Preskočiť na obsah

Občianske právo procesné

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Občianske právo procesné (alebo aj civilné procesné právo) je právne odvetvie, ktoré napomáha súdnej ochrane subjektívnych práv, ktoré zabezpečujú odvetvia súkromného práva, či dokonca aj správneho práva.

Upravuje postup súdu a účastníkov (resp. strán sporu) v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov.

Na Slovensku bol dlho jeho základným procesným kódexom Občiansky súdny poriadok z roku 1963, ktorý bol v platnosti do 1. júla 2016, kedy ho nahradil ako všeobecný predpis Civilný sporový poriadok spoločne s dvoma osobitnými predpismi, a to Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Je však otázne, či správny súdny poriadok zostane súčasťou občianskeho práva procesného, alebo sa vyčlení z jeho rámca.

Osobitnými zákonmi občianskeho práva procesného sú tiež zákon o konkurze a reštrukturalizácii, exekučný poriadok a ďalšie predpisy. Medzi pramene slovenského civilného procesu však možno zaradiť aj niektoré európske pramene, napr.:

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.