Trestné právo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.
Skutkové podstaty trestných činov sú systematicky zaradené do dvanástich hláv osobitnej časti trestného zákona podľa významu chráneného záujmu alebo špeciálnej ochrany spoločenských vzťahov.

V trestnom práve rozlišujeme:

  • Trestné právo hmotné - určuje, ktoré konanie je trestné a aké opatrenia možno použiť voči páchateľom trestných činov.
  • Trestné právo procesné - upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní a prejednávaní trestných činov a pri výkone rozhodnutí, ako aj práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa v trestnom konaní.

Pramene[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. Viaceré ustanovenia sú obsiahnuté v základnom predpise Slovenska, ktorým je ústava. Prameňmi trestného práva sú aj medzinárodná zmluva, predovšetkým dohovory na ochranu ľudských práv a dohovory zabezpečujúce imunitu, ďalej právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, zákony, rozhodnutia prezidenta o amnestii a nálezy Ústavného súdu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Mašľanyová, D. a kol. Trestné právo hmotné. Plzeň : Aleš Čenék s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7380-338-4. (Slovenský jazyk)
  • Ivor, J. a kol. Trestné právo procesné. Bratislava : IURA EDITION s.r.o., 2010. ISBN 978-80-8078-309-9. (Slovenský jazyk)
  • Ivor, Jaroslav a kol. 2010. "Trestné právo procesné". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2010, 049 s. ISBN 978-80-8078-309-9.
  • Šimovček, Ivan a kol. 2011. "Trestné právo procesné". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 378s. ISBN 978-80-7380-324-7.
  • Mašľanyová, Darina a kol. 2011. "Trestné právo hmotné". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 480s. ISBN 978-80-7380-338-4.
  • Záhora, Jozef a kol. 2007. "Prípadové štúdie z trestného práva hmotného". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2007, 201 s. ISBN 978-80-8078-171-2.
  • BALÁŽ, P. - VRÁBLOVÁ, M. 2011. "Introduction to Slovak Substantial Criminal Law". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 124 s., 1. vydanie. ISBN 978-80-7380-352-0.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]