Medzibodrožie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Medzibodrožie je chránené vtáčie územie v okresoch Trebišov a Michalovce, ktoré bolo vyhlásené 7. januára 2008 Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.[1] Je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Kucany, Malé Raškovce, Oborín, Ptrukša, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce a Veľké Slemence a v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Bačka, Boľ, Borša, Boťany, Cejkov, Čierna, Kapoňa, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malý Horeš, Malý Kamenec, Nová Vieska pri Bodrogu, Nový Horeš, Pavlovo, Poľany, Pribeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Véč, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín.[2]

Fauna[upraviť | upraviť zdroj]

Vyhlásené je za účelom ochrany týchto druhov: bocian biely, bocian čierny, brehuľa hnedá, bučiačik močiarny, bučiak veľký, ďateľ hnedkavý, ďateľ prostredný, haja tmavá, hrdlička poľná, chavkoš nočný, chochlačka bielooká, chriašť malý, chrapkáč poľný, kačica chrapľavá, kalužiak červenonohý, kaňa močiarna, kaňa popolavá, krutohlav hnedý, ľabtuška poľná, muchárik bielokrký, muchár sivý, penica jarabá, pipíška chochlatá, prepelica poľná, pŕhľaviar čiernohlavý, čorík bahenný, čorík čierny, rybárik riečny, škovránok stromový, strakoš obyčajný, strakoš kolesár, včelár lesný, včelárik zlatý, beluša veľká, volavka purpurová, beluša malá, výrik lesný.

Biotopy[upraviť | upraviť zdroj]

Druhy biotopov Charakteristika Druhy
vodné biotopy rôznorodé typy spoločenstiev (predovšetkým rastlinné spoločenstvá v plytkých, stojatých a mierne tečúcich vodách) vodné rastliny (Trapa natans, Nuphar eutea), spoločenstvá makrofytov (Berula erecta, Spaganium emersum), spol. bylín a šachorín (Butoms umbellatus)
nelesné brehové porasty brehové porasty v okolí riek Latorica, Bodrog a dolného toku Laborca a Ondavy (Humulus lupulus, Aristolochia elematitis, Rubus caesius)
krovinové a kríčkové biotopy spoločenstvá krovinových a kríčkových biotopov svetlomilné a tieňomilné byliny (Inula hirta, Inula ensifolia), mezofilné druhy rastlín ( Fragaria viridis, Gelu urbanum), vŕbové kroviny (Iris pseudacorus)
teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty rastlinné spoločenstvá na pieskových dunách a plytkých pôdach trávy a ostrice (Festuca vaginata, Carex humuilis, Stiga joannis)
lúky a pasienky lúčne a pasienkové spoločenstvá (Alopecurus pratensis, Carex acuta)
lužné lesy spoločenstvá lužných lesov (Aguila pomarina, Buteo buteo)
dubovo-hrabové lesy spoločenstvá dubových a hrabových lesov (Corvus corax, Columba palombus)
ruderálne biotopy sú spoločenstvá vyskytujúce sa na antropicky ovplyvnených biotopoch (Ciconia ciconia, Circus pygargus, Lanius minor, Perdix perdix)
porasty nepôvodných drevín spoločenstvá nepôvodných drevín (Oriolus oriolus, Sylvia borin)

Flóra[upraviť | upraviť zdroj]

Vyskytuje sa tu 7 druhov rastlín európskeho významu:

Tiež sa tu vyskytuje 50 druhov rastlín národného významu, 40 druhov ohrozených a vzácnych druhov rastlín. Sú vypracované programy na záchranu pre štyri druhy rastlín: korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris), poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica), poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) a vstvač úhľadný (Orchis elegans).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. CHVÚ Medzibodrožie [online]. faunaflora-dolnyzemplin.webnode.sk, [cit. 2021-04-09]. Dostupné online.
  2. S-EPI. Vyhláška č. 26/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2021-04-09]. Dostupné online.