Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Evanjelická cirkev aug. vyznania v obciach Slovenska podľa sčítania v roku 2011 (v %).
Evanjelická cirkev aug. vyznania v obciach Slovenska podľa sčítania v roku 1930 (v %).
Symbol Lutherova ruža, emblém evanjelických cirkví

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku[1][2] (ECAV) je luteránska cirkev a druhá najväčšia cirkev na Slovensku. Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera (luteránstvu). V roku 2001 sa k nej hlásilo podľa štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie, t. j. 372 858 osôb. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 došlo k poklesu obyvateľov hlásiacich sa k evanjelickej cirkvi na 5,9% celkovej populácie, t.j. 316 250 osôb[3]. K roku 2004 mala cirkev 326 zborov, 357 duchovných a 651 kostolov a modlitební.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Reformácia na Slovensko prvýkrát prenikla v súvislosti s učením Jana Husa a výbojmi Jána Jiskru.[4] Po jeho potlačení sa v prvej polovici 16. storočia nemalý počet katolíckych farností začal prikláňať k Lutherovmu učeniu a jeho návratu k Biblii. Zbory vznikali už pár rokov po zverejnení Lutherových výpovedí proti odpustkom v roku 1517. Pomáhal tomu aj fakt, že myšlienky reformácie z Nemecka priniesli študenti teológie, ktorí sa vracali na Slovensko. V 2. polovici 16. storočia boli 2/3 obyvateľstva evanjelické.

Na synode v Žiline v roku 1610 sa položili základy samosprávnej organizácie cirkvi. Vznikli prvé 3 superintendencie (biskupstvá) a boli zvolení prví traja superintendenti (biskupi) - Eliáš Láni, Samuel Melik a Izák Abrahamides pre západné a stredné Slovensko. Na východnom Slovensku vznikli dve superintendencie v roku 1614 na synode v Spišskom Podhradí. Medzi ústrednými postavami Žilinskej synody bol aj palatín Juraj Thurzo.

Cirkev jestvovala s obmedzeniami od roku 1681 (šopronský snem). Oficiálne bola cirkev opäť povolená Tolerančným patentom z roku 1781, ktorý vydal pre Uhorsko cisár Jozef II. Po ňom boli postavené s mnohými stavebnými obmedzeniami dve tretiny evanjelických kostolov v Uhorsku. Úplná rovnosť cirkví pred zákonom nastala až v roku 1848. Liberalizáciu vo vzťahu štátu k evanjelickej cirkvi znamenal i Cisársky patent z roku 1859, ktorý však vyvolal v cirkvi spory známe ako patentálne boje. Vznikom ČSR v roku 1918 sa konštituovala z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku samostatná ECAV na Slovensku. Prvá Ústava samostatnej evanjelickej cirkvi bola prijatá v roku 1921.

V období prvej republiky mala cirkev najužšie kontakty s Českobratrskou církví evangelickou.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

ECAV je zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), Konferencie európskych cirkví (KEC) a Svetovej rady cirkví (SRC), sídlom ktorých je Ženeva, Švajčiarsko. Na Slovensku je ECAV zakladajúcim členom Ekumenickej rady cirkví. ECAV je v súčasnosti partnerom vlády pri predkladaní najmä cirkevných zákonov. V roku 2010 sa po prvýkrát uskutočnila evanjelická bohoslužba v kaplnke na Úrade vlády Slovenskej republiky[5]. Činnosť cirkvi sa riadi Ústavou, prijatou v roku 1993 a doplnenou v roku 2007.

Obce s najvyšším počtom veriacich[upraviť | upraviť zdroj]

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, Štatistický úrad Slovenskej republiky

 1. Bratislava - 24 810 (5,79 %)
 2. Banská Bystrica - 11 361 (13,68 %)
 3. Martin - 10 093 (16,78 %)
 4. Košice - 9 301 (3,94 %)
 5. Liptovský Mikuláš - 8 736 (26,47 %)
 6. Myjava - 6 691 (50,91 %)
 7. Zvolen - 6 502 (14,85 %)
 8. Stará Turá - 4 621 (44,90 %)
 9. Prešov - 4 436 (4,78 %)
 10. Poprad - 4 031 (7,18 %)
 11. Trenčín - 4 013 (6,94 %)
 12. Lučenec - 4 005 (14,14 %)
 13. Senica - 3 532 (16,62 %)
 14. Liptovský Hrádok - 3 454 (41,96 %)
 15. Dolný Kubín - 3 293 (16,51 %)
 16. Žilina - 3 138 (3,67 %)
 17. Nové Mesto nad Váhom - 2 902 (13,61 %)
 18. Levice - 2 615 (7,16 %)
 19. Revúca - 2 577 (19,14 %)
 20. Púchov - 2 573 (13,66 %)

