Kresťanské spoločenstvo Milosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kresťanské spoločenstvo Milosť je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia.[1] Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici[2], ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska [3][27]. Podobné prúdy v kresťanstve ako napríklad letnično-charizmatické hnutie, vznikali už aj v minulosti – vzišli z nich cirkvi ako Jednota bratská či Moravskí bratia, no dnes existujú aj v užších, najmä mládežníckych skupinách katolíckej cirkvi (ako tzv. charizmatická obnova). Tieto hnutia v minulosti vznikli pri tzv. vyliatí Ducha Svätého. Názov „letničné hnutie“ pochádza z udalosti, ktorá sa udiala na Azusa street[4] 9. apríla 1906 v USA.

Viac k všeobecnej charakteristike Kresťanských spoločenstiev na Slovensku sa dozviete na stránke Kresťanské spoločenstvá Slovenska.

Teológia[upraviť | upraviť zdroj]

Kresťanské spoločenstvo Milosť sa hlási k hnutiu modernej kresťanskej reformácie (tzv. letnično-charizmatickému hnutiu). Uznávajú Apoštolské vyznanie viery a držia sa základných doktrín evanjelikálnych cirkví. Cirkev Kresťanské spoločenstvá Slovenska funguje na Slovensku ako občianske združenie od rozdelenia Československa v roku 1993. Ide o kresťanskú charizmatickú novozmluvnú cirkev. Jej poslaním je podľa jej predstaviteľov, aby sa ľudia zmierili s Bohom, a tak viedli život na základe biblických princípov v súlade so židovsko-kresťanskou morálkou. Hlásia sa k Lausannskému prehláseniu viery z konferencie v Lausanne, Švajčiarsko v roku 1974 a stotožňujú sa s textom, ktorý je medzinárodným manifestom evanjelikálnych, letničných a charizmatických kresťanov zo 150 krajín.[5]

Veria, že mocou Ducha Svätého sa život človeka premieňa tak, aby odrážal Kristov charakter.[1] Ježiš je hlavou Cirkvi, Duch Svätý uskutočňuje Božiu vôľu na zemi až do Kristovho príchodu.[6] Veriaci veria, že Biblia, obsahujúca 66 kníh, neobsahuje ani jednu chybu, ani protirečenie, a je záväznou a najvyššou autoritou kresťana.[7] „Základom (ich) práce je teda dôkladné a systematické oboznamovanie verejnosti s textami Písma.“[1] Toto kresťanské spoločenstvo neuznáva krst detí ani niektoré nebiblické tradície, ktoré sú v rozpore s Písmom. Kresťanské spoločenstvo verí v krst úplným ponorením do vody, prijatý vedome, rovnako ako niektoré iné evanjelikálne cirkvi. Kresťanské spoločenstvo nemá žiadne formálne členstvo. Keďže letnično-charizmatické hnutie vychádza z evanjelikálnej reformácie, neuznávajú duchovnú autoritu pápeža (rímskeho biskupa), rozdelenie na laikov a klér, rituály (pozri tiež Sola fide). Veriaci, ktorí navštevujú toto spoločenstvo neuctievajú obrázky svätých, sochy, ružence alebo kríže. Keďže sa hlásia k neskoršej reformácii, nesúhlasia s niektorými bodmi učenia, ktoré pochádza z rímskokatolíckej a gréckokatolíckej, evanjelickej cirkvi, alebo z evangelikálnych cirkví. Ježiš má byť pre veriacich jedinou cestou k spaseniu, oslobodeniu a uzdraveniu. Hoci Panne Márii je daná úcta, nemodlia sa k nej - je považovaná iba za pozemskú matku Ježiša Krista, ktorá mala viac detí.[7][8] Chorobu človeka nepovažuje spoločenstvo výlučne za dôsledok ľudského hriechu (ako mylne tvrdia niektoré zdroje), ale akceptuje aj prirodzené príčiny chorôb.[9]

Cirkevný život[upraviť | upraviť zdroj]

Bohoslužby bývajú hlavne v nedeľu; počas týždňa v závislosti od konkrétneho mesta.[3][10][11] Spoločenstvá organizujú aj modlitby a štúdium Biblie.[3] Spoločenstvo organizuje aj letné tábory pre deti a pre mládež.[3][12] Na Veľkonočnú nedeľu 24. apríla 2011 sa v Bratislave konala jednodňová Konferencia Kresťanského spoločenstva. Bohoslužobné zhromaždenia, modlitby a vyučovanie Božieho slova boli spojené s akciou Tanec vzkriesenia, oslavou Zmŕtvychvstania Pána tancom.[10] Osobné výpovede tvoria prominentnú časť webovej prezentácie spoločenstva.[10][11] Kresťanské spoločenstvo Milosť voľne spolupracuje s maďarskou cirkvou Hit Gyülekezete,[13] ktorá poskytuje študentom z rôznych denominácií aj nedenominačným kresťanom akreditované teologické vzdelanie v Akadémii Svätého Pavla[14] v Budapešti, ktorá je druhou najväčšou teologickou akadémiou v Maďarsku. Zakladateľ cirkvi Hit Gyülekezete je Sándor Németh[15], ktorý spolupracoval s celosvetovo uznávaným nedenominačným biblickým učiteľom 20. storočia – Derekom Princom.[16]

