N6-Metyladenozín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
N6-Metyladenozín
N6-Metyladenozín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C11H15N5O4
Synonymá (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymetyl)-5-[6-(metylamino)-9H-purín-9-yl]oxolán-2,3-diol
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 281,272 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1867-73-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

N6-Metyladenozín (m6A) je modifikovaný nukleozid, ktorý bol pôvodne identifikovaný a čiastočne charakterizovaný v 70. rokoch 20. storočia.[1][2][3][4] Je to bežná modifikácia mRNA a DNA.[5] Je prítomná u niektorých vírusov[1][4] a u väčšiny eukaryotov vrátane cicavcov,[2][3][6][7] hmyzu,[8] rastlín[9][10][11] a kvasiniek.[12][13] Takisto je prítomná v tRNA, rRNA, malej nukleárnej RNA (snRNA) a i v niekoľkých dlhých nekódujúcich RNA, napríklad Xist.[14][15]

Biosyntéza a funkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Metylácia adenozínu je riadená veľkým komplexom m6A metyltransferázy, ktorý obsahuje METTL3 ako podjednotku, ktorá viaže SAM.[16] In vitro tento komplex preferenčne metyluje RNA oligonukleotidy, ktoré obsahujú sekvenciu GGACU[17] a podobná preferencia bola identifikovaná in vivo na značených m6A miestach v genómovej RNA vírusu Rousovho sarkómu[18] a v mRNA hovädzieho prolaktínu.[19] Nedávnejšie štúdie charakterizovali ostatné kľúčové zložky m6A metyltransferázového komplexu u cicavcov, vrátane METTL14,[20][21] proteín asociovaný s Wilmsovým tumorom 1 (WTAP),[20][22] KIAA1429 [23] a METTL5.[24] V roku 2010 sa uvažovalo o tom, že prítomnosť m6A v mRNA je dynamická a reverzibilná,[25] čo bolo neskôr potvrdené objavom prvej m6A demetylázy, proteín asociovaný s tukovou hmotou a obezitou (FTO), v roku 2011.[26] To takisto obnovilo záujem v štúdiu m6A. Neskôr bola objavená druhá m6A demetyláza, homológ enzýmu alkB (nazývaný ALKBH5).[27]

Biologické funkcie m6A sú sprostredkované pomocou proteínov, ktoré sa viažu na RNA, ktoré špecificky rozoznávajú metylovaný adenozín. Tieto bielkoviny sa nazývajú "čítačky" m6A. Rodina enzýmov s doménami homológnymi s T521-B (YTH), ktorá obsahuje proteíny YTHDF1, YTHDF2, YTHDF3 a YTHDC1, boli charakterizované ako priamo "čítačky" m6A a majú konzervované miesto na viazanie m6A.[15][28][29][30][31] Inzulínu podobne rastové faktory-2 mRNA viažuce proteíny 1, 2 a 3 (IGF2BP1-3) boli takisto popísané ako nová trieda "čítačiek" m6A.[32] IGF2BP používajú K homológne domény na selektívne rozpoznávanie RNA, ktoré obsahujú m6A, a podporujú jej transláciu a zvyšujú stabilitu.[32] Tieto "čítačky" m6A, spolu s m6A metyltransferázami ("zapisovačmi") a demetylázami ("vymazávačmi"), tvoria komplexný mechanizmus regulácie m6A, v ktorom "zapisovače" a "vymazávače" rozhodujú o rozložení a prítomnosti m6A v RNA a "čítačky" sprostredkovávajú funkcie závislé na m6A. Okrem toho bolo ukázané, že m6A sprostredkováva i štrukturálny switch, nazvaný m6A switch.[33]

Výskyt[upraviť | upraviť zdroj]

Kvasinky[upraviť | upraviť zdroj]

U kvasiniek Saccharomyces cerevisiae je homológ podjednotky METTL3, IME4, indukovaný v diploidných bunkách v rámci odpovede na neprítomnosť dusíka a fermentovateľného zdroja uhlíka. Je vyžadovaný na metyláciu mRNA a začiatok správnej meiózy a sporulácie.[12][13] mRNA IME1 a IM2, kľúčových regulátorov meiózy, sú známe ciele pre metyláciu a to isté platí aj o transkripte IME4.[13]

