Mravčan amónny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mravčan amónny
Mravčan amónny
Mravčan amónny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NH4HCO2
Vzhľad Biely hygroskopický prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 63,1 u
Molárna hmotnosť 63,0559 g/mol
Teplota topenia 116 °C
Teplota rozkladu 180 °C
Hustota 1.280 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
102 g/100 ml (0 °C)
143 g/100 ml (20 °C)
531 g/100 ml (80 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
kvapalný amoniak
alkohol
dietyléter
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R36/37/38
Vety S S26, S36
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 540-69-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Mravčan amónny (NH4HCO2) je amónna soľ kyseliny mravčej. Je to bezfarebná, hygroskopická, kryštalická pevná látka.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Čistý mravčan amónny sa rozkladá na formamid a vodu. Kyselinu mravčiu je možno získať reakciou mravčanu amónneho so zriedenou kyselinou a pretože mravčan amónny sa tiež vyrába z kyseliny mravčej, môže slúžiť ako spôsob uloženia kyseliny mravčej.

V prítomnosti paládia sa mravčan amónny rozkladá na vodík, oxid uhličitý a na amoniak. Vodík adsorbuje na povrch kovového paládia, kde môže reagovať s rôznymi funkčnými skupinami. Napríklad alkény môžu byť adované na alkány, alebo formaldehyd na metanol. Aktivované jednoduché väzby na heteroatómy a tiež môžu byť nahradené atómami vodíka (hydrogenácia).

Mravčan amónny môže byť použitý v Leuckartovej reakcii. Môže sa tiež použiť ako vyrovnávacia pamäť v kvapalinovej chromatografii (HP-LC), a je vhodný pre použitie v hmotnostnej spektrometrii s kvapalinovou chromatografiou ( LC/MS). Hodnoty kyslej disociačnej konštanty kyseliny mravčej a amónneho iónu sú 3,8 a 9,2.

Reakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri zahriatí mravčanu amónneho sa odstraňuje voda, tvorí sa formamid. Pri ďalšom zahrievaní sa tvorí amoniak a voda.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ammonium formate na anglickej Wikipédii.