Zoznam kníh Biblie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kánonický zoznam jednotlivých kníh Biblie (čiže spisov Biblie) je iný u židov, katolíkov, protestantov a pravoslávnych kresťanov, hoci sa do veľkej miery prekrýva. Židia tiež používajú iné poradie kníh ako kresťania. Dolu uvedená tabuľka porovnáva kánony uvedených náboženstiev.

Treba poznamenať, že zoznamy platné pre jednotlivé východné pravoslávne (=gréckopravoslávne/grécko-ortodoxné) a staroorientálne (napr. Kopti) cirkvi sa môžu trocha odlišovať od dolu uvedených. Zoznam uvedený pre tieto náboženstvá je vždy najširšou verziou, čiže ak čo i len jedna z východných cirkví knihu akceptuje, je v zozname zahrnutá. Knihy akceptované Katolíckou cirkvou sú vo východných kánonoch vždy zahrnuté.

Židovský kánon[upraviť | upraviť zdroj]

Židovský kánon bol prijatý na synode v Jamnii okolo r. 90 po Kr. Obsahuje 24 spisov (ktoré zahŕňajú 39 spisov z katolíckeho kánonu, ale niektoré z nich sú zlúčené) rozdelených na tóru (t. j. Zákon), nebiím (t. j. proroci) a ketubím (t. j. spisy).

Katolícky kánon[upraviť | upraviť zdroj]

Katolícky kánon inšpirovaných spisov bol definovaný na Tridentskom koncile 8. apríla 1546. Zoznam kníh Starého zákona spolu obsahoval 44 spisov ale Náreky, Kniha proroka Barucha (vrátane Jeremiášovho listu) sa v schválenom zozname pokladali za súčasť Knihy proroka Jeremiáša. Na Tridentskom koncile bol prijatý aj zoznam 27 kánonických spisov Nového zákona.

Protestantský kánon[upraviť | upraviť zdroj]

Protestantský kánon je pri Starom zákone v podstate totožný so židoským kánonom a líši sa od neho iba poradím jednotlivých kníh, ktorých je 39. Oproti katolíckemu kánonu v ňom chýbajú deuterokánonické spisy. Pre nový zákon je protestantský kánon totožný s katolíckym a obsahuje 27 kníh.

Prehľad kánonických kníh[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Skratka K./k. znamená Kniha/kniha

Knihy Starého zákona (Starej zmluvy)[upraviť | upraviť zdroj]