Rastliny[upraviť | upraviť zdroj]

U rastlín je väčšina m6A prítomná v posledných 150 nukleotidoch pred poly(A) koncom mRNA.[34]

Mutácie enzýmu MTA, čo je homológ podjednotky METTL3 u Arabidopsis thaliana, majú za následok zastavenie rastu embrya v globulárnom štádiu. Zníženie m6A o 90 % u dospelých rastlín vedie k dramatickým zmenám rastu a homeotickým abnormalitám kvetov (kvety sa nevyvíjajú správne).[34]

Cicavce[upraviť | upraviť zdroj]

Značenie m6A v ľudskej a myšej RNA viedlo k identifikácii viac ako 18 000 miest v transkriptoch, kde sa vyskytuje m6A, a viac ako 7 000 ľudských génov, ktoré obsahujú sekvenciu [G/A/U][G>A]m6AC[U>A/C] (tzv. konsenzuálna sekvencia),[14][15][35] čo odpovedá predtým odhaleným motívom, kde býva m6A prítomný (GGACU, viď vyššie). Lokalizácia jednotlivých miest, kde sa nachádza m6A, je v mnohých mRNA u ľudí a myší veľmi podobná[14][15] a transkriptómová analýza ukázala, že m6A sa nachádza v oblastiach, ktoré sú evolučne zachovávané.[14] m6A sa nachádza v dlhých vnútorných exónoch a je obzvlášť bežný v 3' UTR a poblíž stop kodónov. m6A v 3' UTR je takisto asociovaný s prítomnosťou miest, ktoré môžu viazať mciroRNA - asi 2/3 mRNA, ktoré obsahujú m6A v 3' UTR oblasti, majú aspoň jedno väzbové miesto pre microRNA.[14] Integráciou všetkých sekvencií s m6A bola vytvorená nová databáza, nazývaná RMBase, ktorá identifikovala a ukázala ~200 000 miesto v ľudskom a myšom genóme, ktoré odpovedajú prítomnosti m6A v RNA.[35]

Presné značenie m6A pomocou m6A-CLIP/IP[36] (skrátene m6A-CLIP) ukázala, že väčšina m6A sa nachádza v poslednom exóne mRNA v rôznych tkanivách/kultúrach ľudských a myších buniek[36] a že obohatenie m6A pri stop kodónoch je vlastne náhoda, pretože mnohé stop kodóny sa nachádzajú na začiatku posledných exónov, kde je skutočne vyšší výskyt m6A.[36] Vysoký výskyt m6A v poslednom exóne (≥ 70 %) umožňuje potenciálnu reguláciu 3' UTR, vrátane alternatívnej polyadenylácie.[36] Štúdia kombinujúca m6A-CLIP s rigoróznou frakcionáciou buniek ukázala, že m6A modifikácie mRNA vznikajú v nascentnej pre-mRNA a nie sú vyžadované na zostrih, ale rozhodujú o cytoplazmatickej dĺžke života mRNA.[37][38]

m6A je náchylný na dynamickú reguláciu počas vývoja i v rámci odpovedí na bunkové stimuly. Analýza m6A v RNA z myšieho mozgu ukázala, že hladina m6A je nízka počas vývoja embrya a dramaticky sa zvýši pred dovŕšením dospelosti.[14] Okrem toho platí, že umlčanie m6A metyltransferázy výrazne ovplyvňuje expresiu génov a alternatívnych zostrihov RNA, čo vedie k modulácii signálnej dráhy p53 (známeho i ako TP53) a apoptóze.[15]

m6A sa nachádza i na RNA v rámci R-slučiek (rozdelenej dvojzávitnici DNA, na ktorú je pripojená RNA, čím vzniká triplet DNA, DNA, RNA) v ľuďských bunkách, kde sa účastní regulácie stability hybridov RNA:DNA.[39]

