Gymnázium Šurany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°05′11″S 18°11′05″V / 48,086333°S 18,184639°V / 48.086333; 18.184639

Gymnázium Šurany, Bernolákova 37


Základné údaje
Rok založenia1938
Zameranie7902 – štvorročné štúdium
RiaditeľIng. Mgr. Alžbeta Danielová
Štatistické údaje
Počet učiteľov27
Počet žiakov290
Kontaktné údaje
AdresaBernolákova 37, 942 01 Šurany
Oficiálny webgymsu.edupage.org

Gymnázium na ulici Bernolákova 37 v Šuranoch (GYMSU) je stredná škola, ktorá poskytuje žiakom všeobecné vzdelanie v štvorročnom štúdiu. Od školského roku 2016/2017 škola využíva systém ISIC.

Gymnázium navštevuje (cca) 290 študentov zaradených do desiatich tried. V súčasnosti škola využíva na vyučovanie aj priestory v Obchodnej akadémii Šurany.

Škola bola založená v roku 1938 za pomoci Ľudovíta Žáka (dekana Rímsko-katolíckej fary v Komjaticiach) a zástupcov rodičov. Prvým riaditeľom sa stal PhDr. Jozef Hudec. Oficiálne sa vyučovanie začalo 6. decembra 1938.

Počas takmer osemdesiatročného pôsobenia škola pripravila na život veľa mladých ľudí. Mnohí z nich sa zapísali do histórie Slovenska ako významné osobnosti v rozličných oblastiach spoločnosti.

História školy (1938 – 2013)[upraviť | upraviť zdroj]

Históriu šurianskeho gymnázia odštartoval rok 1938, keď sa Nemecko pod vedením A. Hitlera chcelo stať vládcom celej Európy. V Mníchove sa v tomto období rozhodovalo o osude Československa a Viedenská arbitráž zariadila, že sa južné oblasti Slovenska, vrátane Košíc a Šurian, stali súčasťou horthyovského Maďarska. Toto územie podliehalo silnej maďarizácii, takže sa počet slovenských škôl výrazne zredukoval. Podarilo sa však vytvoriť dve slovenské gymnázia - v Košiciach a v Šuranoch.

Šurianske gymnázium otvorilo svoje brány po prvýkrát 1. decembra 1938. Stalo sa štátnou strednou školou s názvom Kráľovské uhorské štátne gymnázium so slovenskou vyučovacou rečou v Šuranoch. Prvým riaditeľom sa stal Dr. Jozef Hudec, ktorý bol bývalým profesorom Československého hlavného gymnázia v Lučenci.

Na škole začalo študovať vyše 300 študentov s úmyslom získať slovenské stredoškolské vzdelanie aj napriek ťažkým podmienkam. Vojnové roky boli pre školu veľmi náročné. Chod gymnázia ovplyvňovali politické intrigy a materiálne nedostatky. Proti slovenskej škole sa útoky neustále stupňovali. Gymnázium malo mnoho odporcov a úrady robili nátlak na rodičov, aby svoje deti dávali do maďarských škôl. Počet študentov však neklesal, ba rástol.

Na gymnáziu študovali aj dievčatá, ktoré sa chceli vzdelávať rovnako ako chlapci, lenže výnosom č. 33.203/1941/prez. E. im štúdium nebolo dovolené a mali byť vylúčené zo školy. Dôvodom bolo zatvorenie maďarskej pobočky pri Štátnom dievčenskom gymnáziu v Bratislave. Spor bol však diplomatickou cestou urovnaný a dievčatám bolo štúdium na šurianskom gymnáziu opäť povolené.

V roku 1941 bolo zatvorené Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci, a preto bolo po dohode s riaditeľstvom Slovenského gymnázia v Šuranoch niektorým študentom umožnené pokračovať v štúdiu na tejto škole. Niektorí rodáci z Báčskeho Petrovca (Štefan Mocko, Andrej Baláž, Michal Kulík, Branislav Križan), študenti šurianskeho gymnázia, vstúpili do 1. slovenskej partizánskej brigády a v bojoch na prelome rokov 1944/1945 padli.