Tanach Katolícky Starý zákon Pravoslávny Starý zákon Protestantský Starý zákon
Tóra (Zákon) Pentateuch čiže Päť kníh Mojžišových
Genezis (1. k. Mojžišova) Genezis (1. k. Mojžišova) Genezis (1. k. Mojžišova) Genezis (1. k. Mojžišova)
Exodus (2. k. Mojžišova) Exodus (2. k. Mojžišova) Exodus (2. k. Mojžišova) Exodus (2. k. Mojžišova)
Levitikus (3. k. Mojžišova) Levitikus (3. k. Mojžišova) Levitikus (3. k. Mojžišova) Levitikus (3. k. Mojžišova)
Numeri (4. k. Mojžišova) Numeri (4. k. Mojžišova) Numeri (4. k. Mojžišova) Numeri (4. k. Mojžišova)
Deuteronómium (5. k. Mojžišova) Deuteronómium (5. k. Mojžišova) Deuteronómium (5. k. Mojžišova) Deuteronómium (5. k. Mojžišova)
Dejepisné knihy (Historické knihy)
Skorší proroci  
Jozue (Jozua) Jozue (Jozua) Jozue (Jozua) Jozue (Jozua)
K. sudcov K. sudcov K. sudcov K. sudcov
  Rút Rút Rút
Knihy Samuelove 1. k. Samuelova (1. k. kráľov) 1. k. Samuelova (1. k. kráľov) 1. k. Samuelova (1. k. kráľov)
2. k. Samuelova (2. k. kráľov) 2. k. Samuelova (2. k. kráľov) 2. k. Samuelova (2. k. kráľov)
Knihy kráľov 1. k. kráľov (3. k. kráľov) 1. k. kráľov (3. k. kráľov) 1. k. kráľov (3. k. kráľov)
2. k. kráľov (4. k. kráľov) 2. k. kráľov (4. k. kráľov) 2. k. kráľov (4. k. kráľov)
  1. k. kroník (1. k. kronická, 1. k. Paralipomenon) 1. k. kroník (1. k. kronická, 1. k. Paralipomenon) 1. k. kroník (1. k. kronická, 1. k. Paralipomenon)
2. k. kroník (2. k. kronická, 2. k. Paralipomenon) 2. k. kroník (2. k. kronická, 2. k. Paralipomenon) 2. k. kroník (2. k. kronická, 2. k. Paralipomenon)
  3. k. Ezdrášova (LXX: 1. k. Ezdrášova)(6)  
Ezdráš (1. k. Ezdrášova) Ezdráš (1. k. Ezdrášova, LXX: 2. k. Ezdrášova) Ezdráš (1. k. Ezdrášova)
Nehemiáš (2. k. Ezdrášova) Nehemiáš (2. k. Ezdrášova, LXX: 2. k. Ezdrášova) Nehemiáš (2. k. Ezdrášova)
Tobiáš(1) Tobiáš(1)  
Judita(1) Judita(1)
Ester(2) Ester(2) Ester
1. k. Machabejcov(1)(5) 1. k. Machabejcov(1)(5)  
2. k. Machabejcov(1)(5) 2. k. Machabejcov(1)(5)
  3. k. Machabejcov(6)
4. k. Machabejcov(6)
Neskorší proroci  
Izaiáš
Jeremiáš
Ezechiel
  Poučné knihy (Vyučujúce knihy, Knihy Múdrosti)
Jób Jób Jób
Žalmy Žalmy(9) Žalmy
  Piesne(6)(7)  
Príslovia Príslovia Príslovia
Kazateľ (Ekleziastes) Kazateľ (Ekleziastes) Kazateľ (Ekleziastes)
Pieseň piesní (Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova) Pieseň piesní (Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova) Pieseň piesní (Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova)
Múdrosť(1) Múdrosť(1)  
Sirachovec (K. Ekleziastikus)(1) Sirachovec (K. Ekleziastikus)(1)
  Šalamúnove žalmy(6)
Prorocké knihy
Veľkí proroci
Izaiáš Izaiáš Izaiáš
Jeremiáš Jeremiáš Jeremiáš
Náreky (Žalospevy, Plač Jeremiášov) Náreky (Žalospevy, Plač Jeremiášov) Náreky (Žalospevy, Plač Jeremiášov)
Baruch(1)(3) Baruch(1)(3)  
  Jeremiášov list(1)(8)
Ezechiel Ezechiel Ezechiel
Daniel(4) Daniel(4) Daniel
Malí proroci
Ozeáš (Hozeáš) Ozeáš (Hozeáš) Ozeáš (Hozeáš) Ozeáš (Hozeáš)
Joel Joel Joel Joel
Amos (Ámos) Amos (Ámos) Amos (Ámos) Amos (Ámos)
Abdiáš (Obadiáš) Abdiáš (Obadiáš) Abdiáš (Obadiáš) Abdiáš (Obadiáš)
Jonáš Jonáš Jonáš Jonáš
Micheáš Micheáš Micheáš Micheáš
Nahum Nahum Nahum Nahum
Habakuk (Abakuk) Habakuk (Abakuk) Habakuk (Abakuk) Habakuk (Abakuk)
Sofoniáš Sofoniáš Sofoniáš Sofoniáš
Aggeus (Haggeus) Aggeus (Haggeus) Aggeus (Haggeus) Aggeus (Haggeus)
Zachariáš Zachariáš Zachariáš Zachariáš
Malachiáš Malachiáš Malachiáš Malachiáš
Ketúvím (Spisy)(10)  
Žalmy
Jób
Príslovia
Pieseň piesní (Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova)
Rút
Náreky (Žalospevy, Plač Jeremiášov)
Kohelet (Kazateľ)
Ester
Daniel
Ezdráš
Nehemiáš
K. kroník (K. kronické)

