Vedec roka SR

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vedec roka SR
Udeľovanéza prínosy vo vedeckom bádaní
KrajinaSlovensko
UdeľujeCVTI SR, ZSVTS, SAV
Prvý ročníkza rok 1997 (pred 25 rokmi)
Web stránkacvtisr.sk

Vedec roka SR je slovenská súťaž s cieľom „pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových technológií a pripomínať verejnosti najlepšie výsledky slovenského výskumu“.[1]

Súťaž sa koná pravidelne každý rok od roku 1997, ocenenia za uplynulý rok sú odovzdávané v máji nasledujúceho roku.[1] Zakladateľom súťaže bol vedecko-technický publicista a propagátor vedy Ľubomír Lenoch (* 1925 – † 2012), predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov a riaditeľ Journaliste – Studio. Tieto dva subjekty organizovali prvých 15 ročníkov súťaže, do roku 2012.[2][3] Od 16. ročníka (ceny za rok 2012) až po súčasnosť (2018) ju spoločne organizujú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenská akadémia vied (SAV).[1][4]

V marci 2018 sa uskutočnil 21. ročník súťaže, 15. mája 2018 boli odovzdané ocenenia za rok 2017.[5] Pätica vedeckých pracovníkov si 16. mája 2023 prevzala v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave ocenenia Vedec roka 2022.[6] Od vzniku súťaže doteraz nezískala ocenenie Vedec roka ani jedna žena a ani jeden muž však nezískal ocenenie v kategórii Vedkyňa roka. "Názov Vedec roka nie je rodovo korektný", napísala Renáta Zelná, ktorá upozorňuje, že zatiaľ len tri ženy získali titul Vedkyňa roka.[7] Ako ďalšia žena získala ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce Mária Bieliková v roku 2022.[6]

Ďalšie slovenské vedecké ocenenia sú Vedec roka STU od roku 2007[8] a ESET Science Award od roku 2019.[9]

Kategórie ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

Ocenenie je podľa aktuálneho štatútu (2015) udeľované v piatich kategóriách:

 • Vedec roka SR: „ocenenie získava vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka“ v príslušnom roku“,
 • Vedkyňa roka SR: „ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka“ v príslušnom roku“,
 • Osobnosť roka v oblasti technológií: „ocenený výskumník – realizátor významného „Technologického počinu“ roka v príslušnom roku“,
 • Osobnosť roka v programoch : „ocenený vedec – výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ“,
 • Mladá osobnosť vedy: „ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov – za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku“.[1]

Ocenení podľa ročníka a kategórie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozn.: uvádzaní sú ocenení v hlavných súťažných kategóriách. Informácie o čestných uznaniach a prípadných ďalších ocenených vo vedľajších kategóriách sú dostupné v zdroji, uvádzanom ku konkrétnemu ročníku.

1. ročník (za rok 1997)[upraviť | upraviť zdroj]

2. ročník (za rok 1998)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave) „za zavedenie plánovanej progresívnej antiinfekčnej liečby u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. Menovaný navrhol algoritmy, ktoré sa stali súčasťou európskych odporúčaní (EORTC).
 • Technológ roka SR: Dr. Ing. František Simančík (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV) „za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových progresívnych technológií, konkrétne za vývoj technológie výroby penového hliníka
 • Mladý výskumník roka SR: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (Ústav etnológie SAV) „za viacročnú výskumnú prácu na originálnej, doteraz nespracovanej téme Živnostníci – kultúrotvorný prvok v mestskom prostredí (na príklade mesta Trenčín 1918 – 1948), ktorá vrcholila v kandidátskej práci, knižnej publikácii (obe roku 1997) a roku 1998 v zahraničnej mutácii téz obhájenej práce, ktoré roku 1998 odovzdala do súťaže mladých vedcov UNESCO MOST INTERNATIONAL AWARD.
 • Uznanie za výskum v SR: prof. RNDr. Štefan Šáro, DrSc. (Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave) „za spoluúčasť na objavení troch nových chemických prvkov a najťažšieho atómového jadra.[10]

