Rozhodcovský súd

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Rozhodcovský súd alebo arbitrážny súd je stály neštátny orgán, ktorého poslaním je najmä rozhodovať spory o majetkové nároky rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní. Nie je to súd v klasickom ponímaní, iba v širšom zmysle. Rozhoduje jednoinštančne, čiže nie je možné sa proti jeho rozhodnutiu odvolať.

Na konkrétnom rozhodcovskom súde sa strany právneho vzťahu spravidla dohodnú pri vzniku právneho vzťahu (napr. zmluvy) tzv. rozhodcovskou zmluvou.

O rozdieli medzi rozhodcovským konaním a mediáciou pozri článok mediácia.