Knihy Nového zákona (Novej zmluvy)[upraviť | upraviť zdroj]

Kresťania používajú nasledujúce knihy Nového zákona (rozdiely v poradí jednotlivých kníh pozri v článku Nový zákon):

Dejepisné knihy (Historické knihy)
Evanjeliá
Evanjelium podľa Matúša
Evanjelium podľa Marka
Evanjelium podľa Lukáša
Evanjelium podľa Jána
Dejiny (História)
Skutky apoštolov
Poučné knihy (Vyučujúce knihy, Knihy múdrosti, Apoštolské listy, Epištoly)
Listy (Epištoly) apoštola Pavla
List Rimanom (Rímskym)
Prvý list Korinťanom (Korintským)
Druhý list Korinťanom (Korintským)
List Galaťanom (Galatským)
List Efezanom (Efezským)
List Filipanom (Filipským)
List Kolosanom (Kolosenským)
Prvý list Solúnčanom (Tesalonickým, Tesaloničanom)
Druhý list Solúnčanom (Tesalonickým, Tesaloničanom)
Prvý list Timotejovi (Timoteovi)
Druhý list Timotejovi (Timoteovi)
List Títovi (Titovi)
List Filemonovi
List Hebrejom (Židom)(11)(12)
Všeobecné (resp. Katolícke) listy (epištoly)
Jakubov list(11)
Prvý Petrov list
Druhý Petrov list
Prvý Jánov list
Druhý Jánov list
Tretí Jánov list
Júdov list(11)
Prorocká kniha (Proroctvo)
Zjavenie (apoštola) Jána(11) čiže Apokalypsa

Ďalšie knihy[upraviť | upraviť zdroj]

Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev pridávajú k Starému a Novému zákonu ešte tieto knihy:

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

1 Táto kniha nie je v protestantskom Starom zákone
2 V katolíckej a pravoslávnej Knihe Ester je 103 veršov, ktoré nie sú v hebrejskej verzii knihy Ester, ktorú požívajú aj protestanti.
3 V katolíckych Bibliách zahŕňa Kniha Baruch aj 6. kapitolu pod názvom „Jeremiášov list“. Kniha Baruch nie je obsiahnutá v Starom zákone.
4 V katolíckych a pravoslávnych Bibliách sú v Knihe Daniel tri sekcie, ktoré nie sú v hebrejských a protestantských Bibliách. Kniha Daniel tu teda zahŕňa aj: časti Modlitba Azariášova a Chválospev troch mládencov v ohnivej peci ako 3,23 – 24, časť Príbeh Zuzany ako Daniel 13 a Bél a drak ako Daniel 14.
5 Latinská Vulgáta a Douay-Rheims umiestňujú Prvú a Druhú knihu Machabejcov za Knihu Malachiáša namiesto Knihy Ester.
6 Tieto knihy nie sú v protestantskom a katolíckom Starom zákone.
7 Kniha Piesne obsahuje aj časť Modlitba Manaseova. Táto kniha nie je obsiahnutá v katolíckom alebo protestantskom Starom zákone.
8 Biblie východných pravoslávnych cirkví majú knihy Baruch a Jeremiášov list oddelené
9 Východná pravoslávna cirkev má v knihe Žalmov navyše ešte žalm 151.
10 Tieto knihy patria aj do historických aj do poučných kníh kresťanského kánonu.
11 Martin Luther si želal odstrániť tieto knihy z kánonu, ale nestalo sa tak. Napriek tomu však sú tieto knihy v nemeckých vydaniach Lutherovej Biblie vytlačené na konci Nového zákona a teda nie v hore uvedenom poradí.
12 Spis bol zaradený do zbierky Pavlových listov ale väčšina moderných biblistov zastáva názor, že pravdepodobne pochádza z okruhu Pavlovskej tradície, ale jeho autorom nie je Pavol.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • židovský kánon. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 1095.
  • katolícky kánon. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 570.
  • protestantský kánon. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 858 – 859.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]