Július Krempaský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Július Krempaský
slovenský fyzik a univerzitný profesor
Július Krempaský
Narodenie31. marec 1931
Krížová Ves, ČSR
Úmrtie6. december 2019 (88 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. (* 31. marec 1931, Krížová Ves – † 6. december 2019, Bratislava)[1] bol slovenský fyzik a univerzitný profesor.[2]

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa 31. marca 1931 v Krížovej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Kežmarku v roku 1949 sa rozhodol pre štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1953. Už v priebehu štúdia sa stal asistentom na katedre fyziky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, na ktorej tiež zotrval v priebehu celej svojej pedagogickej kariéry. V roku 1963 sa habilitoval na docenta, v roku 1973 ako vôbec prvý z fyzikálnej obce na Slovensku získal titul doktora vied a v roku 1980 bol vymenovaný za profesora.[3]

Aktívne sa venoval tiež popularizácii vedy a vzťahom kresťanstva a fyziky, resp. vedy v širšom zmysle.[4]

Vedecký prínos[upraviť | upraviť zdroj]

Július Krempaský ovplyvnil budovanie a formovanie slovenskej vedy a nepriamo aj elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Je spoluautorom šiestich patentov, neúnavným propagátorom vedy a jej uplatnenia v praxi. V roku 1980 sa stal členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied a o tri roky neskôr členom korešpondentom Česko-slovenskej akadémie vied. V roku 1995 sa stal členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Ako prvý na Slovensku začal skúmať polovodiče a vychoval prvú generáciu odborníkov na túto problematiku (Karol Měřínský, Ivan Hlásnik, Peter Kordoš, Štefan Luby a ďalší).

Spolu s Dionýzom Ilkovičom založili špecializáciu fyzika tuhých látok, ktorá pre tento výskumný a priemyselný smer vychovávala absolventov. Viacerí, ako napr. Vladimír Áč, sa stali kľúčovými postavami československej mikroelektroniky.[1]

Prvenstvo patrí prof. Krempaskému aj v oblasti synergetiky. Pre túto disciplínu napísal základnú vedeckú literatúru a radu vedeckých článkov. Je zakladateľom vedeckého oboru Termodynamické vlastnosti. Na túto tému publikoval niekoľko vedeckých publikácií, patentov a vedeckých článkov. Je rovnako zakladateľom vedeckého oboru Nekryštalické polovodiče a spoluzakladateľom vedeckého smeru Amorfné kovy (v spolupráci s Pavlom Duhajom).

Pedagogický prínos[upraviť | upraviť zdroj]

Bol považovaný za nestora fyziky a pri 80. výročí Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 2017 bol jednou z ústredných postáv osláv ako pedagóg, ktorý na univerzite pôsobil vyše 60 rokov. Július Krempaský napísal 30 kníh a učebníc a takmer 80 článkov.[1] Podieľal sa na modernizácii procesu výuky fyziky na vysokých technických školách a napísal na túto tému základnú učebnicu (Fyzika. Učebnica pre vysoké školy technické) s rozsahom 750 strán. Napísal tiež základné učebné pomôcky pre integrované vyučovanie prírodovedy na stredných školách.[3]

Prof. Krempaský vyškolil 27 ašpirantov a asistoval pri získaní viacerých vedeckých titulov (DrSc.).

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1989 – Národná cena SR (za založenie vedeckého oboru „Termofyzikálne vlastnosti“)
 • 1998 – Cena SAV za popularizáciu vedy
 • 2002 – Cena ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku
 • 2006Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva)
 • 2018 – Profesor honoris causa (prof. h. c.) University of Managament, Legnica, Poľsko

