Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentské centrum TnUAD v Trenčíne.JPG
Tnuad v Trenčíne.png
Motto
Prax počas štúdia je predpokladom úspechu našich študentov...
Iné názvy
Latinský názov Universitas Trenchiniensis
Základné informácie
Poloha Trenčín, SlovenskoSlovensko
Skratka TnUAD v Trenčíne
Typ verejná vysoká škola univerzitného typu
Patrón Alexander Dubček
Rok založenia 1.7.1997
Vedenie
Rektor Jozef Habánik
Štatistické údaje
Počet fakúlt 4
Ďalšie informácie
Školský časopis TnU TRENDY http://www.trendy.tnuni.sk/
Kontaktné údaje
Adresa Študentská 2

911 50 Trenčín [1]

Slovenská republika
Telefón +421 32 7400 111
Oficiálny web http://www.tnuni.sk/
Oficiálny e-mail PR@tnuni.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (lat. Universitas Trenchiniensis) je verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Trenčíne.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je mladá, moderná a rýchlo sa rozvíjajúca univerzita, ktorá poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 4 fakultách. Poskytuje vzdelávanie univerzitného typu v širšom spektre vedných disciplín zameraných na techniku, technológiu, manažment, zdravotníctvo a politológiu vo všetkých stupňoch vzdelávania.Je významným centrom vedy a výskumu, ako aj ľudského potenciálu, ktorý je potrebné efektívne zhodnotiť.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má ambíciu stať sa permanentne inovujúcou vzdelávacou inštitúciou, ktorá je naklonená zmenám v obsahovom kontexte kultúrnych a motivačných zmien, s akcentom na indikátory výstupu a kvality merané schopnosťou absolventa a jeho uplatnenia sa na integrovanom trhu práce a, samozrejme, reálnym využitím výskumného a inovačného potenciálu. Ide o vzdelávanie zamerané na racionálne riešenie sociálno-ekonomických problémov zamestnávania a využitia pracovného personálu, ktorého výsledkom je schopnosť riešiť predmetnú problematiku, stanovené ciele v súlade s potrebami podnikania, formulovanie politiky pre jednotlivé funkcie personálneho manažmentu, analyzovanie, navrhovanie, realizovanie a zabezpečovanie jednotlivých programov a systémov personálneho manažmentu ako i riadenie tímu ľudí a ich motivovanie.

Ďalej je vzdelávanie na univerzite zamerané na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle a v ozbrojených silách SR, čiže zabezpečenie potenciálu absolventov v strojárskej, výrobnej a opravárenskej sfére, v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov.

Oblasti vzdelávania na univerzite sú tiež zamerané na gumu, textil a kovy, spojené s riadením priemyselných systémov, základných výrobných technológií v materiálnom inžinierstve, ale aj v sfére priemyselného a textilného dizajnu a návrhárstva, vrátane vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach experimentálneho hodnotenia fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností materiálov, numerických analýz a technologických procesov.

Súčasťou vzdelávania univerzity je aj príprava kvalifikovaného, vysoko erudovaného zdravotníckeho personálu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a k rozvoju ošetrovateľskej praxe vo všetkých jej oblastiach, vrátane laboratórnych vyšetrovacích metód za pomoci využitia najnovších systémov, ako aj samostatné vykonávanie činností v liečebnej rehabilitácií, v balneológií a vo fyziatrii.

Vzdelanie je možné si na univerzite rozšíriť v oblasti riešenia problémov rozvoja anorganických technológií, špeciálne v oblasti skla, keramiky, žiaruvzdorných materiálov a anorganických aditív, vrátane znižovania odpadov a ich zhodnotenia.

Samostatnou oblasťou vzdelávania je získavanie teoretických poznatkov z odborných politologických disciplín (politológia, politická sociológia, dejiny politických teórií) z hľadiska problematiky organizácie a riadenia spoločnosti s uplatnením absolventa vo verejnej správe, v občianskych združeniach, v masmediálnej oblasti, ale i v medzinárodných organizáciách.

Poslanie[upraviť | upraviť zdroj]

Poslaním Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a podieľať sa na rozvoji vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju novej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako univerzitná vysoká škola má byť v rámci svojho poslania, ktoré je v súlade so zákonom o VŠ, Bolonským procesom a medzinárodnými štandardmi, v oblasti vzdelávania významným centrom vzdelanosti s nasledovnými rozvojovými cieľmi:

 • udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne v sústave vysokoškolského vzdelania doma i v zahraničí;
 • vytvárať podmienky pre kvalitné vzdelávanie v technických, ekonomických, sociálnych a zdravotníckych študijných odboroch;
 • pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu;
 • prispievať k vedeckému a kultúrnemu rozvoju a hospodárskej prosperite spoločnosti.