Obce s najvyšším percentuálnym počtom veriacich[upraviť | upraviť zdroj]

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, Štatistický úrad Slovenskej republiky

 1. Buclovany - 94,17 % (226)
 2. Petrovce - 94,05 % (427)
 3. Koceľovce - 89,92 % (223)
 4. Strelníky - 88,05 % (715)
 5. Chvojnica - 87,65 % (369)
 6. Kšinná - 87,64 % (482)
 7. Ratkovo - 87,56 % (169)
 8. Vrbovce - 87,38 % (1 405)
 9. Podbranč - 86,64 % (577)
 10. Lukavica - 86,28 % (327)
 11. Vyšná Slaná - 85,99 % (448)
 12. Šútovo - 85,71 % (444)
 13. Nolčovo - 84,87 % (230)
 14. Polianka - 84,85 % (308)
 15. Brestovec - 84,52 % (830)
 16. Príbelce - 84,42 % (504)
 17. Ratkovské Bystré - 82,97% (341)
 18. Mudrovce - 82,61 % (57)
 19. Prietrž - 82,30 % (595)
 20. Priepasné - 82,03 % (315)

Viera[upraviť | upraviť zdroj]

ECAV sa hlási k luteranizmu. Za prameň viery považuje Bibliu zloženú zo Starého a Nového zákona a za jej správne vysvetlenie Augsburské vyznanie. Vierouku tvoria Symbolické knihy luteránskych cirkví (Apoštolské, Nicejsko-carihradské, Atanaziánske a Augsburské vyznanie, Apológia, Šmalkaldské články, Malý Lutherov katechizmus a Veľký Lutherov katechizmus). Do duchovnej služby ordinuje aj ženy. Duchovní nosia pri Službách Božích čierny talár a bielu kamžu.

Evanjelická cirkev, na rozdiel od niektorých ostatných cirkví, nepoužíva na oslovenie duchovných slovo "otec", pretože podľa Ježišových slov v evanjeliách patrí toto oslovenie len nebeskému Otcovi. Preto pred oslovenie biskup, senior, farár, patrí slovo "brat".

Služby Božie[upraviť | upraviť zdroj]

Základné časti služieb božích možno podľa poradia zoradiť nasledovne[6]:

 • Úvodná hudba (Prelúdium) môže byť formou spevokolu, ale aj reprodukovanej hudby, či prostredníctvom organu. Slúži najmä dôstojnosti vstupu do priestoru chrámu.
 • Oslovenie predstavuje jeden z novších prvkov služieb božích. Kazateľ oslovuje zbor, prípadne privíta hostí.
 • Introit alebo predspev pripravuje kazateľa na kázeň a prijímanie Ducha svätého.
 • Kyrie, raná alebo vstupná pieseň je pieseň na oslavu Pána Boha za istotu viery a za istotu odpustenia kajúcim.
 • Glória zhromaždenie spieva na slávu Bohu
 • Salutácia je pozdravením, ktorým sa kňaz s účastníkmi služieb božích pozdravia a poprajú si Božiu prítomnosť.
 • Kolekta je modlitba, v ktorej veriaci prosia o požehnanie stretnutia s Bohom.
 • Epištola je text Biblie, ktorým sa Boh prostredníctvom kazateľa prihovára zhromaždeným veriacim. Do čítania biblických textov je možné zapájať aj zodpovedných členov zboru.
 • Druhá pieseň (Graduál), pieseň primeraná času a významu nedele a sviatku a podľa možností aj predmetu kázne.
 • Evanjelium, ktoré nasleduje je ďalší text na službách božích, ktorým duchovný pastier evanjeliom, t.j. radostnou zvesťou obracia pozornosť na Boha. Zbor odpovedá: "Chvála Tebe, Hospodine, Haleluja", čo je oslavou Boha za túto milosť.
 • Krédo je pieseň vyznania viery a potvrdenie faktu, že zbor si slovo pravdy evanjelia osvojuje a priznáva sa k nemu. Aby sa i tieto piesne – krédo často neopakovali, možno túto vieru vysloviť slovami Apoštolského vierovyznania a potom sa spieva pieseň pred kázňou, alebo primeraná iná.
 • Stredobodom evanjelických služieb Božích je Kázeň.
 • Ak je súčasťou Služieb Božích aj Večera Pánova tak nasleduje všeobecná spoveď. Tá sa skladá zo spovedných otázok ktoré sa kňaz pýta zhromaždenia, nasleduje modlitba ľútosti a hromadné rozhrešenie všetkým prítomným.
 • Slávenie Večere Pánovej sa začína Prefáciou ktorú spieva kňaz. Je to ďakovná pieseň Bohu. Zakončená je sanctusom.
 • Nasleduje modlitba Pána - Otče náš.
 • Nasledujú slová ustanovenia, čiže konsekrácia chleba a vína. Slová ustanovenia spieva kňaz.
 • Agnus Dei - je pieseň kedy všetci prítomný tri krát zvolajú: Baránok Boží ty snímaš hriech sveta, zmiluj sa nad nami ! Pri treťom zvolaní sa namiesto vety zmiluj sa nad nami spieva: daruj nám svoj pokoj !
 • Nasleduje príjmanie Večere Pánovej. Ľud pokľakne okolo oltárneho zábradlia, kňaz na každého ešte raz vloží ruky a udelí osobné rozhrešenie, na dôraz že Boh odpúšťa jednotlivcom. Nasleduje príjmanie ktoré je zásadne pod obomi spôsobmi (Telo aj Krv).
 • Záverečná liturgia sa skladá z ďakovnej antifóny, kolekty a Áronovského požehnania. Po nej nasleduje posledný verš štvrtej piesne, po ktorom kňaz vyzve ľudí k podaniu rúk a pokojnom sa rozídení, ktoré je doprevádzané záverečnou organovou hrou (Postludium).

Organizačná štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Základnou organizačnou zložkou je cirkevný zbor. Zbory sa združujú do seniorátov a senioráty do dištriktov. ECAV je rozdelená do dvoch dištriktov: Východný a Západný dištrikt a do 14 seniorátov, z toho je 8 seniorátov v západnom a šesť vo východnom dištrikte[7]:

Západný dištrikt:

Východný dištrikt

Výkonné orgány cirkvi na všetkých úrovniach sú zložené z konventu, najvyššieho orgánu cirkevno organizačnej jednotky (Dištriktu, Seniorátu, Zboru), presbyterstva a predsedníctva. Laický stav v orgánoch cirkvi zastupujú na jej jednotlivých úrovniach dozorcovia a tiež polovica volených presbyterov musí byť z laického stavu.

Synoda[upraviť | upraviť zdroj]

Zákonodárny a najvyšší správny orgán slovenských evanjelikov predstavuje synoda.
Synodu tvoria:

 • generálny biskup
 • generálny dozorca
 • generálny právny zástupca
 • zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
 • členovia predsedníctiev dištriktov (4)
 • členovia predsedníctiev seniorátov (28)
 • delegáti seniorátov, pri čom každý seniorát volí na synodu dvoch delegátov, z nich jedného duchovného (14 + 14)
  • Na zasadnutí synody sa s hlasom poradným zúčastňujú členovia generálneho presbyterstva, riaditeľ Generálneho biskupského úradu, vedúci dištriktuálnych biskupských úradov a dištriktuálni právni zástupcovia. Podľa potreby sa na zasadnutie prizývajú aj ďalší cirkevní predstavitelia a odborníci.

V zmyle Ústavy evanjelickej cirkvi je volebné obdobie predstaviteľov na všetkých úrovniach 6 rokov. Kňazov za farára si volí zbor každých 10 rokov.[8]

Predstavitelia cirkvi[upraviť | upraviť zdroj]

Jur Janoška, prvý evanjelický biskup

Najvyšším predstaviteľom cirkvi je generálne predsedníctvo, ktorého členmi sú:

 • generálny biskup
 • generálny dozorca.

Generálni biskupi od roku 1919:

Generálni dozorcovia od roku 1919

Sídlo ústredných orgánov ECAV je hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Adresa Generálneho biskupského úradu je:
Palisády 46
Bratislava

Zbor biskupov[upraviť | upraviť zdroj]

Zbor biskupov je zodpovedným orgánom Evanjelickej cirkvi v duchovných veciach, ktorý tvoria generálny biskup a dištriktuálni biskupi.