Patenty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Krempaský J.: Spôsob a zariadenie na meranie koeficientu teplotnej a tepelnej vodivosti. Patent č. 100881
 • Krempaský J., Macko P.: Polárny planimeter na meranie plôch priečnych prierezov telies. Patent č. 100880
 • Krempaský J.: Spôsob komplexného merania elektrických, tepelných a termoelektrických parametrov polovodičov. Patent č. 114727
 • Krempaský J.: Metóda merania Z parametra polovodičov. Patent č. 103578
 • Krempaský J., Bobik M.: Sonda na meranie termofyzikálnych parametrov stavebných hmôt. PV 2042 – 88
 • Krempaský J., Smrčinová M.: Regulácia chemických štruktúr v silnom magnetickom poli. PV 0123 – 88

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie a vedecko-populárne diela[upraviť | upraviť zdroj]

 • Krempaský, J.: Meranie termofyzikálnych veličín, Veda SAV, 1969, 288 str.
 • Krempaský, J. a kol.: Synergetika, Veda SAV, 1988, 263 str.
 • Krempaský, J.: Fyzika. Učebnica pre vysoké školy technické, Alfa Bratislava, SNTL Praha, 1982, 760 str., 2. vyd. 1988, 503 str.
 • Krempaský J. : Základy fyziky a techniky polovodičov. 192 str. SVTL, Bratislava 1960.
 • Krempaský J. : Otázky a odpovede z polovodičov. 260 str. ALFA, Bratislava 1973.
 • Preložené do maďarčiny: Krempaský J. : Félvezetok – kérdések ­-feleletek, Muszaki Konyvkiadó, Budapest 1977.
 • Krempaský J. : Vesmírne metamorfózy. 288 str. Smena, Bratislava 1. vyd. 1986, 2. vyd. 1989.
 • Krempaský J. a kol.: Didaktické a metodologické aspekty vyučovania fyziky na vysokých školách technických a poľnohospodárskych. 150 str. Ústav rozvoja vysokých škôl, Bratislava 1985.
 • Krempaský J. : Súčasnosť a perspektívy modernej fyziky. 32 str. Soc. akadémia SSR, Bratislava 1978.
 • Krempaský J. : Evolúcia vesmíru a prírodné vedy. Integrované vyučovanie prírodných vied. SPN, Bratislava 1992.
 • Krempaský J. a kol.: Veda – viera – spoločnosť 1-4, 500 str. KDH Bratislava, 1991.
 • Krempaský J., Horylová R.: Pohyb ako integrujúci činiteľ vied. 30 str. Metodické centrum, Bratislava, 1994.
 • Krempaský, J. : Integrovaná prírodoveda. Metodické centrum Bratislava, 1997, 240 str. (V rámci programu Phare).
 • Krempaský, J.: Kresťanstvo a fyzika. Spolok Sv. Vojtecha, Trna­va, 1999, 229 str.
 • Glaube und Denken, Jahrbuch der Karl – Heim – Geselschaft. Článok: Theorie der chaos – Aufforderung für die Theology. Frankfurt am Main -... Oxford, 2000.
 • Holec a kol.: Prírodoveda. Tri kapitoly, 24 str., Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, 1999.
 • Krempaský, J. – Horylová, R.: Kvantitatívna teória evolúcie. Metodické centrum Bratislava, 47 str., 2001.
 • Krempaský, J. – Schauer, F.: Fyzika I a II, 611 str., CD, Univerzita T. Bati, Zlín 2004.
 • Krempaský, J. – Horylová, R.: Fundamentálne pojmy integrovanej prírodovedy, 118 str., Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2004. (CD)
 • Krempaský, J.: Kresťan v treťom tisícročí, 239 s., Lúč, Bratislava, 2016.