V protifašistickom odboji pôsobili i šurianski gymnazisti – mladý nádejný básnik Karol Vollner, padol v bojoch počas SNP v roku 1944, vedúcim 3. ilegálnej protifašistickej skupiny v Šuranoch bol profesor Ján Mesiarkin. Dobré meno Šurian a miestneho gymnázia šírili mnohí ďalší študenti. Spomedzi nich môžeme spomenúť napr. Emila Vidru - sa stal 1. predsedom organizácie na ochranu ľudských a národných práv a Vendelína Laca, ktorý bol tajne vysvätený za kňaza.

Dňa 29. marca 1945 zaviala na budove školy štátna zástava Československej republiky, Šurany boli oslobodené a gymnázium prestalo byť menšinovou školou na zabratom území. Napriek tomu školu čakal ešte dlhý vývoj. Menili sa budovy, učitelia, názov, ale predovšetkým školský vzdelávací systém.

V máji 1945 bolo vydané nariadenie, ktorým bolo samostatné šurianske gymnázium pričlenené ako elokovaná (preložená) škola k Štátnemu gymnáziu v Nových Zámkoch. Napriek tomu škola stále aktívne fungovala, o čom svedčia aktivity, ktoré sa v nej uskutočňovali. Na škole fungoval napríklad aj Samovzdelávací krúžok Antona Bernoláka. Činnosť krúžku bola od jeho založenia veľmi pestrá a bohatá. Cieľom bolo vzdelávať žiakov nielen v slovenskej, ale i v cudzojazyčnej literatúre, pestovať v nich lásku k vlasti a k rodnej reči. Pod vedením Tibora Sládkoviča na škole pôsobil aj žiacky orchester, ktorý vystupoval na mestských a školských podujatiach. Počas vojnových rokov nemali študenti možnosť spoznávať svoju krajinu, preto sa uskutočnilo niekoľko výletov, napríklad na Sitno, do Bojníc, Banskej Bystrice a pod.

Dňa 26. júna 1946 bolo šurianske gymnázium pričlenené k materskému Štátnemu gymnáziu v Nových Zámkoch a dostalo nový názov Pobočné triedy novozámockého gymnázia v Šuranoch. Riaditeľ a zároveň aj zakladateľ Dr. Jozef Hudák musel školu odovzdať novozámockému gymnáziu. Zo Šurian odišlo 379 študentov, čím Gymnázium v Šuranoch zaniklo.

V roku 1953 bol vydaný zákon, podľa ktorého zanikli štvorročné gymnázia a boli otvorené jedenásťročné stredné školy. A tak 1. septembra vznikla v Šuranoch škola, ktorá poskytovala v prvých ôsmich ročníkoch základné vzdelanie a v posledných troch ročníkoch vyššie všeobecné vzdelanie. Riaditeľom školy sa stal Viliam Nemček. Na škole pribudli nové predmety: latinčina, deskriptívna geometria, technické kreslenie. Postupným vývojom prešlo šurianske gymnázium z jedenásťročnej strednej školy na strednú všeobecnovzdelávaciu školu.

Aktivity školy narástli i v mimoškolskej činnosti. Pod vedením profesora J. Wiesnera na škole pracoval hudobno-spevácky krúžok a pod vedením E. Vankovej vznikla tanečná skupina. Vznikol aj divadelný krúžok pod vedením profesora J. Krčmárika a K. Križalkoviča. Umelecky založení mladí ľudia naštudovali divadelné predstavenie Srdce plné radosti a neskôr úspešnú divadelnú hru Jožko Púčik a jeho kariéra.

