi-c' Sia (pchinjin: Mizi Xia), ktorého meno je dodnes v čínštine jedným z výrazov pre homosexuálnu lásku. [17]

Theodore Dreiser v románe Americká tragédia z 1925 spomína mužskú homosexualitu v súvislosti s hlavnou postavou mladého Clyda Griffithsa, ktorý si nájde prácu ako hotelový sluha v miestnom americkom hoteli. Text v umeleckom kontexte je ukážkou homosexuality v americkej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia.

[...]Ako väčšinu takýchto hotelov často ho navštevovali chtiví a ctižiadostiví muži neurčitého veku a postavenia, ktorí sa tu zjavili aspoň raz, ak nie dva razy za deň v niektorú z rušných a zaujímavých hodín, aby si tak získali povesť svetákov, pôžitkárov, boháčov alebo ľudí s vkusom a vplyvom. A zanedlho po svojom nastúpení Clyde sa dozvedel od chlapcov, s ktorými sa stýkal a s ktorými zavše sedel na "skákavej lavičke", ako ju volali, že aj tu sa zjavuje a býva ten typ ľudí spoločensky zvrhlých, mravne rozvrátených a zo spoločnosti vylúčených, ktorí hľadajú a snažia sa získať chlapcov ako on, aby s nimi nadviazali akýsi druh zakázaných stykov. Časom ho aj upozornili na rozličné takéto zjavy. Clyde to spočiatku nevedel pochopiť a už len pri myšlienke na to mu bolo nanič. Ale dozvedel sa, že predsa len niektorí z chlapcov – najmä istý mladík, ktorý s ním vtedy nebol v tej istej smene – dali sa „nachytať“.[...][18]
– Theodore Dreiser

Mestá a turistické strediská[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatkom minulého storočia sa začala uvoľňovať atmosféra v spoločnosti a začali vznikať štvrte pre homosexuálov v metropolách svetových miest a turistické letoviská. Londýn – Soho, Paríž – Marais, Berlín, Kolín Nad Rýnom, Amsterdam, Barcelona – El Raval, San Francisco – Castro, Buenos Aires, Kapské Mesto a Melbourne. Medzi najznámejšie turistické strediská patria Key West, Sitges, Ibiza, Mykonos a Maspalomas – Playa del Inglés.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. k významu 2 a 3 pozri napr. homosexual in: Arthur S. Reber, Rhiannon Allen and Emily S. Reber: The Pinguin Dictionary of Psychology, 2009
 2. HOCHEL, Braňo. Slovník slovenského slangu. 1. vyd. Bratislava : HEVI, 1993. 187 s. ISBN 80-85518-05-8.  ; http://slovniky.korpus.sk/
 3. a b Case No. S147999 in the Supreme Court of the State of California, In re Marriage Cases Judicial Council Coordination Proceeding No. 4365(…)
 4. Lynne Lamberg, JAMA (Journal of the American Medical Association) contributor JAMA: Gay Is Okay With APA (American Psychiatric Association)
 5. Canadian Psychological Association: Brief presented to the Legislative House of Commons Committee on Bill C38 By the Canadian Psychological Association June 2, 2005.
 6. Elizabeth Short, Damien W. Riggs, Amaryll Perlesz, Rhonda Brown, Graeme Kane: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Parented Families – A Literature Review prepared for The Australian Psychological Society
 7. Children's Development of Social Competence Across Family Types
 8. a b Michael Lamb, Ph.D.: Affidavit – United States District Court for the District of Massachusetts (2009)
 9. American Psychological Association: Lesbian & Gay Parenting
 10. Facts About Homosexuality and Child Molestation
 11. Stanowisko polskiego Towarzystwa seksuologicznego. 30. 6. 2006
 12. a b Royal College of Psychiatrists: Submission to the Church of England’s Listening Exercise on Human Sexuality.
 13. a b Pediatrics: Sexual Orientation and Adolescents, American Academy of Pediatrics Clinical Report.
 14. Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation
 15. American Psychiatric Association Sexual Orientation
 16. American Psychological Association: Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts
 17. Brockhaus in 15 Bänden. Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus 2002-2006. Permanent aktualisierte Online-Auflage.Verlag: © Brockhaus in der Wissenmedia
 18. DREISER, Theodore. Americká tragédia. Bratislava : Tatran, 1977. Kapitola 7, s. 48 – 49.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]