Skriptá[upraviť | upraviť zdroj]

 • Krempaský, J.: Fyzika I a II, EF SVŠT, 600 str., 1982.
 • Krempaský, J. – Schauer, F.: Fyzika I a II. 665 str., Vo­jenská akadémia Brno, 1982.
 • Krempaský, J. – Lasz, J.: Polovodiče. 390 str. Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, 1978.
 • Krempaský a kol.: Fyzika – príklady a úlohy. Alfa Brati­slava, 1988, 263 str.
 • Krempaský a kol.: Otázky – problémy – úlohy z fyziky. 225 str., Alfa Bratislava, 1982.
 • Krempaský, J. – Macko, F.: Polovodičové praktikum. EF SVŠT Bratislava, 1970, 150 str.
 • Krempaský, J.: Synergetika, 420 str. Slovenská technická uni­verzita Bratislava, Krempaský, J.: Synergetika, 420 str. Slovenská technická uni­verzita Bratislava, II. vydanie 2001
 • Krempaský, J.: Základy všeobecnej teórie relativity /pre učiteľov/, 25 str. Ped. fak. TU – pripravené na vydanie
 • Holec a kol.: Prírodné vedy v živote, /dve kapitoly/, FEI STU Bratislava 1998.
 • Krempaský, J.: Veda verzus viera ?, 200 str. Vyd. VEDA SAV Bratislava, 2006.

