Evidenčné číslo vozidiel na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Príklad TsEČ vydávanej od roku 2006 do súčasnosti. IL znamená okres Ilava.

Evidenčné číslo (neoficiálne: evidenčné číslo vozidla – skr. EČV, starší názov: štátna poznávacia značka – skr. ŠPZ, hovorová podoba staršieho názvu[1][2]: ešpézetka, ešpezetka) je na Slovensku značka pridelená každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel. Uvádza sa na tabuľke s evidenčným číslom (skr. TEČ; starší názov: tabuľka so štátnou poznávacou značkou), pripevnenej spravidla v prednej a zároveň v zadnej časti vozidla.[3][4][5][6]

Evidenčné číslo prideľuje a tabuľku s evidenčným číslom vydáva okresný dopravný inšpektorát PZ SR, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Od decembra 2019 je možné evidenčné číslo vybaviť aj elektronicky, tabuľky s evidenčným číslom sa posielajú kuriérom z centrálneho úradu v Slovenskej Ľupči.[7] Od 1. januára 2013 evidencii podliehajú vozidlá, ktoré majú technický preukaz s výnimkou malých motocyklov s konštrukčnou rýchlosťou do 40km/h a pracovných strojov v poľnohospodárstve. Tieto kategórie musia byť zaregistrované do konca roka 2022 a do konca roka 2016.[8]

Od roku 2005 bolo dodaných takmer 3,5 milióna párov tabuliek s evidenčným číslom.[9] V júli 2021 bol zaznamenaný medziročný pokles registrácií nových osobných áut o 6,86%. Registrovaných bolo 7695 vozidiel. Malých nákladných vozidiel však bolo registrovaných o 18,17% viac, 683.[10]

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen a za štátnym znakom sa uvádzajú tri číslice a ďalšia dvojica písmen.

V roku 2014 bolo na Slovensku evidovaných viac než 2,725 mil vozidiel.[11]

Vládny dokument Akčný plán podpory elektromobility v SR schválený v marci 2019 navrhuje zavedenie modrých tabuliek s evidenčným číslom pre elektromobily.[12] Tieto tabuľky sa mali začať vydávať od začiatku decembra 2019, ale do vydaja sa dostali v polovici mesiaca.[13]

Tabuľka s evidenčným číslom[upraviť | upraviť zdroj]

Príklad TsEČ vydávaných v rokoch 1997 až 2004 z okresu Nitra
Príklad TsEČ vydávaných v rokoch 2004 až 2006 z okresu Trenčín
Evidenčné číslo s voliteľnou logistikou pre elektromobily alebo plug-in hybridy, okres Bratislava
Tabuľka s evidenčným číslom pre motocykle, neduplicitná, okres Čadca
Tabuľka s evidenčným číslom pre vojenské vozidlá
Tabuľka s evidenčným číslom pre diplomatické vozidlá
Evidenčné číslo typu Z vydávané od roku 2009 pre pracovné stroje, okres Pezinok

Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery 52×11 cm alebo 34×20 cm; tabuľka s evidenčným číslom prideleným motocyklu, motorovej trojkolke a ich prípojným vozidlám a zvláštnym motorovým vozidlám má rozmery 24×15 cm. Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade, striedavo pokrytom transparentnými lesklými vyobrazeniami štátneho znaku Slovenska a v spodnej časti perforáciou v tvare dvoch husto zvlnených liniek.

Pred vstupom Slovenska do bol vľavo na tabuľke s evidenčným číslom umiestnený štátny znak Slovenska a pod ním písmená SK. Od 1. mája 2004 ho nahradilo modré pole so symbolom Európskej únie (12 žltých hviezd v kruhu) a pod ním písmená SK. Tento typ tabuliek zároveň zaviedol použitie nového grafického zobrazenia (podľa vzoru nemeckých evidenčných tabuliek) číslice "0" (nula) vo fonte, použitím prerušenia čiary v pravom hornom rohu na lepšie odlíšenie od zobrazenia písmena "O".

Od júna 2006 sa vydáva nový typ tabuliek so symbolom EÚ a súčasne aj so štátnym znakom Slovenska, ktorý nahradil dovtedajšiu pomlčku. V platnosti sú teda tri rôzne typy tabuliek s evidenčným číslom vozidla, staršie typy pritom nie je potrebné nahradiť najnovším typom EČV.