Významné synody[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1545 Synoda v Erdode - prvá synoda Evanjelikov v Uhorsku, kde zástupcovia zborov vydali 12 uznesení týkajúcich sa správy, vedenia a učenia evanjelickej cirkvi, ktoré vychádzali z Augsbugského vyznania
 • 1546 Synoda v Prešove - zišli sa na nej zástupcovia z pitich kráľovských miest Pentapolitany a aj zástupcovia cirkevných zborov zo Spiša a Šariša, prijali 16 ustanovení, nimi sa oddelila od ostatných protestantských prúdov, bola zavedená dvojstupňová správa kňaz - achidiakon(senior) a bol zvolený prvý archidiakom Michal Radašin, žiak Luthera a Melanchtona, spolužiak Leonarda Stöckela, ktorý pôsobil ako farár v Bardejove. Toto podnietilo organizovať sa aj ďalšie zbory.
 • 1610 Žilinská synoda[16] - ako prvá zákonodarná synoda evanjelikov na území Horného Uhorska, súčasného Slovenska, vytvorené boli superintendencie Trenčianska, Nitrianska a Banská. Prijala zákony a ustanovenia Žilinskej synody – „Paria Canonum Synody Solnensis“, zorganizovala desar hornouhorských stolíc do troch superintendencií" Trenčianskej (zo stolíc Trenčianskej, Oravskej a Liptovskej stolica), Banskej (zo stolíc Turčianskej, Zvolenskej, Hontianskej a Novohradskej) a Nitrianskej (zo stolíc Nitrianskej, Prešporskej a Tekovskej), za superitnendentov boli inštalovaní Eliáš Láni a Samuel Melik a dodatočne Izák Abrahamides. Jej organizáciu viedli dve osobnosti a to palatín gróf Juraj Turzo a Eliáš Láni
 • 1614 Spišskopodhradská synoda[17] - boli prijaté kánony Spišskopodhradskej synody, vytvorené dve superintendencie na východnom Slovensku, pričom jednu tvorilo päť kráľovských miest a druhú ostatné cirkevné zbory Spiša a Šariša. Za superintendentov boli zvolení levočský farár Peter Zabler pre Pentapolitanu a Štefan Xylander zo Spišského Podhradia pre Spiš a Šariš.
 • 1707 Ružomberská synoda[18] - bola významná tým, že po prenasledovaní pozdvihla Evanjelickú cirkev, bol na nej prijatý cirkevný zákon, pozostávajúci z 25 kánonov. Potvrdila platnosť Symbolických kníh a odsúdila pietizmus. Jej závery boli vydané ako Acta et Conclusiones Synodi. Vedúcou osobnosťou bol Daniel Krman ml., ktorého synoda poverila posolstvom ku švédskemu kráľovi Karolovi XII, v ktorom ho žiadala o podporu pre evanjelické školstvo.
 • 1921 Synoda v Trenčianskych Tepliciach - potvrdila zriadenie ECAV na Slovensku, jej organizačnú štruktúru v rámci ktorej bolo dvojdistriktuálne usporiadanie platiace dodnes, demokratické synodálno-presbyteriálne usporiadanie, autonómnosť ktorá platila až do roku 1949. Taktiež schválila cirkevnú ústavu - Ústava Cirkve evanjelickej augšburského vyznania na Slovensku

Evanjelická diakonia[upraviť | upraviť zdroj]

Evanjelická diakonia na Slovensku sa na úrovni cirkevných zborov formovala už koncom 19. storočia. V Bratislave, na Palisádach, začiatkom dvadsiateho storočia vzniklo najväčšie inštitucionálne stredisko známe pod názvom Evanjelická nemocnica (nemocnica, sirotinec, starobinec, domov diakonís a diakonov). Po nástupe komunizmu, v roku 1951 bolo toto stredisko štátom rozpustené a všetci jeho obyvatelia vyhnaní na ulicu, budova a majetok bola cirkvi odobratá bez náhrady. V nemocničnej časti mohli ostať pracovať ako zdravotné sestry len tie diakonisy, ktoré sa vzdali rúcha t.j. vzdali sa svojej viery. Staré a choré diakonisy boli bez finančného zabezpečenia umiestnené v polorozpadnutom starobinci na Jozefskej ulici v Bratislave, kde postupne na choroby, zimu a podvýživu umierali. Tu ako posledný duchovný správca Diakoniského ústavu, nemocnice, starobinca a sirotinca od roku 1947 býval ThB. Ondrej Bartko - ev. a. v. farár s manželkou Annou r. Jurčovou a deťmi (Ing. Ivan Bartko, Mgr. Fedor Bartko, Mgr. Ondrej Bartko), ktorý v bratislavskom cirkevnom zbore a bratislavskom senioráte ECAV pôsobil až do začiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Aj on sa s rodinou ocitol bez strechy nad hlavou. Prichýlil ho na necelý rok Otakar Jamnický, ktorému však dom na Štefánikovej ulici v Bratislave čoskoro v rámci tzv. Akcie B (byty) komunisti vzali. On sám s rodinou bol z Bratislavy vyhostený. Tak ako Diakoniský ústav v Bratislave (Evanjelickú nemocnicu), komunistický režim zlikvidoval aj iné charitatívne domovy Evanjelickej diakonie na Slovensku (napr.: domov Betánia v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej a na iných miestach).