3. ročník (za rok 1999)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: Doc. Ing. Dušan Berek, PhD., DrSc. (Ústav polymérov SAV) „za návrh originálnych metód kvapalinovej chromatografie, vypracovanie ich teórie, ich overenie a aplikácie. Dopad na rozvoj poznania i na praktické aplikácie v technológii (charakterizácia zmesí polymérov a kopolymérov) a v analýze životného prostredia.
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Jozef Nosek, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) „za molekulárnu charakterizáciu modulov pre alternatívne mechanizmy replikácie lineárnych molekúl DNA
 • Uznanie za výskum v SR: prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., Phd. (Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra) „za experimentálne výsledky v oblasti metabolizmu dusíkatých látok a energie u zvierat a vybudovanie experimentálneho pracoviska v Nitre, na ktorom sa aj v roku 1999 uskutočnili rozsiahle experimentálne práce za účasti výskumných pracovníkov z Nemecka pri sledovaní metabolizmu neštrukturálnych sacharidov u prežúvavcov a pracovníkov z Rakúska pri sledovaní trávenia živín u raticovej zveri.
 • Skúšobňa roka SR: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. „za dlhodobý národný a medzinárodný prínos v oblasti skúšobníctva SR. Od roku 1999 celý ústav je certifikovaný na systém kvality podľa normy STN EN ISO 9002. Pracovníci ústavu aktívne a úspešne pracujú v technických normalizačných komisiách ( ôsmi sú predsedami TNK a pätnásti členmi TNK). Dvojstranné dohovory o vzájomnej spolupráci pre oblasti skúšobníctva, metrológie a poradenstvo s RV TUV Essen, TCL Velenje Slovinsko, VdS Kolín, Nemecko, CIMTO Praha, LGA Norimberk, Nmi Delft, Holandsko[10]

4. ročník (za rok 2000)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR:
 • Technológ roka SR: Ing. Bartolomej Janek, CSC. (Spinea, s. r. o., Prešov) „za pôvodcovstvo konštrukcie a technologický vývoj nového princípu mechanického reduktora (prevodovky). Princíp (je patentovaný v mnohých krajinách) sa začal široko aplikovať v celosvetovom meradle v robotike, stavbe obrábacích strojov, transportných a manipulačných zariadení a pod. Vyrábaná produkcia sa exportuje do mnohých krajín na celom svete.
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Viktor Víglaský, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach) „za zavedenie dvojdimenzionálnej a teplotnej gradientovej elektroforézy na štúdium konformačnej stability proteínov a nukleových kyselín na Katedre biochémie PF UPJŠ v Košiciach.
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. (Ústav hudobnej výchovy SAV) „za celoživotné dielo – 70 ročné životné jubileum.
 • Osobitné uznanie za úspešnú publicistiku o vede a technike v SR:

5. ročník (za rok 2001)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR:
  • RNDr. Imrich Barák, CSc. (Ústav molekulárnej biológie SAV) „za objasnenie iniciácie sporulácie, priestorovo špecifickej aktivácie transkripčných faktorov a delenia buniek Bacillus subtilis. Výsledky boli dosiahnuté vďaka grantom: VEGA, Copernicus z EÚ, The Wellcome Trust z Veľkej Británie, 5. rámcový program EÚ.
  • Doc. RNDr. Dušan Kaniansky, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) „za výskumné, vývojové a aplikačné práce v oblasti novej koncepcie analytických prístrojov nazvanej laboratórium na čipe (lab-on-chip) so zameraním sa na elektroseparácie širokej škály klinicky, potravinársky a environmentálne významných látok na planárnych čipoch
  • Doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (Virologický ústav SAV) „za: V polovici 90-tych rokov identifikovali proteín MN s neznámou funkciou. Určili jeho primárnu štruktúru génu a jednotlivé domény proteínu. Štúdium expresie poukázalo na koreláciu so skorým štádiom viacerých typov nádorov. Proteín bol neskôr zaradený do rodiny anhydráz kyseliny uhličitej (CA IX), ktorý je jediný asociovaný s nádormi.
 • Mladý výskumník roka SR: Mgr. Juraj Kronek, PhD. (Ústav polymérov SAV) „za: Príprava polymérov na báze cyklických iminoéterov; príprava reaktívnych polymérov modifikačnými reakciami 2-oxazolínov; projekt VEGA 2/7038/20 a projekt SLA-004-99 (slovensko-nemecká spolupráca)
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. MUDr. Dagmar Michalková, DrSc. (I. Detská klinika – Diabetologické centrum pediatrické SR, LF UK v Bratislave) „za: výsledky v rámcovom programe EÚ 2001/Eurodiab ACE od roku 1999, Eurodiab Tiger do roku 2002, HO DIAMOND od roku 1990 (navyše: za vedeckú výskumnú prácu a aplikáciu pediatrickej diabetológie na celé Slovensko; za medzinárodnú spoluprácu v rámci EÚ a WHO – zahraničný grant EÚ roku 1995, atď.).
 • Za výsledky v rámcovom programe EÚ: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV) „za trojnásobnú aktívnu účasť v projektoch 5. rámcového programu EÚ[10]