Vedecké publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Varga Š., Krempaský J.: Calculation of the electronic structure of amorphous Fe self -consistent scheme. J.Phys.: Condens. Matter 1 (1989),7851 – 7860.
 • Majková E., Červenák J., Krempaský J., Duhaj P.: Temperature Dependence of the Seebeck Coefficient in InSb Prepared by Rapid Quenching. phys. stat. sol. (b), 153 (1989), K 147.
 • Krempaský J., Smrčinová M.: Chemical temporal and spatial structures in strong magnetic field. Collect. Czech. Chem. Commun. vol 54 (1989), 1232 – 1243.
 • Krempaský J., Bobík M.: Sonda na nedeštruktívne meranie termofyzikálnych veličín a vlhkosti stavebných látok a konštrukcií. Stavebnícky čas., 37 (1988), 145 – 156.
 • Krempaský J.: Synergetic structuralisation of matter from the gaseous state in an expanding universe. acta phys. slov. 38 (1988), 370 – 379.
 • Krempaský J., Kvetoň R.: Selection in regulated autocatalytic Systems. Gen. Physicl. and Biophys. 5 (1986), 517 – 528.
 • Hricovíni K., Krempaský J.: Použitie fotoelektrónovej spe­ktroskopie pri štúdiu kovových skiel. Čs. čas pro fyziku 36 (1986), 564 – 581.
 • Krempaský J., Bednárik J.: Synergetics of threshold switching in non-crystalline semiconductors. acta phys. slov. 36 (1986), 139 – 149.
 • Hricovíni K., Krempaský J.: UPS and XPS studies of Fe – Ni – B matellic glasses. J. Phys.F.: Met. Phys. 15 (1985), 1321 – 1329.
 • Krempaský J.: Synergetika – integrálna teória strednej úrovne. Filozofický čas. 32 (1984), 876 – 880.
 • Hricovíni K., Krempaský J.: On the electronic structure of Iron – boron alloys phys. stat. sol. (b) 124 (1984), K 147.
 • Hricovíni K., Mikušík P. Krempaský J.: Photoemission studies of Pd-Si-Co amorphous alloys. phys.stat.sol. (B) 118 (1983), 823 – 827.
 • Krempaský J., Květoň R.: Development of structures states far from equilibrium at external regulation. acta phys. slov. 33 (1983), 115 – 128.
 • Krempaský J.: Fyzika v sociológii. Čs. čas. fyz. A 32 (1982), 604 – 615.
 • Krempaský J.: Vznik nových kvalít očami fyzika. Pokroky mat., fyz. a astronómie, 27 (1982), 181 – 195.
 • Vajda J.,Švec P., Varga š.,Krempaský J.: The electrical resistivity at low temeperatures and during transition to crystalline state an the Seebeck coefficient of metal glasses. acta phys. slov. 32 (1982)/ 135 – 143.
 • Krempaský J., Macková V.: The Wiedemann-Franz law in semiconductor and metal glasses. acta phys. slov. 29 (1979), 56 – 66.
 • Krempaský J., Kráľová B.: Special thermiphysical measurements. acta phys. slov. 28 (1978), 301 – 306.
 • Krempaský J.: A theory of electrical conductivity in me­tallic glasses. Czech. J. Phys. B 28 (1978), 653 – 662.
 • Krempaský J.: On the charcter of local electric fields in amorphous semiconductors. Journal of Non – Crystalline Solids 27 (1978), 135 – 137.
 • Barančok D., Krempaský J., Dieška P.: Thermal analysis of triple valued I – V characteristics of amorphous switching devices. Journal of Non – Crystalline Solids 16 (1974), 299 – 302.­
 • Barta Š., Cesnak L., Krempaský J., Kubičár L.: Complex analysis of disturbing factors influence upon the measurement of thermal parameters by means of a pulse method. Czech. J. Phys. B 23 (1973), 703 – 714.
 • Krempaský J., Barančok D.: The use of modified relaxation time in the transport theory of Non – Crystalline semiconductors. phys. stat. sol. (b) 74 (1976), 741 – 751.
 • Krempaský J., Vajda J., Zentko A., Duhaj P.: Peculiarities in the temperature dependence of electrical resistivity of metallic glasses. phys. stat. sol. (a) 52 (1979), 387 – 395.
 • Barančok D., Dieška P., Krempaský J.: Switching effect in amorphous semiconductors at discontinous changes in the heat transfer from the sample. phys. stat. sol. (a) 16 (1973), 253 – 261.
 • Krempaský J., Dieška P.: The use of the size effect theory in the transport theory of disordered structures. phys. stat. sol. (b) 56 (1973), 365 – 374.
