Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je jej zriaďovateľom.[1]

Plní funkciu mestskej verejnej knižnice pre mesto Trenčín a zároveň funkciu regionálnej knižnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava.[1]

V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice, zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti, zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému.[1]

Knižničný fond Verejnej knižnice Michala Rešetku obsahuje cca 220 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 280 titulov periodík a regionálne dokumenty.[1]

Knižnica je otvorená 65 hodín v týždni, služby poskytuje denne okrem nedele. Popri knižnično-informačných službách v súlade so svojím zameraním a špecializáciou poskytuje aj prístup na internet pre verejnosť, organizuje množstvo kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom predstaviť širokej verejnosti literátov a iné významné osobnosti trenčianskeho regiónu, vzdelávacie podujatia pre deti a mládež a pôsobí ako komunitné centrum.[1]

Knižnica plní, v rámci svojej miestnej a regionálnej pôsobnosti vzdelávacie, informačné a kultúrne poslanie, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podieľa sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov a návštevníkov.[1]

ISIL kód: SK-6KACKA03708[1]

Dejiny[2][upraviť | upraviť zdroj]

 • 1925 - vznik mestskej knižnice v Trenčíne v zmysle zákona č. 430/1919 o verejných obecných knižniciach s knižným fondom 400 zväzkov. Umiestnená v budove Štátnej ľudovej školy na ulici Slobody (terajšia ZŠ na ul. 1. mája)
 • 1937 - zriadená čitáreň knižnice so 48 titulmi novín a časopisov
 • 1941 - presťahovanie knižnice do prístavby budovy okresného súdu
 • 1945 - od februára knižnica bez činnosti, svoje priestory uvoľnila na ubytovanie ľudí utekajúcich pred frontom z východného Slovenska
 • 1946 - obnovená činnosť knižnice v prestavbe starej železničnej stanice
 • 1950 - presťahovanie do prvej samostatnej knižničnej budovy na Jaselskej ulici
 • 1952 - mestská knižnica s čitárňou preorganizovaná na okresnú ľudovú knižnicu v súlade s výnosom Povereníctva informácií a osvety v Bratislave č. 644/51
 • 1953 - knižnica sa stala ústredím jednotnej sústavy knižníc v okrese pre metodickú, inštruktážnu a bibliograficko-informačnú činnosť a centra MVS v zmysle Štatútu OĽK[2]
 • 1957 - zriadené samostatné oddelenie náučnej literatúry, oddelenie beletrie, výpožičné oddelenie s čitárňou pre deti a čitáreň pre dospelých
 • 1961 - zriadené samostatné metodické oddelenie
 • 1964 - zriadený úsek regionálnej bibliografie a dokumentácie
 • 1965 - knižnica sa stala osobným úradom všetkých profesionálnych pracovníkov ľudových knižníc Trenčianskeho okresu
 • 1970 - otvorenie prvej pobočky knižnice na sídlisku Dlhé Hony, presťahovanie výpožičného oddelenia pre deti do budovy bývalej osemročnej školy na Hasičskej ulici[2]
 • 1971 - zriadená všeobecná študovňa, študovňa pre deti a krajské metodické oddelenie, získanie budovy na Hasičskej ulici do vlastníctva knižnice
 • 1971 - uznesením Rady ZsKNV č. 54/1971 okresná knižnica preorganizovaná na krajskú knižnicu pre knižnice Západoslovenského kraja s účinnosťou od 1. 1. 1972
 • 1972 - otvorená druhá pobočka knižnice v bývalej obci Kubra
 • 1973 - zriadená knihárska dielňa
 • 1978 - presťahovanie prevádzok z budovy na Jaselskej ulici do časti budovy bývalého ONV na Nám. SNP 2
 • 1979 - zriadená študovňa odbornej a umenovednej literatúry
 • 1982 - vznik samostatného oddelenia bibliografie a informácií
 • 1988 - zriadené hudobné oddelenie, zriadená pobočka na sídlisku Juh a preorganizovaná miestna ľudová knižnica v bývalej obci Opatová n/Váhom na pobočku krajskej knižnice