6. ročník (za rok 2002)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave) „za rozvoj a prínos do svetovej koordinačnej a bioanorganickej chémie. Je jedným zo zakladateľov bioorganickej chémie
 • Technológ roka SR:
  1. Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. (Ústav polymérov SAV) „za vypracovanie technológie prípravy ultra-čistého, širokopórovitého silikagélu pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu
  2. Ing. Dana Baricová, PhD. (Hutnícka fakulta TU v Košiciach) „za zužitkovanie prídavkov briketovaných konvertorových úletov a demetalizovanej oceliarskej trosky vo vsádzke kyslíkového,konvertora
 • Mladý výskumník roka SR:
  1. Mgr. Pavol Szabó (Ústav experimentálnej fyziky SAV) „za významný príspevok k objavu nového typu tzv. dvojmedzerovej supravodivosti v MgB 2 a ďalšie originálne práce v oblasti nových typov supravodičov
  2. Mgr. Miroslav Chovanec (Ústav experimentálnej onkológie SAV) „za štúdium opravných procesov genetického materiálu DNA v eukaryotických bunkách. Chyby v oprave DNA sú priamo zodpovedné za vznik nádorového ochorenia. Mechanizmy zodpovedné za opravu DNA vo významnej miere ovplyvňujú terapiu nádorov. Výsledky sú uznávané svetovou vedeckou komunitou.
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) „za celoživotné dielo v oblasti farmakológie hladkého svalu zažívacieho traktu so zameraním na neadrenergicko-necholínergickú inerváciu čriev. Ďalej za štúdium účinku voľných kyslíkových radikálov a účasť na vývoji a výskume účinných látok pôsobiacich proti negatívnemu vplyvu voľných kyslíkových radikálov na ľudský organizmus.
 • Za výsledky v 5. rámcovom programe EÚ: RNDr. Zdena Bartošová, CSc. (Ústav experimentálnej onkológie SAV) „za nové prístupy pri diagnostike a terapii nádorov s mikrosatelitovou instabilitou
 • Za podporovanie vedy a techniky v SR: Ing. Slavomír Hatina (Slovnaft, Bratislava) „za to, že je nielen priaznivcom výskumného bádania a zavádzania najnovších technológií do výrobných procesov, patrí medzi špičku slovenských manažérov vo výrobnej sfére, ale i za to, že petrochemický kombinát Slovnaft je už šesť rokov sponzorom akcie „Vedec roka SR“[11][10]

7. ročník (za rok 2003)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: RNDr. Peter Biely, DrSc. (Chemický ústav SAV) „za celosvetovo akceptované originálne výsledky v oblasti mikrobiálnej degradácie bunkových stien rastlín s významným dosahom na rozvoj moderných environmentálne orientovaných technológií
 • Technológ roka SR: Ing. Jozef Barborka, PhD. (Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR) „za návrh a vypracovanie postupu opravy tesniacich drážok hlavnej deliacej roviny a veka reaktorov VVER 440 zváraním špeciálnym zariadením
 • Mladý výskumník roka SR: Ing. Beáta Meričková, PhD. (Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici) „za výskum v oblasti implementácie nových prístupov k riadeniu vo verejnej správe v podmienkach Slovenska a návrh modelu systémového rozhodovania samosprávy
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. MUDr. František Makai, DrSc., (prednosta I. Ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou LF UK v Bratislave) „Osobitné uznanie za výskum v SR 2003. Je ocenením jeho celoživotného diela vo vedeckovýskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti v odbore ortopédia a traumatológia pohybového ústrojenstva[12][10]