Organizačná štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Celé Kresťanské spoločenstvo Milosť na Slovensku aj Církev Víry Milost v Česku sú vedené senior pastorom, bývalým úspešným judistom, Jaroslavom Křížom, ktorý je zároveň pastorom zboru v Banskej Bystrici. V zboroch pôsobia tiež volení alebo ustanovení presbyteri a diakoni. Jednotlivé zbory sú vedené ustanovenými pastormi, misijné skupiny zväčša pastormi blízkych zborov. Pastori ostatných zborov KS Milosť a Církve Víry Milost sú podriadení senior pastorovi spoločenstva.[chýba zdroj]

Reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

Reakcie na Kresťanské spoločenstvo Milosť sú rôzne a pochádzajú z rôznych zdrojov. Najjednoduchšie ich možno rozdeliť na reakcie príslušných štátnych organizácii a reakcie členov iných registrovaných cirkví, najmä rímskokatolíckej cirkvi. V rozhovore pre Rádio Lumen v roku 2013 uvádza Ján Juran, riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR, že v registračnom konaní Cirkvi kresťanských spoločenstiev Slovenska dospelo Ministerstvo kultúry ako registračný orgán k názoru, že nie je dôvod na jej registráciu, najmä z dôvodu neznášanlivosti voči ostatným cirkvám, členom iných náboženstiev a osobám bez vyznania.[17] Spis podľa Jurana preukazuje najmä neznášanlivosť voči ostatným cirkvám a proselytizmus. Podľa Ivany Škodovej zo združenia Integra – Centra prevencie v oblasti siekt, viacerí bývalí členovia tohto spoločenstva trpeli psychickými problémami, najmä silným strachom z démonov, kliatby a strachu z vonkajšieho sveta, ako aj subjektívnym pocitom ohrozenia zo strany členov spoločenstva a pocitom prenasledovania. Iná zo známych reakcií je z časopisu Rozmer, ktorý vydáva Centrum pre štúdiu siekt, ktoré je odborným pracoviskom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.[18] Autorka článku aj tu podobne obviňuje kresťanské spoločenstvá z pôsobenia na psychiku svojich veriacich.[19] Kritické sú aj Katolícke noviny. Okrem početných teologických výhrad spomínajú psychologickú manipuláciu a biblický fundamentalizmus.[20] Kresťanské spoločenstvo s kritikou nesúhlasí.[21]

Mgr. František Fojtík[22] znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí vypracoval znalecký posudok, v ktorom poprel tvrdenia o porušovaní ľudských práv, či manipulácie alebo iné závažné tvrdenia, z ktorých boli KS Milosť obvinené. Ani v jednej z 11 odpovedí zo strany cirkví a náboženských spoločností, ktoré reagovali na žiadosť znalca o poskytnutie súčinnosti, nebolo uvedené, že by činnosť KS Milosť voči nim vykazovala nejaké známky porušovania mravnosti, zásad ľudskosti či znášanlivosti.

Charakteristickými znakmi KS Milosť podľa Fojtíka sú:

 • vysoká miera individuálnej slobody veriacich, dôraz na evanjelizáciu a misiu,
 • filosemitizmus, ktorý zdôrazňuje nenahraditeľnú rolu Izraela a Židov v dejinách spásy ľudstva,
 • veľká informačná otvorenosť voči verejnosti,
 • celospoločenský prínos v oblasti prevencie proti antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a xenofóbie,
 • schopnosť pozerať sa na zložité otázky ľudského života, ľudského konania primerane ľudsky,
 • nedogmatický prístup,
 • veľká dynamika zmien v štruktúrach, učení a náboženskej praxi,
 • veľká miera autonómie jednotlivých zborov hlásiacich sa k registračnému procesu,
 • snaha o posvätený spôsob života veriacich, ktorá vedie k významným pozitívnym zmenám v osobných životoch stúpencov,
 • dôraz na emocionálnu stránku praktickej zbožnosti,
 • spontánnosť a modernosť chválospevov,
 • autoritatívny model vedenia zborov s malou mierou demokratických a kontrolných mechanizmov v oblasti organizácie a správy cirkvi, tým pádom možný potenciál rizika zneužitia autority zo strany duchovnej autority,
 • neformálnosť v oblasti cirkevného života, členstva, vzťahov medzi duchovnými autoritami a veriacimi.