Nedávno bol ukázaný význam m6A metylácie pre fyziologické procesy. Inhibícia m6A metylácie pomocou farmakologickej inhibície bunkovej metylácie alebo konkrétnejšie umlčaním m6A metylázy METTL3 pomocou siRNA viedlo k predĺženiu periódy circadiánneho rytmu. Naopak, zvýšená expresia METTL3 viedla ku kratšej perióde. Cicavčie cirkadiánne hodiny, ktoré sú zložené zo spätnoväzbovej transkripčnej slučky, ktorá ja prísne regulovaná, aby oscilovala s periódou približne 24 hodín, je teda extrémne senzitívna na zmeny v m6A-dependentnom spracovaní RNA, pravdepodobne kvôli prítomnosti m6A v transkriptoch potrebných génov.[40][41] Účinku globálnej inhibície metylácie na periódu cirkadiánneho rytmu u myších buniek sa dá predísť pomocou ektopickej (na nezvyčajnom mieste) expresie enzýmu z metabolizmu bakteriálnej metylácie. Myšie bunky exprimujúce tento bakteriálny proteín boli odolné voči farmakologickej inhibícii metylačného metabolizmu a navykazovali zníženie m6A metylácie mRNA alebo metylácie proteínov.[42]

Klinický význam[upraviť | upraviť zdroj]