Svoju prácu odštartoval aj Československý zväz mládeže. Mládežníci sa podieľali na spolupráci so školou, organizovali besedy, večierky a brigády. Na škole sa rozvíjala aj bohatá telovýchovná činnosť. Okrem šachového, futbalového a turistického krúžku pri škole pracoval aj športový klub TJ Lokomotíva. Významné úspechy študenti dosiahli aj v hádzanej, stolnom tenise a vyvrcholením ich športovej činnosti bola účasť na spartakiáde v Prahe. V roku 1960 sa jedenásťročná stredná škola rozdelila na dve školy – základnú deväťročnú a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Obidve školy viedol v rokoch 1961 – 1963 A. Šúchal.

V školskom roku 1963/64 sa stredná všeobecnovzdelávacia škola osamostatnila a jej riaditeľom sa stal A. Mikušťák. O dva roky neskôr sa na škole vytvorili dve vetvy – prírodovedná a humanitná, v ktorej bola posilnená výučba cudzích jazykov.

Od 1. septembra 1969 sa zmenila stredná všeobecnovzdelávacia škola na gymnázium. Škola sa vracia k starému zaužívanému názvu a dĺžka štúdia sa predĺžila o jeden rok, čiže štúdium trvalo štyri roky. Postupne sa začali používať prvé počítače, dopĺňalo sa ďalšie materiálne vybavenie, čím sa zmodernizovala výučba.

V roku 1969 začal vychádzať študentský časopis Rozkvet, ktorý nahradil školský časopis Mladý elán. Publikoval poéziu a prózu začínajúcich mladých autorov. Najväčšie úspechy dosiahli študenti O. Prekopová a E. Babín, ktorí školu reprezentovali v celoslovenských súťažiach vo vlastnej tvorbe. Okrem toho boli v časopise publikované výtvarné diela, rozhovory a „perličky“ zo študentského života.

V školskom roku 1975/76 škola nadviazala družbu s Gymnáziom v Třinci. Vzájomné stretnutia boli skvelou príležitosťou na rozvíjanie družobných vzťahov a vymieňanie si skúseností vo vyučovacom procese. Táto spolupráca trvala až do začiatku 90. rokov.

V roku 1989 vystriedal PaedDr. A. Mikušťáka v riaditeľskom kresle Mgr. J. Pittner. V nasledujúcom školskom roku 1990/91 bol v pozícii riaditeľa J. Dobrota a o rok neskôr Mgr. M. Štekláč.

Súčasťou práce školy sa stala stredoškolská odborná činnosť, do ktorej sa zapájali a dodnes sa zapájajú žiaci, riešiaci problematiku rozličných vedných odborov. Mnohí z nich sa umiestnili na popredných miestach nielen v krajských, ale i celoslovenských kolách SOČ. Takouto formou prejavili svoje odborno-teoretické vedomosti, praktické schopnosti, zručnosti a návyky.

V školskom roku 1998/99 bolo popri štvorročnom štúdiu zriadené aj osemročné štúdium. To však postupne zanikalo a v školskom roku 2015/16 ukončili štúdium poslední žiaci osemročného štúdia.

V 90. rokoch študovali v rámci medzinárodných študijných pobytov na šurianskom gymnáziu študenti z viacerých európskych krajín. V športovej oblasti škola zaznamenala úspechy v ľahkej atletike, bedmintone a iných športových disciplínach. Medzi tých, ktorí reprezentovali Slovensko aj na olympijských hrách, patrí bývalá študentka Zuzana Costin.

V novom tisícročí sa škola zapojila do rôznych projektov, súťaží a olympiád. V roku 2006 študenti nadviazali družobné styky so žiakmi v Corpus Christi Catholic Sports College v Prestone v Spojenom kráľovstve. Spolupráca so školou je na veľmi dobrej úrovni a počas spoločných stretnutí sa obidve strany vzájomne obohacujú o nové poznatky.

V školskom roku 2012/13 sa novou riaditeľkou stala Ing. Mgr. A. Danielová. V súčasnej dobe prešla škola rekonštrukciou interiéru i exteriéru a radí sa medzi moderné stredné školy na Slovensku.