 • 1989 - inštalácia prvého počítača SM 16-22
 • 1991 - delimitácia Krajskej knižnice v Trenčíne spod Zs KNV pod Ministerstvo kultúry SR na základe zákona SNR č. 518/90, preorganizovanie knižnice na okresnú knižnicu s metodickou pôsobnosťou pre západoslovenský región
 • 1992 - začiatok automatizácie knižničných procesov
 • 1992 - inštalované subsystémy knižničného softvéru systém CDS/ISIS (spracovanie dokumentov, databáza používateľov, spracovanie regionálnych dokumentov), neskôr konverzia na knižničný systém SMARTLIB
 • 1994 - premenovanie knižnice na Okresnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne
 • 1996 - okresná knižnica preorganizovaná na Štátnu krajskú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne v zmysle Zriaďovacej listiny, vydanej Krajským úradom v Trenčíne
 • 1997 - inštalácia komplexného modulárneho knižnično-informačného systému LIBRIS
 • 2000 - pripojenie budovy na Nám. SNP 2 na internet a zriadenie multimediálnej študovne
 • 2001 - vznik webovej stránky knižnice
 • 2002 - prechod zriaďovateľskej funkcie voči knižnici z Krajského úradu v Trenčíne na Trenčiansky samosprávny kraj a zmena názvu knižnice na Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne
 • 2005 - zriadenie internetu pre verejnosť v budove na Hasičskej ulici
 • 2007 - zriadenie Informačného miesta Trenčianskeho samosprávneho kraja - regionálne dokumenty a bibliografia v budove na Nám. SNP 2
 • 2007 - zriadenie Internetu pre verejnosť s 8 bezplatnými prístupovými bodmi k internetu na pracovisku Juh
 • 2008 - implementácia nového knižnično-informačného systému Clavius v rámci Regionálneho knižnično-informačného systému, ktorý integruje 12 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
 • 2009 - nové logo Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
 • 2009 - zmena dizajnu a obsahu webovej stránky VKMR v novom redakčnom systéme Buxus
 • 2009 - presťahovanie pracoviska Dlhé Hony do priestorov OD Družba, doplnenie interiéru o nové regály a nábytok do čitárenskej časti
 • 2010 - automatizácia knižničných procesov na všetkých pracoviskách knižnice VKMR
 • 2011 - schválenie kúpy nehnuteľnosti na Jaselskej ulici pre potreby VKMR zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 190/2011 z 27.4.2011[2]
 • 2011 - presťahovanie pracoviska Opatová n/Váhom z dôvodu vypovedania nájomnej zmluvy Mestom Trenčín do priestorov Základnej školy v Opatovej n/Váhom
 • 2011 - presťahovanie pracoviska Dlhé Hony do iných priestorov v OD Družba
 • 2012 - presťahovanie vybraných pracovísk z budovy na Nám. SNP 2 na Hasičskú ul.
 • 2012 - presťahovanie oddelení knižnice pre dospelých čitateľov z Nám. SNP 2 na Jaselskú ul.2 - otvorenie knižnice v nových priestoroch 22. novembra 2012
 • 2013 – inštalácia biblioboxu na Jaselskej ul., ktorý slúži na vracanie výpožičiek mimo otváracích hodín knižnice
 • 2014 – otvorenie Letnej čitárne v rámci projektu „Knižnica pod holým nebom“, ktorý vonku, bezplatne a pre všetkých umožňuje prístup k periodikám
 • 2014 – wifi pripojenie pre návštevníkov študovní na Jaselskej ul.
 • 2015 - zlúčenie oddelení čitáreň a internet pre verejnosť na Hasičskej ul.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g O knižnici [online]. Trenčín: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, rev. 2015-06-30, [cit. 2018-03-11]. Dostupné online.
 2. a b c d História [online]. Trenčín: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, rev. 2015-09-17, [cit. 2018-02-28]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°53′34″S 18°02′21″V / 48,892883°S 18,039175°V / 48.892883; 18.039175