Vzhľadom na verzatilitu m6A v mnohých fyziologických procesoch nie je prekvapivé, že existuje spojenie medzi m6A a mnohými ľudskými chorobami. Mnohé z nich existujú kvôli mutáciám alebo ako jednonukleotidové polymorfizmy. Spojenie medzi m6A a mnohými druhmi rakoviny bolo naznačené vo výskumoch a zahŕňa rakovinu žalúda, prostaty, prsníka, pankreasu, obličiek, mezotelióm, sarkóm a leukémiu.[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] Čím viac dát je dostupných, tým viac vyzerá, že m6A pôsobí na delenie rakovinových buniek. Je známe, že vyčerpanie METTL3 vedie k apoptóze rakovinových buniek znižuje ich invazívnosť,[55][56] zatiaľ čo aktivácia ALKBH5 kvôli hypoxii spôsobuje rozvoj rakovinových kmeňových buniek.[57] Bolo naznačené i to, že m6A sa účastní regulácie energetickej homeostázy a obezity, keďže FTO je hlavný regulačný gén na energetický metabolizmus a obezitu. Bolo ukázané, že jednonukleotidové polymorfizmy FTO sú asociované s indexom telesnej hmotnosti (BMI) v ľudskej populácii a výskytom obezity a diabetu.[58][59][60][61][62] Takisto bol navrhnutý možný vplyv FRO na pre-adipocytovú diferenciáciu.[63][64][65] Takisto bolo skúmané spojenie medzi m6A a neurónovými poruchami. Napríklad neurodegeneratívne poruchy môžu byť ovplyvnene m6A, pretože dopamínová signalizácia je závisla na FTO a správnej metylácii m6A kľúčových signalizačných transkriptov.[66] Je známe, že mutácie HNRNPA2B1, potenciálnej "čítačky" m6A, vedú k neurodegenercii.[67] IGF2BP1–3, nový druh m6A "čítačiek", má onkogénnu funkciu. Zníženie či zastavenie expresie IGF2BP1–3 vedie k zníženiu expresie proteínu MYC, proliferácii buniek a tvorby kolónií ľudských rakovinových buniek.[32] Pri znížení expresiu ZC3H13, zložky m6A metyltransferázového komplexu, bola pozorovaná značná inhibícia rastu kolorektálnnych rakovinových buniek.[68] Okrem toho bolo ovplyvňuje m6A i virálne infekcie. Mnohé RNA vírusy, vrátane SC40, adenovírusu, vírusu herpesu, vírusu Rousovho sarkómu a vírusu chrípky, obsahujú m6A metylácie na vírusovej genómovej RNA.[69] Ďalšie nedávne štúdie preukázali, že regulátory m6A ovládajú úspešnosť infekcie a replikácie RNA vírusov, ako je vírus HIV, vírus hepatitídy C a Zika vírusu.[70][71][72][73][74] Tieto výsledky naznačujú, že m6A a príbuzné faktory hrajú dôležitú úlohu v regulácii životného cyklu vírusu a interakcií vírusu s hostiteľom.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Methylation of nuclear simian virus 40 RNAs. Journal of Virology, October 1979, s. 52–60. DOI10.1128/JVI.32.1.52-60.1979. PMID 232187.
 2. a b Modified nucleosides and bizarre 5'-termini in mouse myeloma mRNA. Nature, May 1975, s. 28–33. DOI10.1038/255028a0. PMID 1128665.
 3. a b Identification of methylated nucleosides in messenger RNA from Novikoff hepatoma cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, October 1974, s. 3971–5. DOI10.1073/pnas.71.10.3971. PMID 4372599.
 4. a b Localization of N6-methyladenosine in the Rous sarcoma virus genome. Journal of Molecular Biology, June 1977, s. 165–79. DOI10.1016/0022-2836(77)90047-X. PMID 196091.
 5. N6-Methyladenosine in RNA and DNA: An Epitranscriptomic and Epigenetic Player Implicated in Determination of Stem Cell Fate. Stem Cells International, 2018, s. 3256524. DOI10.1155/2018/3256524. PMID 30405719.
 6. 5'-Terminal and internal methylated nucleotide sequences in HeLa cell mRNA. Biochemistry, January 1976, s. 397–401. DOI10.1021/bi00647a024. PMID 174715.
 7. The methylated constituents of L cell messenger RNA: evidence for an unusual cluster at the 5' terminus. Cell, April 1975, s. 387–94. DOI10.1016/0092-8674(75)90159-2. PMID 1168101.
 8. 5'-terminal structures of poly(A)+ cytoplasmic messenger RNA and of poly(A)+ and poly(A)- heterogeneous nuclear RNA of cells of the dipteran Drosophila melanogaster. Journal of Molecular Biology, April 1978, s. 487–515. DOI10.1016/0022-2836(78)90350-9. PMID 418182.
 9. In maize poly(A)-containing RNA. Plant Science Letters, 1979, s. 357–361. DOI10.1016/0304-4211(79)90141-X.