8. ročník (za rok 2004)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: RNDr. Ján Kormanec, DrSc. (Ústav molekulárnej biológie SAV) „za objav systému pre identifikáciu génov riadených sigma faktormi RNA polymerázy a jeho zavedenie pre identifikáciu týchto génov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v patogenicite a virulencii dvoch vybraných patogénnych baktérií, Salmonella typhimurium a Staphylococcus aureus
 • Technológ roka SR: Doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave) „za priekopnícku výskumno-vedeckú činnosť na Slovensku v oblasti implementácie neurónových sietí na čipe – pod jej vedením boli navrhnuté a realizované prvé dva neuročipy na Slovensku
 • Mladý výskumník roka SR: Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD. (Ústav polymérov SAV) „za prípravu fotoreaktívnych látok, monomérov a polymérov a za modifikáciu a stabilizáciu polymérov
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. Ing. Elemír Kossaczký, CSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave) „za to, že je zakladateľom odboru Chemické inžinierstvo – Teória chemickej techniky – v škole, vedeckovýskumnej základni a vo výrobe
 • Za výsledky v rámcovom programe EÚ: prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD. (Fakulta architektúry STU v Bratislave) „za prínos k rozvoju urbanistickej vedy a ,jej integrácii do európskeho priestoru Stredoeurópskeho školiaceho a výskumného centra v oblasti priestorového plánovania SPECTRA na „Centre of Excellence EÚ“[13][10]

9. ročník (za rok 2005)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (Matematický ústav SAV) „za súbor výsledkov z oblasti matematiky publikovaných v popredných svetových časopisoch roku 2005
 • Technológ roka SR: Ing. Ján Baláž, PhD. (Ústav experimentálnej fyziky SAV) „za vývoj a realizáciu detektora energetických neutrálnych atómov NUADU pre čínsko-európsky vedecký satelit Double Star TC-2
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Jana Jakubíková, PhD. (Ústav experimentálnej onkológie SAV) „za príspevok k objasneniu úlohy izotiokyanátov a organických sulfidov v regulácii vnútrobunkových signálnych dráh ľudských nádorových buniek publikovaný roku 2005
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (Farmaceutická fakulta UK v Bratislave) „za celoživotný prínos do vedného odboru farmaceutická chémia výskumom farmaceuticko-chemických aspektov niektorých potenciálnych liečiv na báze esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej
 • Za výsledky v programoch EÚ: Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD. (Mechanizačná fakulta SPU v Nitre) „za výsledky dosiahnuté počas riešenia projektov Rámcového programu EÚ v oblasti využívania poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy na energetické účely[14][10]

10. ročník (za rok 2006)[upraviť | upraviť zdroj]

11. ročník (za rok 2007)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: Ing. Ladislav Šoltés, DrSc. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) „za úspešný výskum poškodenia zložiek synoviálnej tekutiny v kĺboch, a to konkrétne vysokomolekulového hyaluronanu
 • Technológ roka SR: Ing. Rudolf Toman, DrSc. (Virologický ústav SAV) „za významný prínos vo výskume patogenézy a imunity Q horúčky a chlamýdiových infekcií a vo vývoji a výrobe prípravkov na ich včasnú diagnostiku
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Viktória Majláthová, PhD. (Parazitologický ústav SAV) „za významné a originálne výsledky v oblasti parazitológie so zameraním na nové vynárajúce sa parazitárne a kliešťami prenášané infekčné choroby ľudí a zvierat a cirkuláciu ich pôvodcov v prírodných ohniskách
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: Ing. Ladislav Komora, CSc. (VUP, a. s. Prievidza) „za celoživotnú výskumnú prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie zameranej na rozvoj chemického priemyslu na Slovensku – k životnému jubileu 70 rokov
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. (Stavebná fakulta ŽU v Žiline) „za vybudovanie rozsiahleho viacjazyčného informačného systému výskumných dopravných zariadení v EÚ[16][10]

12. ročník (za rok 2008)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (Lekárska fakulta UK v Bratislave) „za mimoriadny, medzinárodne uznávaný prínos v oblasti nových prístupov k liečbe esenciálnej hypertenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí
 • Technológ roka SR: Doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. (Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline) „za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov použitím elektromagnetických metód, hlavne metódou vírivých prúdov
 • Mladý výskumník roka SR: Dr. Monika Gullerová, PhD. (Sir William Dunn School of Pathology University of Oxford) „za unikátny objav regulácie transkripcie kohezinom (spoluúčasť)
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, Dr. Sc. h. (Spoločenskovedný ústav SAV) „za celoživotné dielo jedného z najstarších slovenských v súčasnosti tvorivých historikov a autorstvo viac ako 500 vedeckých a odborných prác. Ohlas na jeho práce publikovaný v slovenskej a v zahraničnej tlači
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV) „za vynikajúce výsledky v rámci vedecko-výskumnej celoeurópskej spolupráce v rámci projektu 6RP Knowledge based multicomponent materials, Network of excellence a projektu INTERREG IIIA: Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum., ďalej za vývoj nových keramických nanokompozitov s výbornými vlastnosťami, za upevnenie postavenia slovenskej vedy v európskom výskumnom priestore[17][10]