 • Krempaský J., Červenák J., Dieška P., Kubek J.: The temperature hysteresis of the current-voltage characteristics of thin semiconducting films. phys. stat. sol. (a) 6 (1971), 415 – 423.
 • Červenák J., Krempaský J.,: The influence of contacts on the VA-characteristics of thin-layer systems with amorphous semiconductors. Czech. J. Phys. B 21 (1971), 285 – 294.
 • Kubičár Ľ., Krempaský J.: On the accuracy of the Heat-Pulse method for measuring thermophysical quantities. phys. stat. sol. (a) 2 (1970), 739 – 747.
 • Krempaský J.,Kováčik M.: Použitie Hallovej sondy na meranie termofyzikálnych veličín.Elektrotechnický čas. 19 (1968), 683 – 693.
 • Budke O., Krempaský J.: Measurement of thermal parameters of thin films and plane-paralel plates located on a thermally conductive base. phys. stat. sol. 21 (1967), 175 – 182.
 • Krempaský J., Macková V., Skočková E.: Nové metódy merania koeficientu teplotnej a tepelnej vodivosti látok. Mat – fyz. čas. SAV II (1961), 146 – 157.
 • Krempaský J.: K vývodu VA charakteristiki perechoda p-n. Mat – fyz. čas. SAV 10 (1960), 196 – 204.
 • Krempaský J.: Nerovnovážne koncentrácie elektrónov a dier nehomogénnych polovodičov so zmiešanou vodivosťou. Mat – fyz. čas. SAV 9 (1959), 109 – 127.
 • Krempaský J.: Koncentrácia voľných nosičov náboja nehomogénnom polovodiči s jedným typom vodivosti. Mat – fyz. čas. SAV 9 (1959), 19 – 28.
 • Krempaský J.: Zjednotená teória vzniku objemovej a bariérovej fotoelektromotorickej sily v polovodičoch. Čs. čas. fys. 9 (1959), 487 – 498.
 • Barta Š., Bielek J., Krempaský J.: Izmerenije teploprovodnosti, temeperaturoprovodnosti i teploemkosti obrazcov vida polovo cilindra. Fyz. čas. SAV 17 (1967), 20 – 42.
 • Krempaský J.: Meranie nehomogenit polovodičov fotoelektrickou metódou. Elektrotechnický čas. SAV 13 (1962), 335 – 342.
 • Krempaský J.: Koncentrácie prímesí v kryštáli pripravenom zonálnou tavbou pri znečistení len prvej zóny. Mat-fyz.čas. SAV 7 (1957), 7 – 15.
 • Krempaský J.: O možnosti využitia Valdesovej metódy na meranie tepelných charakteristík a „z“ parametra polovodičov. Čs.čas.fys. 12 (1962), 353 – 362.
 • Krempaský J.: Meranie tepelných charakteristík a „Z“ parame­tra polovodičov. 137 – 144.
 • Krempaský J.: The use of point and line heat sorrces for measuring thermophysical quantities of plane-paralel plates and thin films. Czech. J. Phys. B 15 (1965), 865 – 882.
 • Krempaský J.: New methods of measuring thermal and thermoelectric charackteristics of substances, particularly semiconductors on samples of undifined shape. Czech. J. Phys. B 14 (1964), 533 – 554.
 • Krempaský J.: Elektrické sondy na meranie tepelných parametrov kvapalín a mäkkých materiálov. Mat-fyz.čas. SAV 14 (1964), 236 – 251.
 • Krempaský J.: Thermophysical figure of merit of thin plates and thin films. Fyzikálny čas. SAV 19 (1969), 13 – 20.
 • Krempaský J.: Theoretical analysis of a pulse method for measuring drift mobilities. Fyzikálny čas. SAV 22 (1972), 196 – 206.
 • Krempaský J., Dieška P.: Influence of size effect upon thermal and electrical conductivity of thin filaments and wires with coating. Fyzikálny čas. SAV 20 (1970), 138 – 147.
 • Krempaský J.: Metódy merania tepelných a termoelektrických parametrov látok. Čs. čas. fys. 16 (1966), 136 – 170.
 • Krempaský J.: Metódy merania tepelnej a teplotnej vodivosti látok. Měrová technika 3 (1964), 157 – 168.
 • Krempaský J.: Tenzor deformácie priestoru a času pohybom. Mat – fyz. čas. SAV, 2 (1955), 124 – 131.
 • Bezák V., Krempaský J.: A phenomenological theory of the thermal conductivity of thin films. Czech. J. Phys. B 18 (1968), 1264 – 1276.
 • Krempaský J., Macko P.: Meranie prúdovej hustoty v ľubovoľnom mieste monokryštálu polovidiča. Elektrotechn. čas. SAV II (1960), 301 – 306.
 • Krempaský J., Květoň R.: System analysis of two cuppled brusselators. System analysis M.S. (1990), 145 – 153 (NDR).
 • Krempaský J.: Synergetika a evolúcia. Filozofický čas. SAV (1989)