 10. Wheat embryo ribonucleates. XIII. Methyl-substituted nucleoside constituents and 5'-terminal dinucleotide sequences in bulk poly(AR)-rich RNA from imbibing wheat embryos. Canadian Journal of Biochemistry, June 1979, s. 927–31. DOI10.1139/o79-112. PMID 476526.
 11. MTA is an Arabidopsis messenger RNA adenosine methylase and interacts with a homolog of a sex-specific splicing factor. The Plant Cell, May 2008, s. 1278–88. DOI10.1105/tpc.108.058883. PMID 18505803.
 12. a b Induction of sporulation in Saccharomyces cerevisiae leads to the formation of N6-methyladenosine in mRNA: a potential mechanism for the activity of the IME4 gene. Nucleic Acids Research, October 2002, s. 4509–18. DOI10.1093/nar/gkf573. PMID 12384598.
 13. a b c Yeast targets for mRNA methylation. Nucleic Acids Research, September 2010, s. 5327–35. DOI10.1093/nar/gkq266. PMID 20421205.
 14. a b c d e f Comprehensive analysis of mRNA methylation reveals enrichment in 3' UTRs and near stop codons. Cell, June 2012, s. 1635–46. DOI10.1016/j.cell.2012.05.003. PMID 22608085.
 15. a b c d e Topology of the human and mouse m6A RNA methylomes revealed by m6A-seq. Nature, April 2012, s. 201–6. DOI10.1038/nature11112. PMID 22575960.
 16. Purification and cDNA cloning of the AdoMet-binding subunit of the human mRNA (N6-adenosine)-methyltransferase. RNA, November 1997, s. 1233–47. PMID 9409616.
 17. Sequence specificity of the human mRNA N6-adenosine methylase in vitro. Nucleic Acids Research, October 1990, s. 5735–41. DOI10.1093/nar/18.19.5735. PMID 2216767.
 18. Precise localization of m6A in Rous sarcoma virus RNA reveals clustering of methylation sites: implications for RNA processing. Molecular and Cellular Biology, September 1985, s. 2298–306. DOI10.1128/mcb.5.9.2298. PMID 3016525.
 19. Mapping of N6-methyladenosine residues in bovine prolactin mRNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, September 1984, s. 5667–71. DOI10.1073/pnas.81.18.5667. PMID 6592581.
 20. a b A METTL3-METTL14 complex mediates mammalian nuclear RNA N6-adenosine methylation. Nature Chemical Biology, February 2014, s. 93–5. DOI10.1038/nchembio.1432. PMID 24316715.
 21. N6-methyladenosine modification destabilizes developmental regulators in embryonic stem cells. Nature Cell Biology, February 2014, s. 191–8. DOI10.1038/ncb2902. PMID 24394384.
 22. Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase. Cell Research, February 2014, s. 177–89. DOI10.1038/cr.2014.3. PMID 24407421.
 23. Perturbation of m6A writers reveals two distinct classes of mRNA methylation at internal and 5' sites. Cell Reports, July 2014, s. 284–96. DOI10.1016/j.celrep.2014.05.048. PMID 24981863.
 24. The human 18S rRNA m6A methyltransferase METTL5 is stabilized by TRMT112. Nucleic Acids Research, 2019, s. 7719–7733. DOI10.1093/nar/gkz619. PMID 31328227. (po anglicky)
 25. Grand challenge commentary: RNA epigenetics?. Nature Chemical Biology, December 2010, s. 863–5. DOI10.1038/nchembio.482. PMID 21079590.
 26. N6-methyladenosine in nuclear RNA is a major substrate of the obesity-associated FTO. Nature Chemical Biology, October 2011, s. 885–7. DOI10.1038/nchembio.687. PMID 22002720.
 27. ALKBH5 is a mammalian RNA demethylase that impacts RNA metabolism and mouse fertility. Molecular Cell, January 2013, s. 18–29. DOI10.1016/j.molcel.2012.10.015. PMID 23177736.
 28. N6-methyladenosine-dependent regulation of messenger RNA stability. Nature, January 2014, s. 117–20. DOI10.1038/nature12730. PMID 24284625.
 29. N(6)-methyladenosine Modulates Messenger RNA Translation Efficiency. Cell, June 2015, s. 1388–99. DOI10.1016/j.cell.2015.05.014. PMID 26046440.
 30. Structural basis for selective binding of m6A RNA by the YTHDC1 YTH domain. Nature Chemical Biology, November 2014, s. 927–9. DOI10.1038/nchembio.1654. PMID 25242552.
 31. Nuclear m(6)A Reader YTHDC1 Regulates mRNA Splicing. Molecular Cell, February 2016, s. 507–519. DOI10.1016/j.molcel.2016.01.012. PMID 26876937.
 32. a b c 6-methyladenosine by IGF2BP proteins enhances mRNA stability and translation. Nature Cell Biology, March 2018, s. 285–295. DOI10.1038/s41556-018-0045-z. PMID 29476152.