Riaditelia školy[upraviť | upraviť zdroj]

1. PhDr. Jozef Hudec FIL - FRJ 1938 - 1946
2. Viliam Nemček SJL – DEJ 1953 – 1961
3. Albert Šúchal BIO – ZEM – TEV 1961 – 1963
4. PeadDr. Anton Mikušťák MAT – DEG 1963 – 1989
5. Mgr. Ján Pittner RUJ – NEJ 1989 – 1990
6. Jozef Dobrota RUJ – ANJ 1990 – 1991
7. Mgr. Marián Štekláč TEV – GEG 1991 – 2012
8. Ing. Mgr. Alžbeta Danielová INF – NBV 2012 – súčasnosť

Názvy školy v priebehu vývoja[upraviť | upraviť zdroj]

1938 – 1944 Kráľovské uhorské štátne gymnázium so slovenskou vyučovacou rečou v Šuranoch
1944 – 1945 Štátne gymnázium Šurany
1945 – 1946 Pobočné triedy novozámockého štátneho gymnázia v Šuranoch
1953 – 1961 Jedenásťročná stredná škola v Šuranoch
1961 – 1969 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Šuranoch
1969 – 2002 Gymnázium Šurany
2002 – 2006 Gymnázium Šurany, Bernolákova 37
2006 – súčasnosť Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Predmetové komisie[upraviť | upraviť zdroj]

Predmetové komisie (ďalej len PK) sú dôležitými pomocníkmi vedenia školy a výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu v Šuranoch. Koordinujú dodržiavanie učebných osnov, poskytujú priestor na riešenie odborných problémov, výmenu názorov a skúseností vyučujúcich. Na škole fungujú štyri predmetové komisie:

1. Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov[upraviť | upraviť zdroj]

Zahŕňa vyučovanie predmetov: slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis, umenie a kultúra, náboženská a etická výchova.

Cieľom PK je najmä rozvíjať čitateľskú gramotnosť, schopnosť vyjadrovať sa, tak isto ako komunikačné schopnosti, vychovávať k vlastenectvu, budovať vzťah k rodnému jazyku a naučiť žiakov orientovať sa v historicko-spoločenských súvislostiach.

Aktivity PK sú počas roka veľmi bohaté a žiaci sa zapájajú napríklad do: Medzinárodného dňa školských knižníc – tvorbou zábavného programu pre žiakov prvého ročníka; súťaže Mladý moderátor – každoročne sa taktiež zúčastňujú workshopu v Nitre; Olympiády zo slovenského jazyka; recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín; Stredoškolskej odbornej činnosti; Olympiády ľudských práv; Dejepisnej olympiády; vedomostnej súťaže Mladý Európan; Biblickej olympiády; organizácie školského plesu. Žiaci taktiež navštevujú Domov Jesienka, vydávajú školský časopis a pracujú v školskom rozhlase.

Návštevy divadelných predstavení sa stali neodmysliteľnou súčasťou nielen vyučovacieho procesu, ale i mimoškolských aktivít vo forme krúžkov. Raz ročne sa celá škola zúčastňuje na vybranom divadelnom predstavení v DAB v Nitre.

2. Predmetová komisia prírodovedných predmetov[upraviť | upraviť zdroj]

Zahŕňa vyučovanie predmetov: biológia, chémia, geografia, telesná a športová výchova a environmentálna výchova.

Cieľom PK je koordinovať prácu vyučujúcich pri riešení medzipredmetových vzťahov, realizovať projekty a programy na podporu zdravia, taktiež propagovať zdravý životný štýl, zapájať žiakov do pohybových aktivít a v neposlednom rade podporovať skupinu mladých v Slovenskom Červenom kríži.