 • Krempaský J.: Social processes in light of the natural sciences. Humanaffairs 1 (1991), 97 – 105.
 • Krempaský J.: Amorphous metal im Slovakia, Key Engineering Materials Vols. 40 (1990), 1 – 14, Trans. Techn. Publications Switzerland.
 • Krempaský J.: Vývoj z pohľadu fyziky. Filozofia 44 (1989), 291 – 300.
 • Krempaský J.: Synergetické štruktúry v neobmedzených prostrediach. Zborník „ Fyzika a synergetika “ JČSMF Praha (1989).
 • Krempaský J., Jex I.: The bifurcation in diffusion-hydrody -namicai systeme with 0(3) symetry. Acta phys slov. (1992)
 • Krempaský J., Krejčiová E.: On the Origin of „pure“ chirality of aminoacids and sacharides in prebioticalera. Gen.Physiology and Biophysics 12 (1993),85-91.
 • Krempaský J., Smrčinová M., Ballo P.: Periodicity and chaos in a photosynthetic system. Photosynthesis Research 37 (1993), 159 – 164.
 • Babinec P., Krempasky J.: Synergetic Mechanizmus of Chiral Symetry Breaking in Prebiotic Evolution. Gen. Physiol. Biophys. 13 (1994), 267 – 273.
 • Krempasky J.: Súčasnosť a perspektíva materiálov a technológií. ekt 47 (1994), 74 – 80.
 • Smrčinová M., Krempasky J., Ballo P.: Nonlinear Phenomena in Photobiochemical Systems. EPS „Trends in Physics“, Firenze (1993).
 • Krempasky J.: Integrované vyučovanie prírodnych vied. Mat.-fyz.-infor. 2 ( 1992/93),129 – 132.
 • 'Krempasky J. : Súčasnosť a perspektíva materiálov a technológií. Didmattech „93“, Nitra 1993.
 • Krempasky J.: Vývoj z pohľadu fyziky. Filozofia, prírodné vedy a vývoj. Filoz. ústav SAV, Bratislava 1992.
 • Krempasky J.: Prírodné vedy a náboženstvo. Bulletin ústr. metod.centra MŠ-SR, (1993), 2 – 7.
 • Krempaský, J.: Physics as a basis of the general aducation of engineers. Visions and Strategies for Europe. Praha 1994.
 • Krempaský, J.: Physics – Art – Religion. Project „Semiotics of Culture – Cultural Semiotics. Ed. J. Bernard, USA 1987.
 • Krempaský, J., Smrčinová, M., Ballo, P.: Oscillations in a Chloroplast Suspension System. General Phys. Biophys. 14 /1995/ 463 – 471.
 • Bokes, P. – Krempaský, J.: Chaos in Photosynthesis. Journ.of Electr. Engineering 48 /1997/, 312 – 315.
 • Dubnička, J. – Krempaský, J.: Chaotický dialóg o chaose. Organon 4 /1997/, 279 – 296.
 • Krempaský, J.: Time. Acta Paed. Fac. Univ. Tyrnaviensis. I /1997/, 269 – 281.
 • Smrčinová, M., Särensen, P. G., Krempaský, J., Ballo, P.: Chaotic Oscillation in a Chloroplast System under Constant Ilumination. Int. Journ. of Bifurcation and Chaos 8 /1998/, 2467 – 2470.
 • Krempaský, J. – Štetina, M.: Photosynthesis as a dicrete biochemical process. Journ “Discrete DynaMics in Nature and Society". Vol.5 /2000/, 81-87.
 • Krempaský, J.: Chaotic Dynamics. SEFI Annual Conf. 1996, Vienna.
 • Andrášik, L. – Krempaský, J.: Emergence of Deterministic Chaos. Ekonom. čas. Vol. 50 /2002/, 1076 – 1099.
 • Krempaský, J.: Social Processes in Light of the Natural Sciences. Human Affairs I /1991/, 17 – 105.
 • Krempaský, J.: Amorphous Metals in Slovakia. Key Eng. Mat. Vol. 40 /1990/, 1 – 14.
 • Krempaský, J.: Fyzika a kultúra. Obzory mat., fyz. a inf. 3 /2001/, 33-37.
 • Krempaský, J. – Ambrozy, M.: Trinity Problem and its Context in Theoretical Physics, In: European Journal of Science and Theology Vol. 13, No. 3, 2017, 59 – 66

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c LUBY, Štefan. Zomrel prof. Július Krempaský, významný slovenský fyzik [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019-12-09, [cit. 2019-12-09]. Dostupné online.
 2. prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. [online]. Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU, [cit. 2016-09-10]. Dostupné online. Archivované 2016-08-25 z originálu.
 3. a b STU Bratislava. Zomrel profesor Július Krempaský (nekrológ) [online]. stuba.sk, [cit. 2019-12-17]. Dostupné online.
 4. KREMPASKÝ, Július. Veda verzus viera?. Bratislava : Veda, 2006. ISBN 978-80-224-0896-7.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Július Krempaský na českej Wikipédii.