 33. N(6)-methyladenosine-dependent RNA structural switches regulate RNA-protein interactions. Nature, February 2015, s. 560–4. DOI10.1038/nature14234. PMID 25719671.
 34. a b Adenosine Methylation in Arabidopsis mRNA is Associated with the 3' End and Reduced Levels Cause Developmental Defects. Frontiers in Plant Science, 2012, s. 48. DOI10.3389/fpls.2012.00048. PMID 22639649.
 35. a b RMBase: a resource for decoding the landscape of RNA modifications from high-throughput sequencing data. Nucleic Acids Research, January 2016, s. D259–65. DOI10.1093/nar/gkv1036. PMID 26464443.
 36. a b c d A majority of m6A residues are in the last exons, allowing the potential for 3' UTR regulation. Genes & Development, October 2015, s. 2037–53. DOI10.1101/gad.269415.115. PMID 26404942.
 37. 6A mRNA modifications are deposited in nascent pre-mRNA and are not required for splicing but do specify cytoplasmic turnover. Genes & Development, May 2017, s. 990–1006. DOI10.1101/gad.301036.117. PMID 28637692.
 38. 6A debate: methylation of mature mRNA is not dynamic but accelerates turnover. Genes & Development, May 2017, s. 957–958. DOI10.1101/gad.302695.117. PMID 28637691.
 39. N 6 -methyladenosine regulates the stability of RNA:DNA hybrids in human cells. Nature Genetics, January 2020, s. 48–55. DOI10.1038/s41588-019-0549-x. PMID 31844323.
 40. RNA-methylation-dependent RNA processing controls the speed of the circadian clock. Cell, November 2013, s. 793–806. DOI10.1016/j.cell.2013.10.026. PMID 24209618.
 41. m(6)A mRNA methylation: a new circadian pacesetter. Cell, November 2013, s. 740–1. DOI10.1016/j.cell.2013.10.028. PMID 24209613.
 42. Methylation deficiency disrupts biological rhythms from bacteria to humans.. Communications Biology, 2020, s. 211. DOI10.1038/s42003-020-0942-0. PMID 32376902.
 43. Genetic profile and determinants of homocysteine levels in Kazakhstan patients with breast cancer. Anticancer Research, September 2013, s. 4049–59. PMID 24023349.
 44. Clinical and genetic predictors of weight gain in patients diagnosed with breast cancer. British Journal of Cancer, August 2013, s. 872–81. Dostupné online. DOI10.1038/bjc.2013.441. PMID 23922112.
 45. Biochemical function of female-lethal (2)D/Wilms' tumor suppressor-1-associated proteins in alternative pre-mRNA splicing. The Journal of Biological Chemistry, January 2003, s. 3040–7. DOI10.1074/jbc.M210737200. PMID 12444081.
 46. Expression and roles of Wilms' tumor 1-associating protein in glioblastoma. Cancer Science, December 2012, s. 2102–9. DOI10.1111/cas.12022. PMID 22957919.
 47. Novel candidate genes of thyroid tumourigenesis identified in Trk-T1 transgenic mice. Endocrine-Related Cancer, June 2012, s. 409–21. DOI10.1530/ERC-11-0387. PMID 22454401.
 48. Association between variations in the fat mass and obesity-associated gene and pancreatic cancer risk: a case-control study in Japan. BMC Cancer, July 2013, s. 337. DOI10.1186/1471-2407-13-337. PMID 23835106.
 49. Wilms' tumor 1 as a novel target for immunotherapy of leukemia. Transplantation Proceedings, October 2010, s. 3309–11. DOI10.1016/j.transproceed.2010.07.034. PMID 20970678.
 50. Identification of an MSI-H tumor-specific cytotoxic T cell epitope generated by the (-1) frame of U79260(FTO). Journal of Biomedicine & Biotechnology, 2010-03-18, s. 841451. DOI10.1155/2010/841451. PMID 20339516.
 51. Association of type 2 diabetes susceptibility variants with advanced prostate cancer risk in the Breast and Prostate Cancer Cohort Consortium. American Journal of Epidemiology, December 2012, s. 1121–9. DOI10.1093/aje/kws191. PMID 23193118.
 52. Evaluating genome-wide association study-identified breast cancer risk variants in African-American women. PLOS ONE, 2013-04-08, s. e58350. DOI10.1371/journal.pone.0058350. PMID 23593120.
 53. The role of the fat mass and obesity associated gene (FTO) in breast cancer risk. BMC Medical Genetics, April 2011, s. 52. DOI10.1186/1471-2350-12-52. PMID 21489227.