13. ročník (za rok 2009)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave) „za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu interakcií kozmického žiarenia s látkou
 • Technológ roka SR: RNDr. Tibor Žáčik, CSc. (Matematický ústav SAV) „za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie a lokalizácie únikov plynov z plynovodných potrubí
 • Mladý výskumník roka SR: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. (Stavebná fakulta TU v Košiciach) „za výsledky štúdia vplyvu pôsobenia mikroorganizmov v biofilmoch na betón ako na základný stavebný materiál
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., D.h.c., FIACS (Ústav pre výskum srdca SAV) „za mimoriadne aktívnu vedeckú a manažerskú prácu pre vedu a výskum na Slovensku a za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti experimentálnej kardiológie
 • Za výsledky v programoch EÚ: RNDr. Katarína Bíliková, PhD. (Ústav molekulárnej biológie SAV) „za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho medu, ktoré boli dosiahnuté počas riešenia rámcových programov EÚ[18]

14. ročník (za rok 2010)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV) „za vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro-slabej štruktúry silno interagujúcich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových teoretických predpovedí, ktoré sa plánujú overiť experimentálne v Darmstadte (Nemecko), vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Labe (USA) a Pekingu (Čína).
 • Technológ roka SR: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. (Strojnícka fakulta TU v Košiciach) „za mimoriadnu patentovú činnosť v rokoch 2008 – 2010 v oblasti vývoja pneumatických pružných hriadeľových spojok, regulačných a riadiacich systémov za účelom realizácie plynulého ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav ...
 • Mladý výskumník roka SR: Ing. Marián Sýkora, PhD. (Stavebná fakulta ŽU v Žiline) „za vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prvkov kovových stavebných konštrukcií a mostov s dôrazom na oceľové mosty s ortotropnými doskovými mostovkami v rámci dizertačnej práce na tému „Zvyšková životnosť doskových mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom“.
 • Mladý výskumník roka SR – B: RNDr. Katarína Valachová, PhD. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) „za skúmanie chemických a biochemických parametrov polysacharidu hyalurónanu – hlavnej zložky synoviálnej tekutiny kĺbu zodpovednej za jeho správnu činnosť. ...
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (Strojnícka fakulta TU v Košiciach) „za získanie a úspešné riešenie projektov EÚ v oblasti IKT – e-Inklúzia v rámci 6. a 7. rámcového programu: Integrovaný projekt „Mainstreaming on Ambient Intelligence“ – MonAMI – IST-5-0535147 (Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu).[19]

15. ročník (za rok 2011)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka SR: prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (Fakulta prírodných vied UCM v Trnave) „za mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti experimentálnej a teoretickej magnetochémie s vyústením do formulácie magnetoštruktúrnych D-korelácií umožňujúcich ladiť magnetickú anizotropiu, a tak vytvoriť podmienky pre racionálnu syntézu jednomolekulových magnetov, ako aj za a úspešné vedenie projektu Centra excelentnosti „Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín
 • Technológ roka SR: Mgr. Martin Sabo, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave) „za konštrukciu vysoko citlivého spektrometra „Tandemový iónový pohyblivostný spektrometer s hmotnostným spektrometrom“, ktorý možno využiť v oblasti výskumu iónových procesov prebiehajúcich v elektrických výbojoch a v plynoch pri atmosférickom tlaku a na výskum transportných procesov iónov v plynoch
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Jaromír Mikeš, PhD (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach) „za objasnenie niektorých aspektov protinádorového účinku fotodynamickej terapie navodenej hypericínom na celulárnej úrovni s výrazným medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite. Za veľký podiel na implementácii metód analytickej cytometrie a za prínos vo vedecko-výskumnom formovaní študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV) „Svojim výnimočným podielom na odhaľovaní a poznaní včasnohistorického a včasnostredovekého obdobia na území Slovenska prispel k zviditeľneniu našej dávnej minulosti v európskom priestore. Mnohé jeho archeologické výskumy doma i v zahraničí priniesli významné objavy, ktoré pomohli prehodnotiť a doplniť doteraz písané dejiny.
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (Stavebná fakulta STU v Bratislave) „za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových štvordimenzionálnych obrazov embryogenézy jednoduchých stavovcov s aplikáciami vo vývojovej biológii a medicíne, založené na efektívnych paralelných implementáciách originálnych numerických metód na riešenie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc.[20]