Snahou v budúcom období je rozšírenie spolupráce prostredníctvom bilaterálnych zmlúv s ostatnými univerzitami, ale i podnikateľskými subjektmi, kde by sa realizovali okrem vzdelávacích aktivít študentov a pracovníkov stáže na získanie praktických skúseností a využitia v praxi a pri realizovaní projektov medzinárodnej úrovne.

Poslaním univerzity je šíriť poznanie a poskytovať verejnosti vedomosti o význame a prosperite civilizačných technických a humanitných prvkov spoločnosti, harmónii ľudskej kultúry a prírody, humanizme a ľudských slobodách prostredníctvom výskumu a vývoja,podporou národných a regionálnych, medzinárodných aktivít a umožnením ďalšieho a celoživotného vzdelávania občanov.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne venuje mimoriadnu pozornosť tomu, aby jej absolventi boli vychovaní a vzdelaní v duchu týchto hodnôt a po absolvovaní univerzity ideu humanizmu a ľudskej slobody presadzovali tak v odbornom, ako aj v osobnom či spoločenskom živote.

Fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má nasledujúce súčasti:

 • Fakulta priemyselných technológií (FPT)
 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV)
 • Fakulta zdravotníctva (FZ)
 • Fakulta špeciálnej techniky (FŠT)
 • Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie (CUP KP)
 • Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaricio (VILA)

Fakulta priemyselných technológií (FPT)[upraviť | upraviť zdroj]

Nosným smerom Fakulty priemyselných technológií je príprava odborníkov v oblastiach zameraných na gumu, sklo, textil a kovy. Fakulta sa orientuje na riadenie priemyselných systémov, základných výrobných technológií v materiálovom inžinierstve, ale aj sfére priemyselného a textilného dizajnu a návrhárstva. Vedecko-výskumná činnosť je prioritne zameraná v oblastiach experimentálneho hodnotenia fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností materiálov, na numerické analýzy a technologické procesy.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV)[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov svojich absolventov vybaví teoretickými vedomosťami a poznatkami pre racionálne riešenie sociálno-ekonomických problémov zamestnávania a využitia pracovného personálu. Dokážu koncepčne riešiť danú problematiku, riešiť stanovenie cieľov v súlade s potrebami podnikania, sformulovania politiky pre jednotlivé funkcie personálneho manažmentu, analyzovať, navrhovať, realizovať a zabezpečovať jednotlivé programy a systémy personálneho manažmentu ako aj riadiť tím ľudí a motivovať ich.

Fakulta zdravotníctva (FZ)[upraviť | upraviť zdroj]

Cieľom Fakulty zdravotníctva je príprava kvalifikovaného, vysoko erudovaného zdravotníckeho personálu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a prispievajúcemu k rozvoju ošetrovateľskej praxe vo všetkých jej oblastiach. Prípravou kvalifikovaných odborníkov transformuje v praxi zdôvodnené vedecké metódy. Laboratórne vyšetrovacie metódy poskytujú vzdelanie za pomoci využitia najnovších systémov. Absolvent študijného programu fyzioterapia je pripravený samostatne vykonávať činnosti v liečebnej rehabilitácii, balneológií a fyziatrii.

Fakulta špeciálnej techniky (FŠT)[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta špeciálnej techniky prostredníctvom svojich študijných programov pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR. Pracovný potenciál absolventov je žiadaný i v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo opravárenskej sfére, v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov, ako aj informačných technológií a robotiky. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer 100%-ná uplatniteľnosť po ukončení štúdia.

Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie (CUP KP)[upraviť | upraviť zdroj]

Cestou získaných teoretických poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti, nachádza absolvent svoje uplatnenie vo verejnej správe, občianskych združenia, masmédiách, ale i v medzinárodných organizáciách. O absolventov prejavujú záujem aj inštitúcie zaoberajúce sa cezhraničnou regionálnou spoluprácou, procesom komunikácie smerom k inštitúciám a organizáciám v rámci Európskej únie. Absolventi majú možnosť vykonať rigoróznu skúšku.

Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaricio (VILA)[upraviť | upraviť zdroj]

Centrum kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio je spoločným vedeckovýskumným pracoviskom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho náplňou je výskum a vývoj v oblasti nekovových anorganických materiálov, najmä skla a keramiky. Venuje sa štúdiu vzťahov medzi štruktúrou, zložením a vlastnosťami týchto materiálov, vývoju skiel a keramických kompozitov pre aplikácie v strojárskom, automobilovom, obrannom a elektrotechnickom priemysle. Centrum je poskytovateľom inžinierskeho štúdia v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla a doktorandského štúdia v programe Anorganické technológie a nekovové materiály. V rámci VILA pôsobí na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály financované zo zdrojov štrukturálnych fondov z Operačného programu výskum a vývoj.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Oficiálna stránka

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]


Súradnice: 48°53′55″S 18°02′51″V / 48.898611°S 18.047442°V / 48.898611; 18.047442