 54. Association study of type 2 diabetes genetic susceptibility variants and risk of pancreatic cancer: an analysis of PanScan-I data. Cancer Causes & Control, June 2011, s. 877–83. DOI10.1007/s10552-011-9760-5. PMID 21445555.
 55. BOKAR, Joseph A.. Fine-Tuning of RNA Functions by Modification and Editing. [s.l.] : Springer Berlin Heidelberg, 2005-01-01. ISBN 9783540244950. DOI:10.1007/b106365 The biosynthesis and functional roles of methylated nucleosides in eukaryotic mRNA, s. 141–177.
 56. The m(6)A Methyltransferase METTL3 Promotes Translation in Human Cancer Cells. Molecular Cell, May 2016, s. 335–345. DOI10.1016/j.molcel.2016.03.021. PMID 27117702.
 57. Hypoxia induces the breast cancer stem cell phenotype by HIF-dependent and ALKBH5-mediated m6A-demethylation of NANOG mRNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, April 2016, s. E2047–56. DOI10.1073/pnas.1602883113. PMID 27001847.
 58. The bigger picture of FTO: the first GWAS-identified obesity gene. Nature Reviews. Endocrinology, January 2014, s. 51–61. DOI10.1038/nrendo.2013.227. PMID 24247219.
 59. A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity. Science, May 2007, s. 889–94. DOI10.1126/science.1141634. PMID 17434869.
 60. Variant rs1421085 in the FTO gene contribute childhood obesity in Chinese children aged 3-6 years. Obesity Research & Clinical Practice, 2013, s. e14–22. DOI10.1016/j.orcp.2011.12.007. PMID 24331679.
 61. Polymorphisms in FTO and near TMEM18 associate with type 2 diabetes and predispose to younger age at diagnosis of diabetes. Gene, September 2013, s. 462–8. DOI10.1016/j.gene.2013.06.079. PMID 23860325.
 62. A link between FTO, ghrelin, and impaired brain food-cue responsivity. The Journal of Clinical Investigation, August 2013, s. 3539–51. DOI10.1172/jci44403. PMID 23867619.
 63. FTO-dependent demethylation of N6-methyladenosine regulates mRNA splicing and is required for adipogenesis. Cell Research, December 2014, s. 1403–19. DOI10.1038/cr.2014.151. PMID 25412662.
 64. FTO influences adipogenesis by regulating mitotic clonal expansion. Nature Communications, April 2015, s. 6792. DOI10.1038/ncomms7792. PMID 25881961.
 65. The Demethylase Activity of FTO (Fat Mass and Obesity Associated Protein) Is Required for Preadipocyte Differentiation. PLOS ONE, 2015-07-28, s. e0133788. DOI10.1371/journal.pone.0133788. PMID 26218273.
 66. The fat mass and obesity associated gene (Fto) regulates activity of the dopaminergic midbrain circuitry. Nature Neuroscience, August 2013, s. 1042–8. DOI10.1038/nn.3449. PMID 23817550.
 67. Mutations in prion-like domains in hnRNPA2B1 and hnRNPA1 cause multisystem proteinopathy and ALS. Nature, March 2013, s. 467–73. DOI10.1038/nature11922. PMID 23455423.
 68. Comprehensive Genomic Characterization of RNA-Binding Proteins across Human Cancers.. Cell Reports, 2 January 2018, s. 286–298. DOI10.1016/j.celrep.2017.12.035. PMID 29298429.
 69. NARAYAN, Prema; ROTTMAN, Fritz M.. Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology. [s.l.] : John Wiley & Sons, Inc., 1992-01-01. ISBN 9780470123119. DOI:10.1002/9780470123119.ch7 S. 255–285.
 70. Posttranscriptional m(6)A Editing of HIV-1 mRNAs Enhances Viral Gene Expression. Cell Host & Microbe, May 2016, s. 675–85. DOI10.1016/j.chom.2016.04.002. PMID 27117054.
 71. N(6)-methyladenosine of HIV-1 RNA regulates viral infection and HIV-1 Gag protein expression. eLife, July 2016. DOI10.7554/eLife.15528. PMID 27371828.
 72. Dynamics of the human and viral m(6)A RNA methylomes during HIV-1 infection of T cells. Nature Microbiology, February 2016, s. 16011. DOI10.1038/nmicrobiol.2016.11. PMID 27572442.
 73. Dynamics of Human and Viral RNA Methylation during Zika Virus Infection. Cell Host & Microbe, November 2016, s. 666–673. DOI10.1016/j.chom.2016.10.002. PMID 27773536.
 74. N6-Methyladenosine in Flaviviridae Viral RNA Genomes Regulates Infection. Cell Host & Microbe, November 2016, s. 654–665. DOI10.1016/j.chom.2016.09.015. PMID 27773535.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku N6-Methyladenosine na anglickej Wikipédii.