Výroba tabuliek[upraviť | upraviť zdroj]

Výrobu tabuliek zabezpečuje od roku 1996 firma Turčan Delta z Koštian nad Turcom. V roku 2005 bola s ňou podpísaná zmluva na neurčito, pričom zmluva obsahovala zmluvné pokuty na desať rokov. Zmluva bola predlžovaná dodatkami. Na rok 2014 rezort vnútra objednal takmer 770 tisíc tabuliek za viac než 6,9 mil €.[9] Na rok 2019 si ministerstvo vnútra objednalo milión tabuliek v hodnote 9 miliónov eur.[14]

Podľa správ z júna 2019 je dizajn tabuliek majetkom firmy Turčan Delta. Situácia bráni vypísaniu tendra na výrobu tabuliek. V súčasnosti štát platí 9 eur za tabulku pričom v Česku stojí tabuľka "necelé 2 eurá". Dizajn, ktorý opisuje vyhláška z roku 2004 si firma dala registrovať až v roku 2005. Firma medzitým patrí medzi najziskovejšie firmy na Slovensku, v rebríčku superziskových firiem TRENDu získala 12. miesto.[14]

Ministerstvo vnútra zorganizovalo v roku 2019 nový tender na nákup EČV, pričom ale pre tender nastavilo prísne podmienky čím odradilo iných účastníkov. Tender kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie po ktorej vydal 14.5.2020 rozhodnutie o zrušení tendra. Firma Turčan Delta sa nakoniec dizajnu tabuliek zdarma vzdala. Po nevydarenom tendri bola s firmou predĺžená zmluva aj do obdobia po konci roka 2019.[15]

Najnovši tender na dodávku EČV bol vyhlásený Ministerstvom vnútra dňa 09.11.2020, pričom záujemcovia predložia ponuky v päťkrát predlžovanom termíne do 19.4.2021, a za upravovaných kritérií hodnotenia, kde jediným kritériom ostala cena.

Postupnosť číslovania[upraviť | upraviť zdroj]

EČV vozidla so štandardnou logistikou majú určenú postupnosť tvorby takto:

 • úvodná dvojica písmen pre okres je pevne stanovená, krajské mestá využívajú po vyčerpaní číselného radu ďalšiu zákonom stanovenú dvojicu písmen (primárne vychádzajúcu z písmen v názve mesta). Princíp dvojice písmen pre okres plati do 28.2.2022
 • následné trojčíslie je plynulo rastúcim číslom v intervale 001-999 (kombinácia 000 nie je využitá)
 • zadná dvojica písmen rastie postupom tak, že štvrté písmeno po vyčerpaní trojčíslia vzrastie podľa abecedy v intervale A-Z na nasledujúce písmeno. Po vyčerpaní intervalu štvrtého písmena vzrastie tretie písmeno o jedno podľa abecedy rovnako v intervale A-Z.

Príklad postupnosti

KA 999AA KA 001AB KA 002AB
PP 999EZ PP 001FA PP 002FA
BA 998ZZ BA 999ZZ BL 001AA

Zatiaľ jediným slovenským okresom/mestom, kde sa vyčerpal základný rad, je Bratislava, tá v júni 2010 prešla z kódu BA na kód BL, ktorý bol vydávaný do roku 2019[16] Policajný zbor zorganizoval v novembri 2018 internetové hlasovanie o budúcom kóde pre Bratislavu, kde vo finále hlasovania vyhrala kombinácia BT, ktorú podporilo 89% hlasujúcich. (Na druhom mieste skončilo BE Kombinácie BD a BI skončili v semifinále.[17][18] ) Kód BT je v Bratislave vydávaný od jesene 2019.[19][20]

Košice vydávali v júli 2018 sériu KE xxxLR, LS a LT.[21] Pri výdaji okolo 13 500 kombinácií ročne by sa KE v Košiciach malo udržať približne do roku 2039.[22]

Zmeny od 1. marca 2022[upraviť | upraviť zdroj]

Národná rada SR schválila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá prináša radikálnu zmenu v spôsobe prideľovania EČV.

 • Dvojica písmen do označujúca do 28. februára 2022 okres, v ktorom bolo evidenčné číslo vydané bude nahradená dvojicou písmen začínajúcou kombináciou AA, pričom dvojica neoznačuje žiadnú územnú príslušnost v rámci Slovenska.
 • skript EČV ostáva zachovaný vo forme AA xxxAA, pričom doteraz použité kombinácie (podľa okresov) budú vynechané.
 • EČV vydávané do 28. februára 2022 je možné prideľovať na vozidlo aj po tomto termíne do vyčerpania zásob na Policajnom zbore.
 • Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.
 • Pri zmene držby vozidla, odhlásení vozidla do cudziny, vyradení vozidla z evidencie alebo pri výmene tabuľky s evidenčným číslom si môže doterajší držiteľ vozidla ponechať tabuľky s evidenčným číslom; túto skutočnosť je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru.
 • Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.
 • Ak ponechané evidenčné číslo nebude chcieť doterajší držiteľ prideliť inému vozidlu, je povinný tabuľky s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Tabuľku s evidenčným číslom si môže jej držiteľ ponechať najdlhšie jeden rok bez toho, aby bola pridelená inému vozidlu; po uplynutí tejto lehoty nesmie byť pridelená inému vozidlu a ak v rámci tejto lehoty nebola pridelená alebo odovzdaná, eviduje sa ako stratená.
 • Na žiadosť držiteľa vozidla, vlastníka vozidla alebo osoby, ktorá požiadala o prihlásenie vozidla do evidencie, možno prideliť evidenčné číslo, ktoré bolo v minulosti pridelené inému vozidlu, ak tabuľka s evidenčným číslom bola orgánom Policajného zboru, osobou oprávnenou na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel znehodnotená v súvislosti s evidenčným úkonom; ak sa vozidlu vydávajú dve tabuľky s evidenčným číslom, podmienkou na pridelenie takého evidenčného čísla je znehodnotenie obidvoch tabuliek s evidenčným číslom.