Aktivity PK sú zamerané na: účelové cvičenia – cvičenie v prírode, ktoré sa realizujú každoročne; Kurz na ochranu človeka a prírody; LVVK – týždenný kurz pre žiakov prvého ročníka; prácu v krúžkoch – basketbal, florbal, volejbal, biologický krúžok (Na túru s Naturou), pilates, športovo-turistický krúžok; prácu v Slovenskom Červenom kríži (SČK), aktívne práce pri príležitosti Dňa Zeme – úprava areálu školy a pomoc pri čistení mesta.

3. Predmetová komisia cudzích jazykov[upraviť | upraviť zdroj]

Zahŕňa vyučovanie predmetov: anglický, nemecký, ruský a španielsky jazyk.

Cieľom PK je naučiť žiakov komunikovať a dorozumievať sa v cudzích jazykoch, nadviazať kontakty so zahraničnými partnermi, spoznávať kultúry iných krajín, poskytnúť žiakovi prostriedok na komunikáciu v oblasti profesijného uplatnenia a umožniť žiakom vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu sa cudzích jazykov.

Aktivity PK sú rôznorodé a každý rok k nim pribúdajú mnohé ďalšie. Zameriavajú sa na: olympiádu v anglickom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku; Juvenes Translatores – súťaž v preklade; Európsky deň jazykov; Európa v škole; divadelné predstavenie v anglickom jazyku; recitácie v ruskom jazyku; Anglický projektový týždeň; Annual English Essay Competition – súťaž v písaní anglických esejí; Let’s sing – súťaž v speve anglických piesní; súťaž v tvorbe študentských krátkych filmov o ľudských právach (medzinárodná súťaž Peace and Cooperation); elektronický školský časopis Mag4zine vydávaný v anglickom jazyku; jazykové exkurzie (Paríž, Londýn, Viedeň, Brusel, Škótsko, Amsterdam); spoluprácu s partnerskou školou Corpus Christi Catholic Sports Collegue v Prestone v Spojenom kráľovstve.

Pozitívne môžeme hodnotiť i spoluprácu PK cudzích jazykov so základnými školami v meste i v okolitých obciach. Okrem vyučovania anglického jazyka v škole, majú žiaci záujem aj o týždenné jazykové kurzy vedené lektormi anglického jazyka, na ktorých si žiaci precvičia všetky jazykové kompetencie. Získajú veľa praktických skúseností a sú motivovaní k ešte intenzívnejšiemu osvojovaniu si jazyka.

4. Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky[upraviť | upraviť zdroj]

Zahŕňa vyučovanie matematiky, fyziky a informatiky.

Cieľom PK je zvýšiť záujem žiakov o štúdium týchto predmetov, motivovať žiakov k predmetovým súťažiam, ktoré PK združuje a podnietiť záujem žiakov o ne. Prostredníctvom exkurzií, napr. do jadrovej elektrárne v Mochovciach škola podporuje štúdium na vysokých školách technického zamerania. Žiaci sa každoročne zapájajú do olympiády z fyziky a matematiky, do Matematického klokana; Matematického korešpondenčného seminára (MAKS); Pytagoriády; Zenitu.

Vedenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Riaditeľka školy Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Zuzana Demová
Výchovná poradkyňa Mgr. Kristína Kvasnovská

Základné informácie[upraviť | upraviť zdroj]

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
Vyučovací jazyk slovenský
Adresa školy Bernolákova 37, 942 01 Šurany

Študijné zameranie[upraviť | upraviť zdroj]

1. Triedy so všeobecným zameraním 7902 J - štvorročné štúdium gymnázium – trieda so všeobecným zameraním
2. Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov 7902 J – štvorročné štúdium gymnázium – trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
3. Triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov 7902 J – štvorročné štúdium gymnázium – trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

So školou spolupracujú[upraviť | upraviť zdroj]

1. Rada rodičovského združenia[upraviť | upraviť zdroj]

Rada rodičovského združenia je akýsi spájací článok medzi školou a študujúcimi žiakmi, ale i mimoškolskými aktivitami. Radu tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried, ktorí boli zvolení na schôdzkach triednych združení. Na svojich zasadnutiach preberajú otázky výchovy a vzdelávania študentov a v rámci svojich možností podporujú finančné požiadavky školy.