Samotné spoločenstvá Milosť proklamujú zvýšenú frekvenciu pozitívnych reakcií, ktoré považujú za svedectvá o legitimite a správnosti svojho učenia a výkladu Písma. Milosť poskytuje záujemcom o členstvo množstvo záznamov o uzdraveniach z chorôb[23], o oslobodení od závislostí, viditeľných spôsoboch zmeny životov, životných štýlov ľudí, ktorí zažili „Boží dotyk“. Kresťanské spoločenstvá Milosť preto založili klub Menora[24], kde sa starajú a pomáhajú ľuďom závislým od drog či iných návykových látok. Rovnako KS Milosť v roku 2012, založilo Česko-Slovenský nadačný fond Milosť na pomoc ľuďom v núdzi.[25]

Registrácia[upraviť | upraviť zdroj]

Najvyšší súd SR rozhodol opakovane ako aj v roku 2009 v prospech Kresťanského spoločenstva vo veci jeho odvolania proti rozhodnutiu Ministerstva kultúry o zamietnutí žiadosti tejto skupiny o registráciu.[26] Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré Ministerstvo kultúry dostalo, Ministerstvo neuviedlo dôkazy na podporu zamietnutia žiadosti skupiny o registráciu. Ministerstvo preto obnovilo konanie o registrácii, o čom informovalo Kresťanské spoločenstvo. Dodnes však stále čaká na uznanie od Ministerstva kultúry. Registrácia cirkvi KS Milosť, ktorá vystupuje na území Česka pod názvom "Cirkev víry" bola štátom uznaná a zaregistrovaná 30.4. 2012 v Česku. [27]

V roku 2013 bol opätovne vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík[22] znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí, ktorý preukázal právoplatnosť pre uznanie registrácie cirkvi Kresťanské spoločenstvo Milosť a poprel tvrdenia o porušovaní ľudských práv, či manipulácie alebo iné závažné tvrdenia, z ktorých boli KS Milosť obvinené. Napriek tomu, že v roku 2014 Kresťanské spoločenstvo Milosť splnilo všetky zákonné podmienky, stále čaká na uznanie pre registráciu od ministerstva kultúry.

Medzičasom Cirkev Kresťanské spoločenstvá Slovenska 3-krát požiadala o registráciu, 3-krát im bola zamietnutá, 3-krát sa odvolali, 2-krát z toho im Najvyšší súd SR dal za pravdu. Po treťom zamietnutí registrácie sa Kresťanské spoločenstvá opäť odvolali, podali rozklad. Čaká sa, ako sa bude táto situácia ďalej rozvíjať.[28]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c O nás [online]. Banská Bystrica: Kresťanské spoločenstvo Milosť Banská Bystrica, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 2. Kontakt [online]. Banská Bystrica: Kresťanské spoločenstvo Milosť Banská Bystrica, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 3. a b c d Program [online]. Banská Bystrica: Kresťanské spoločenstvo Milosť Banská Bystrica, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 4. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Azusa_Street_Revival na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
 5. http://domov.sme.sk/c/4367701/cirkev-krestanske-spolocenstva-slovenska-sa-moze-registrovat.html
 6. Život v Cirkvi [online]. Žilina: Kresťanské spoločenstvo Milosť Žilina, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 7. a b Čomu veríme [online]. Nitra: Kresťanské spoločenstvo Milosť Nitra, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 8. Nebezpečná sekta alebo kresťanské spoločenstvo Milosť [online]. gloria.tv. Dostupné online.
 9. Charizmatické bludy [online]. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Dostupné online.
 10. a b c Úvodná stránka [online]. Nitra: Kresťanské spoločenstvo Milosť Nitra, [cit. 2011-04-25]. Dostupné online.
 11. a b Úvodná stránka [online]. Žilina: Kresťanské spoločenstvo Milosť Žilina, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 12. Letný tábor [online]. Žilina: Kresťanské spoločenstvo Milosť Žilina, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 13. http://www.hit.hu/
 14. http://www.szpa.hu/
 15. http://www.databazeknih.cz/zivotopis/sandor-nemeth-56042
 16. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Derek_Prince na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
 17. Zaostrené 17.08.2013, Ivo Novák; Téma: Kulty a sekty (kresťanské spoločenstvo Milosť). Dostupné online.
 18. História ERC v SR [online]. Bratislava: Ekumenická rada cirkví na Slovensku, [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 19. ŠKODOVÁ, Ivana. Kresťanské spoločenstvá [online]. Banská Bystrica: [cit. 2011-04-24]. Dostupné online.
 20. HUCÍK, Pavol. Prečo si dať pozor na tzv. kresťanské spoločenstvá. Katolícke noviny (Bratislava: Spolok svätého Vojtecha), 2011-03-23. Dostupné online [cit. 2019-03-17].
 21. Reportéri [online]. Kresťanské spoločenstvo, 2017-01-24, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online.
 22. a b http://kancelaria.milost.sk/news/posudekCKSS.pdf
 23. Svedectvo uzdravenia: http://www.milost.sk/logos/clanok/zrazil-ma-vlak
 24. http://www.menoraklub.sk/
 25. http://www.nfmilost.eu/kontakt/
 26. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26.9.2012, spisová značka 6Sž/16/2011 [online]. Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2018-03-16]. Dostupné online.
 27. http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/
 28. Ministerstvo kultúry SR - Neprehliadnite [online]. www.culture.gov.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]