Nová história evanjelickej diakonie sa začína písať až v roku 1991. Účelové zariadenie evanjelickej cirkvi disponuje prostredníctvom 19 stredísk vo všetkých regiónoch Slovenska sociálnu, pastoračnú a zdravotnú pomoc ľuďom, ktorí sa vplyvom svojho zdravotného stavu, choroby, alebo samoty dostali do ťažkej životnej situácie. Diakonia disponuje 10 zariadeniami pre seniorov, detskými jasľami, detským domovom, útulkom pre mladých a internátnou školou pre zdravotne postihnuté deti.

Vzdelávanie[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku protestantsva sa na vzdelanie kládol veľký dôraz. Prvé evanjelické školy začali vznikať už od Tolerančného patentu. Inštitúciou najvyššieho vzdelávania je Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského. Cirkev ďalej disponuje 6 materskými školami (Bratislava,Spišská Nová Ves, Rožňnava, Svätý Jur, Košice, Martin), 5 základnými a 9 strednými školami.[19] Evanjelické základné školy:

 • Evanjelická základná škola Bratislava
 • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku Liptovský Mikuláš
 • Cirkevná základná škola Dr. Martina Luthera Bratislava
 • Evanjelická základná škola Rimavská Sobota
 • Evanjelická základná škola v Martine


Stredné vzdelávanie zaisťujú tieto gymnáziá a odborné školy:

Historicky významné školy

Médiá[upraviť | upraviť zdroj]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku [online]. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, [cit. 2017-12-23]. Dostupné online.
 2. ECAV na Slovensku [online]. ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, [cit. 2017-12-23]. Dostupné online.
 3. http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/54eb0cba-ec99-4549-8a33-5c86eead59c1/Tab_14_Obyvatelstvo_SR_podla_nabozenskeho_vyznania_scitanie_2011_2001_1991.pdf?MOD=AJPERES
 4. http://www.historickarevue.com/archiv_54.html
 5. http://m.webnoviny.sk/nabozenstvo/urad-vlady-dnes-bude-prva-evanjelick/235256-clanok.html
 6. http://www.evanjelik.sk/node/3261
 7. http://www.ecav.sk/?p=Senioraty
 8. http://web.archive.org/web/20070716213259/www.culture.gov.sk/files/files/stranky/ECAV_Ustava.pdf
 9. http://www.ecav.sk/files/user/prednaska_sismis.pdf
 10. http://www.mtatk.hu/interreg/pdf/pesek15.pdf
 11. http://slovany.eu/index.php/obec/vyznamne-osobnosti-spojene-s-obcou/andrej-ziak/
 12. http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/posledna_rozlucka_s_bratom_ivanom_Stefanom_Senselom_
 13. http://www.krestandnes.cz/article/volby-v-ecav-na-slovensku-pokracuju/3292.htm
 14. http://domov.sme.sk/c/2970431/od-zajtra-maju-evanjelici-noveho-biskupa.html
 15. Generálny dozorca Ing. Ján Brozman sa vzdal svojej funkcie [online]. www.ecav.sk, [cit. 2021-06-22]. Dostupné online.
 16. http://www.ecav.sk/?p=ZS_zil_synoda_1610
 17. http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/spisskopodhradska_synoda-1614
 18. http://www.ecav.sk/?p=info/INFHistória/udalosti/ruzomberska_synoda_1707
 19. http://www.ecav.sk/files/user/evanjelicke_skoly.ppt

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]