Výbor Rady úzko spolupracuje s učiteľským zborom a najmä s vedením školy. Snaží sa o skvalitnenie materiálnych a technických podmienok na vyučovaní, a to pomocou finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov rodičov, ale aj prijímaním dvojpercentného podielu zaplatenej dane z príjmov.

Rada rodičovského združenia každoročne prispieva na podporu účastníkov súťaží a olympiád, finančne dotujú organizovanie stužkových slávností, lyžiarskych kurzov, imatrikulácií, výchovných koncertov, koncoročných výletov a exkurzií, podporuje vybavenia školskej knižnice, dopĺňanie učebných pomôcok, odmeňovanie najlepších žiakov školy na konci školského roka.

2. Rada školy[upraviť | upraviť zdroj]

Ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania gymnázia sa vyjadruje Rada školy. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov žiakov, žiakov, ale aj pedagogického či nepedagogického zboru v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu školy.

Dôležitú funkciu má Rada školy najmä pri výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy, a rovnako môže predložiť aj návrh na jeho odvolanie. Vyjadruje sa k návrhom počtu prijatých žiakov, na zavedenie študijných a učebných odborov a taktiež ich zameraní.

3. Školský parlament GYMSU[upraviť | upraviť zdroj]

Školský parlament pracuje na škole od roku 2006. Žiaci sa vo svojej činnostiach riadia Štatútom žiackeho školského parlamentu. Členovia Školského parlamentu sa vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupujú žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladajú i svoje stanoviská a návrhy, zastupujú žiakov aj navonok, volia a odvolávajú zástupcu žiakov do Rady školy.

Školský parlament realizuje rôzne podujatie, ktoré študentom rozšíria obzory alebo im spríjemnia voľné chvíle. Podieľa sa na imatrikulácii – spoločenskej akcii privítania prvákov do radov stredoškolákov, organizuje Spirit days, EKO hodinu pre MŠ. Najobľúbenejšou akciou ŠP je Školský ples, ktorý sa na gymnáziu stal tradíciou. Parlament aktívne spolupracuje s mestom Šurany a so základnými a strednými školami. Podieľa sa na organizovaní Šurianskej športovej olympiády, Dňa detí, Šurianskej desiatky, stretnutia so seniormi – bývalými študentmi školy i kultúrnej aktivity Živé knihy. Uskutočňuje charitatívne zbierky pre DSS v Bardoňove a pre Sociálne centrum – útulok Šurany. Vďaka veľmi dobrej s spolupráci s vedením školy je činnosť ŠP bohatá.

V roku 2022 získal Školský parlament ocenenie YOWA udeľované Nitrianskou krajskou radou mládeže za výnimočné zapájanie sa do činnosti v sektore mládeže Nitrianskeho samosprávneho kraja.

4. Skupina mládeže Slovenského Červeného kríža[upraviť | upraviť zdroj]

Skupina mládeže Slovenského Červeného kríža je neodmysliteľnou súčasťou dobrovoľnej práce našich žiakov. Každoročne sa žiaci v spolupráci s Národnou transfúznou službou zúčastňujú dobrovoľného darcovstva krvi. Medzi aktivity Červeného kríža na škole patrí zabezpečovanie zdravotného dozoru na rôznych kultúrnych a športových podujatiach, organizovaných školou a mestom, napr. jarmoky. Pravidelne spolupracujú s Územným spolkom M SČK v Nových Zámkoch, s Mestskou organizáciou Červeného kríža v oblasti organizovania kurzov prvej pomoci, prednášok s protidrogovou tematikou a prevenciou HIV/AIDS. Členovia sa aktívne podieľajú na realizácii projektov Zdravý spôsob života, Deň narcisov, Úsmev ako dar, Evička a deti, Večer pre hviezdičky – benefičný koncert pre deti postihnuté autizmom.