Štátna poznávacia značka (ŠPZ)[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka s evidenčným číslom nahrádza staršie tabuľky so štátnou poznávacou značkou (ŠPZ). ŠPZ boli vydávané do 1. apríla 1997, po tomto období sú vydávané len tabuľky s EČV. ŠPZ boli platné do 31. decembra 2004. Vozidlo so starou ŠPZ po tomto termíne polícia vyradila z evidencie motorových vozidiel a nesmie jazdiť po verejných komunikáciách. Výmena ŠPZ za EČV sa vykonávala na okresných dopravných inšpektorátoch.

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ešpézetka. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 2. ešpezetka. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 59.
 3. § 123 zákona č. 8/2009 Z. z.
 4. evidenčné číslo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 255.
 5. Vyradenie vozidla z evidencie [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2017-05-24]. Dostupné online.
 6. § 90 vyhlášky 145/1956 Ú.v.
 7. Evidenčné čísla aj technické preukazy vám už doručia domov či do práce [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2020-06-28]. Dostupné online.
 8. NOVOTNÝ, Tomáš. Väčšinu vozidiel musíte zaevidovať na polícii do konca roka [online]. Petit Press, 21.12.2012, [cit. 2013-01-01]. Dostupné online.
 9. a b TASR. O zákazku na tabuľky s evidenčný číslom sa na vnútre nesúťažilo roky [online]. Petit Press, 15.02.2014, [cit. 2014-02-16]. Dostupné online.
 10. Počet registrácií nových osobných áut na. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2021-08-20. Dostupné online [cit. 2021-09-01]. ISSN 1339-844X.
 11. Celkový počet evidovaných vozidiel v SR [online]. Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2016-01-02]. Dostupné online.
 12. Budeme mať špeciálne modré ŠPZ pre elektromobily?. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2019-03-13. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. ISSN 1339-844X.
 13. KÁLMÁN, Peter. Elektromobily dostali zelené značky, môžu mať výhody. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2020-01-13. Dostupné online [cit. 2020-02-07]. ISSN 1335-4418.
 14. a b KOVÁČ, Ján. Predražené ešpézetky: Firma si privlastnila štátny dizajn, Kaliňák so Sakovou sa prizerajú. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2019-06-27. Dostupné online [cit. 2019-07-15]. ISSN 1339-844X.
 15. KOVÁČ, Ján. Predražené ešpézetky: K Sakovej príde kontrola, či spravila diskriminačný tender. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2019-11-04. Dostupné online [cit. 2019-11-08]. ISSN 1339-844X.
 16. Slováci môžu hlasovať o novej ŠPZ pre Bratislavu, v užšom výbere zostali dve možnosti. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2018-11-02. Dostupné online [cit. 2018-11-02].
 17. TASR. Novou skratkou pre bratislavské autá bude BT. Vyhrala v ankete. etrend.sk (Bratislava: TREND Holding), 2018-11-22. Dostupné online [cit. 2018-11-25]. ISSN 1336-2674.
 18. Pravda.sk. BT bude novou skratkou evidenčného čísla pre autá z Bratislavy. pravda.sk (Bratislava: Perex), 2018-11-22. Dostupné online [cit. 2018-11-25]. ISSN 1336-197X.
 19. GAJDOŠ, Karol. Bratislava dostala novú ŠPZ, prvé kombinácie BT už jazdia v uliciach! [online]. startstop.sk, 2019-10-25, [cit. 2020-06-28]. Dostupné online.
 20. ĎURIŠKOVÁ, Daniela. Autá s novou bratislavskou EČV sú už na cestách. Za túto skratku hlasovali desaťtisíce ľudí [online]. startitup.sk, 2019-10-29, [cit. 2020-06-28]. Dostupné online.
 21. KE-123LT [online]. [Cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 22. ROKYTKA, Roman. Tabuľky áut série KE sa tak skoro neminú [online]. Petit Press, 7.8.2012, [cit. 2012-08-20]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]