16. ročník (za rok 2012)[upraviť | upraviť zdroj]

17. ročník (za rok 2013)[upraviť | upraviť zdroj]

18. ročník (za rok 2014)[upraviť | upraviť zdroj]

19. ročník (za rok 2015)[upraviť | upraviť zdroj]

20. ročník (za rok 2016)[upraviť | upraviť zdroj]

21. ročník (za rok 2017)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka: prof. RNDr. Michal Fečkan DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave) „za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.
 • Mladý vedecký pracovník: RNDr. Daniel Reitzner, PhD. (Fyzikálny ústav SAV) „za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch, ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.
 • Inovátor roka: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (Strojnícka fakulta STU v Bratislave) „za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a v návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.
 • Technológ roka: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (Technologický a inovačný park UPJŠ, Centrum interdisciplinárnych biovied) „za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME-instrument.
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Milan Dado, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline) „za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.[26]

22. ročník (za rok 2018)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vedec roka: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach) „za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov
 • Mladý vedecký pracovník: RNDr. Matej Baláž, PhD. (Ústav geotechniky SAV v Košiciach) „za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018
 • Inovátor roka: prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. (Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove) „za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi
 • Technológ roka: Ing. Jozef Zohn (ASKOZVAR, s.r.o., Košice) „za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave) „za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti[27]

23. ročník (za rok 2019)[upraviť | upraviť zdroj]

26. ročník (za rok 2022)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pätica vedeckých pracovníkov si 16. mája 2023 prevzala v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave ocenenia Vedec roka 2022. V kategórii vedec roka získal ocenenie Martin Škoviera z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stala odborníčka v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie Mária Bieliková.[6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d Štatút súťaže Vedec roka SR [online]. Bratislava: CVTI SR, 2015-02-06, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 2. ŠPANKOVÁ, Michaela. Zomrel Ľubomír Lenoch [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012-05-06, [cit. 2017-09-15]. Dostupné online.
 3. Muž za Vedcom roka. .týždeň (Bratislava: W PRESS), 2009-04-11. Dostupné online [cit. 2017-09-15]. ISSN 1336-653X.
 4. Už po dvadsiatykrát ocenia najlepších vedcov a vedkyne. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2017-05-10. Dostupné online [cit. 2017-09-15]. [nefunkčný odkaz]
 5. a b Vedec roka SR [online]. Bratislava: CVTI SR, 2018, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
 6. a b c TERAZ.SK. Pätica vedeckých pracovníkov si prevzala ocenenia Vedec roka 2022 [online]. TERAZ.sk, 2023-05-16, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 7. ZELNÁ, Renáta. Cenu Vedec roka by mali premenovať, tvrdia vedci a vedkyne. Žiadna žena ju ešte nezískala [online]. tech.sme.sk, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 8. BRATISLAVA, S. T. U.. Ocenené vedecké osobnosti STU [online]. www.stuba.sk, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 9. AWARD, ESET Science. Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award [online]. www.esetscienceaward.sk, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 10. a b c d e f g h i j k l LENOCH, Ľubomír. Moji milí ocenení v súťaži „Vedec roka SR“ : 1997 – 2008 (dvanásťročnica) [online]. Bratislava: CVTI SR, 2009, [cit. 2017-09-15]. Dostupné online. Archivované 2021-02-13 z originálu.
 11. Ocenení vedci [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2003, [cit. 2017-09-15]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 12. TASR. Vedec roka 2003. hnonline.sk (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2004-06-24. Dostupné online [cit. 2017-09-15]. ISSN 1336-1996.
 13. Vedec roka SR 2004 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2005, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 14. Vedec roka SR 2005 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2006, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 15. Vedec roka SR 2006 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2007, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-26 z originálu.
 16. Vedec roka SR 2007 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2008, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-26 z originálu.
 17. Vedec roka SR 2008 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2009, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 18. Vedec roka SR 2009 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2010, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-28 z originálu.
 19. Vedec roka SR 2010 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2011, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 20. Vedec roka SR 2011 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2012, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 21. Vedec roka SR 2012 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2013, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 22. Vedec roka SR 2013 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2014, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 23. Vedec roka SR 2014 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2015, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 24. Vedec roka SR 2015 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2016, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 25. Vedec roka SR 2016 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2017, [cit. 2018-06-14]. Dostupné online.
 26. Vedec roka SR 2017 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2018, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
 27. Vedec roka SR 2018 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2019, [cit. 2020-06-23]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]