Škola dostala od územného spolku SČK ďakovný list Gymnáziu v Šuranoch za podporu aktivít Mládeže SČK.

Súťaže a úspechy[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan v kategórii Junior a Kadet
 • 1. miesto v Dejepisnej súťaži slovenských a českých gymnázií
 • 1. miesto v kvalifikácii na MŠM ISF v plávaní
 • 1. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži Matematický klokan
 • 1. miesto v písaní eseje Je veda potrebná?
 • 1. miesto v celonárodnom kole Biblickej olympiády
 • 1. a 3. miesto v celoslovenskej súťaži v počítačovej maľbe Fullova ruža
 • 2. miesto v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore politológia
 • 4. miesto v Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v karate v Marseille vo Francúzsku
 • 4. miesto v súťaži Coca-cola školský pohár 2009 vo futbale
 • 5. a 6. miesto v celosvetovej súťaži Peace and Cooperation
 • Výhra v tvorbe projektu Učme sa inak

Známi absolventi[upraviť | upraviť zdroj]

 • Karol Strmeň – básnik, predstaviteľ katolíckej moderny a osobnosť slovenského exilu
 • Mons. Dominik Tóth – pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy
 • Prof. RNDR. Tibor Šalát, DRSc. – matematik, autor odborných kníh a vysokoškolských učebníc
 • Mons. Dominik Hrušovský – arcibiskup
 • Marianna Grznárová – autorka literatúry pre deti a mládež
 • Prof. Ing. Ján Lisý, PHD – profesor, autor odborných publikácií, člen vedeckých, redakčných rád a komisií
 • JUDr. Pavol Hrušovský – politik, kandidát na post prezidenta SR v roku 2014
 • Ján Litvák – básnik
 • Patrik Švajda – moderátor
 • Zuzana Belková – literárna publicistka
 • Zuzana Costin, rod. Malíková – atlétka, je považovaná za najlepšiu slovenskú chodkyňu
 • Ing. Viliam Ostrožlík, MBA – manažér, v rokoch 2007-2012 pôsobil vo funkcii viceguvernéra Národnej banky Slovenska
 • RNDr. Ján Kaňák – špecialista II. DM v SHMÚ v Bratislave
 • Mgr. Juraj Kronek, PhD – zaznamenal významný úspech v oblasti chémie – získal ocenenie Mladý vedec roka (2001), pôsobí v SAV
 • PhDr. Oľga Prekopová – šéfredaktorka regionálneho týždenníka Pohronie

Partnerské školy[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Šutka Jozef a kolektív, Šurany v zrkadle dejín. Vydalo Mestské kultúrne stredisko Šurany, 2008 ISBN 978-80-969688-2-4
 • Pavol Štefánik, Slovenské gymnázium v Šuranoch. Vydal Mestský úrad Šurany na náklady Občianskeho združenia Slovenský juh Bratislava, 2007 ISBN 978-80-969688-1-7
 • Laco Zrubec, Šurany. Vydal Mestský úrad Šurany, 1998 ISBN 80-968048-6-3
 • Kolektív autorov, 50 rokov Gymnázia v Šuranoch. Vydal Mestský úrad Šurany, 1988
 • RNDr.Miroslav Eliáš, Mestské Múzeum Šurany. Vydalo Mestské kultúrne stredisko Šurany, 2010 ISBN 978-80-970481-6-7
 • Ladislav Zrubec; Viliam Nemček, Šurany. Vydalo Západoslovenské vydavateľstvo Slavín v Bratislave, 1966
 • Štefánik, P, Slovenské gymnázium v Šuranoch v rokoch maďarskej okupácie 1938-1945. Vydal Mestský úrad Šurany, 2007 ISBN 978-80-969688-1-7
 • Tamaškovič, J, Šuranci v odboji v rokoch 1938-1945. Vydal GUPRESS, Bratislava, 2004 ISBN 80-969180-0-1